Organ nakli haftas? ba?l?yor

Organ ba????n?n art?r?lmas? amac?yla her y?l 3-9 Kas?m g?nleri aras?nda d?zenlenen Organ Ba???? Haftas? bug?n ba?l?yor.


Organ ba????n?n art?r?lmas? amac?yla her y?l 3-9 Kas?m g?nleri aras?nda d?zenlenen Organ Ba???? Haftas? bug?n ba?l?yor.
T?rkiye?de yakla??k 15 bin ki?i b?brek, bin ki?i karaci?er, 25 ki?i acil kalp, 10 bin ki?i kornea ve 100 ki?i de pankreas ile ince ba??rsak i?in organ bekliyor.
?lke genelinde 31 Ekim 2007 itibariyle 449 beyin ?l?m? ger?ekle?ti, bunlardan 195?inin ailesi organ ba????na izin verdi. Ba??? yap?lan 195 vakadan 326 b?brek, 157 karaci?er ve 55 kalp ameliyat? yap?ld?.
Sa?l?k Bakanl??? Organ Nakli Ankara B?lge Koordinat?r? Dr. Ey?p Kahveci, T?rkiye?de, ya?lar? 2-80 aras?nda yakla??k 41 bin ki?inin diyaliz tedavisi g?rd???n? belirtti. Kahveci, ?Diyaliz tedavisi g?ren hastalardan yakla??k 15 bini b?brek, kronik karaci?er hastal??? nedeniyle tedavi g?ren 3 bin ki?iden bini karaci?er, kalp yetmezli?i nedeniyle tedavi g?ren bin ki?iden 25?i acil kalp, 10 bin ki?i kornea, 100 ki?i de pankreas ve ince ba??rsak nakli i?in s?ra bekliyor? dedi.
En ?ok ba??? ?stanbul?dan
Organ ba????n?n her ge?en g?n art?? g?sterdi?ine dikkati ?eken Kahveci, 2006 y?l?nda 9 bin 659 organ ba???? yap?ld???n? ve 10 ilde hi? ba????n olmamas?n?n dikkat ?ekici oldu?unu s?yledi.
Kahveci, 2007 y?l?nda Ekim ay? sonuna kadar 27 bin organ ba????nda bulunuldu?unu belirterek, ?Ba???lar?n 22 bini ?stanbul b?lgesinden ??kt?. Oysa ?stanbul, 2006?n?n ilk alt? ay?nda s?f?r organ ba????yla 17. ve ayn? y?l?n ikinci yar?s?nda 167. s?radayd?. Bug?n ise birinci s?rada bulunuyor? diye konu?tu.
T?rkiye?de organ nakillerinin y?zde 75?inin canl?dan y?zde 25?inin kadavradan elde edildi?ine i?aret eden Kahveci, ?Do?ru olan, organlar?n canl?dan de?il, kadavradan al?nmas?d?r. Avrupa ve ABD?de de yayg?n olan budur? dedi. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net