GAZETEC?LERE BARI? MEKTUBU

T?rkiye Bar?? Meclisi, son g?nlerde hem haberlerde hemde k??e yaz?lar?nda ?sava? dilini? kullanan gazetecilere bir mektup g?nderdi. Gazetecilere ?vicdan? ve ?ahlaki? sorumluluk ?a?r?s? yap?lan mektubu aynen yay?nl?yoruz.


Sava? k?lt?r?n?n, toplumsal davran?? ve ili?kilerin belirleyicisi oldu?u bir d?nemden ge?iyoruz. K?lt?r, t?m insanl???n binlerce y?l boyunca s?regelen, birbirleriyle ?eli?en ?retme, t?ketme, yaratma s?recinin i?inde olu?ur. ?nsanl???n ortak k?lt?r hazinesinde bar?? k?lt?r?n?n ?nemli yeri vard?r. Sava?lar, toplumlarda var olan g??l? bar?? k?lt?r?ne ra?men olmaktad?r. G?n?m?zde de bar??, s?zc?k olarak dahi sava? k?lt?r?n?n ?tekile?tirdi?i, toplumsal ili?kilerden d??lad??? bir s?zc?k haline gelmi?tir.
D?nyada, b?lgede ve ?lkede bar??? savunanlar, ayn? zamanda ?iddetin her t?r?n? toplum ya?am?ndan sonsuza kadar ??kar?p atman?n h?manist yakla??m? i?inde olanlar yaln?zla?t?k?a, toplumsal bar??tan da giderek uzakla??lmaktad?r. Vicdanla ak?l aras?ndaki ba? kopmaktad?r. Bug?n ne yaz?k ki, ayr?mc?l???n sokaklara ta??r?ld???, ilk??retim ??rencilerine bile sava? sloganlar? att?r?ld???, ?tekile?tirerek yok etme y?n?nde ?at??mac? bir toplumsal psikolojinin egemen hale gelmeye ba?lad??? bir ger?ekle y?z y?zeyiz.
B?ylesi bir ortamda bas?n?n y?k?ml?l?kleri de olduk?a ?nemlidir. Gazeteci, ya y?re?iyle akl?n? ve mant???n? birle?tiren; yok edici ve d??lay?c? ayr?mc?l?k ??lg?nl???na dur diyecek bir dil ve s?z kullanacakt?r, ya da ?at??malar? me?rula?t?ran; ?tekile?tirerek yok etme y?n?ndeki toplumsal psikolojinin k??k?rt?c?s? olan bir dilin ve s?z?n orta?? olacakt?r.
?z?nt? duyarak belirtmek istiyoruz ki; son g?nlerde ya?anan olaylarda t?m?yle olmasa da b?y?k bir b?l?m?yle bas?n, ?tekile?tirici ve yok edici bir dilin te?vik?isi, ayr?mc? kitlesel ?fkenin tetikleyicisi oldu. Oysa ki gazetecili?in bizzat kendisi, bir bar?? mesle?idir. Ad? ?zerinde; sava?, s?z?n bitti?i yerde ba?lar. Gazeteci, y?re?ini akl?ndan ve mant???ndan ba??ms?zla?t?rd???nda ?tekiyle empati kurma yetisini kaybeder. ?tekinin ac?s?n? duyamaz. ?yk?s?n? anlatamaz. Sava??n ve ?at??man?n kendisini, bir sorun olarak g?remez. Olup biteni neden ve sonu? ili?kileri i?erisinde de?erlendiremez. Bu durum bir gazeteci i?in mesle?ine sayg?n?n da t?kendi?i noktad?r.
Ak?l tutulmas?n?n ya?and??? ko?ullarda, gazeteciden beklenen; duygusundan ?ok akl?ndan s?z?len s?zc?kleri, bu ?lkenin felaketi olacak olan bir sava? ??lg?nl???na ortak olmayan bir dil kullanmas?d?r. Bu dil, ?tekini anlaman?n, ?ok k?lt?rl? toplumsal dokunun e?itlik ve ?zg?rl?k i?inde korunmas?n?n ve birlikteli?in dili olmal?d?r.
Toplumsal bar??, ?nce ?tekinin varl???n? kabul etmekten ge?mektedir. ?tekine sayg?, sorunun taraflar?na ili?kin do?ru, nesnel bilgi ve habercilik, gazetecinin ahlaki zorunlulu?udur.
Sava? ???l?klar?n?n y?kseldi?i bir d?nemde silahlar?n susmas?n? ve ?iddetin son bulmas?n? istemenin g??l?klerini de biliyoruz. Bu g??l?kleri de g???slemek, her g?n kaybetti?imiz gen?lerimize yenilerinin eklenmemesi, yeni ocaklar?n s?nmemesi, yeni ac?lar?n ya?anmamas? i?in vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur.
B?t?n bu ac?lar, tezkereyle birlikte ya?anan sonu belirsiz sava? maceras? ??lg?nl???, K?rt sorununun ??z?ms?zl???nden kaynaklanmaktad?r. K?rt sorununun demokratik, bar???? ??z?m?, T?rklerin, K?rtlerin ve t?m halklar?n, bu topraklarda bar?? i?inde birlikte bir hayat kurmalar?n?n da biricik yoludur.
Biz yaln?zca T?rkiye?de ya?ayanlar?n de?il, t?m b?lge halklar?n?n bar???? bir gelecek kurmas?n? istiyoruz. O nedenle, son g?nlerdeki geli?melerden b?y?k kayg? duyuyoruz. ?lkemiz ve halklar?m?z?n gelece?i i?in endi?eleniyoruz. Sava??n yarataca?? kan, ?l?m, g?zya??, ac? ve y?k?m?n ?n?ne ge?mek i?in gazeteci olarak sizlerden anlay?? bekledi?imizi belirtmek ve bu kayg? ve endi?elerimizi sizinle payla?mak i?in bu mektubu yazd?k.
Bug?n bir ??lg?nl?k d?zeyine ula?an ayr?mc? ve ?at??mac? kitlesel ?fkenin yat??mas?nda ve karde?li?e zemin yarat?lmas?nda, mesle?inizin omuzlar?n?za y?kledi?i sorumlulukla davranaca??n?z? umuyor ve ?al??malar?n?zda ba?ar? ve kolayl?klar diliyoruz.
T?rkiye Bar?? Meclisi Sekreteryas?
www.evrensel.net