Durmadan ko?an fareler ??retildi?

ABD?li ara?t?rmac?lar, hi? durmadan 6 saat boyunca saatte 1.2 kilometre h?zla ko?abilen geneti?i de?i?tirilmi? s?per fareler yaratt?.


ABD?li ara?t?rmac?lar, hi? durmadan 6 saat boyunca saatte 1.2 kilometre h?zla ko?abilen geneti?i de?i?tirilmi? s?per fareler yaratt?.
ABD?deki Cleveland Case Western Reserve ?niversitesi biyokimya profes?rlerinden Dr. Richard W. Hanson, Journal of Biological Chemistry?nin son say?s?nda yer alan yaz?s?nda, 6 saat durmadan 7 kilometreden fazla rekor bir h?zla ko?an bu s?per farelerin metabolik olarak bisiklet ?ampiyonu Lance Armstrong?a benzediklerini s?yledi.
Benzerlerine oranla y?zde 60 oran?nda daha fazla yemek yiyen fareler buna ra?men zay?f ve tam formda kal?yorlar.
Bu farelerin di?ilerinin erkeklere oranla daha uzun s?re ya?ad?klar?n? da belirten Hansen, bu s?per farelerin di?erlerine g?re daha agresif olduklar?n? bildirdi.
Ola?an?st? fizyolojik niteliklerin PEPCK-C (phosphoenolpyruvate carboxykinase cytosolique) enziminin ?retiminde ?nemli rol oynayan bir genin a??r? oranda ortaya ??kar?lmas?na ba?l? oldu?unu belirten Hanson, ekibiyle birlikte PEKCK-C ad? verilen bu yeni t?r farenin, PEPCK-C enziminin iskeletteki kaslarla ya? dokular?ndaki metabolik ve fizyolojik i?levini anlamaya ?al??maya y?nelik bir ara?t?rma kapsam?nda yarat?ld???n? aktard?.
Laboratuvar?nda 500 kadar bulunan geneti?i de?i?tirilmi? bu farelerin, PEPCK-C enziminin DNA?s?n?n kopyas? bulunan bir gen takviyesi yap?lan 6 fareden t?retildi?ini ifade eden Hanson, PEPCK-C enziminin 1955 y?l?nda ke?fedildi?ini de hat?rlatt?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net