?ete tv8 23.00

G?ney Afrikal? bir polisken, ?lkenin en b?y?k banka soyguncular?ndan birine d?n??en Andre Stander?in ger?ek ya?am ?yk?s?nden yola ??k?larak yap?lan bir film.


G?ney Afrikal? bir polisken, ?lkenin en b?y?k banka soyguncular?ndan birine d?n??en Andre Stander?in ger?ek ya?am ?yk?s?nden yola ??k?larak yap?lan bir film. Andre Stander, 1970?lerin sonunda G?ney Afrika?da ya?ayan, asayi?i kontrol etmekle g?revli bir polistir. Beyazlarla siyahlar?n ya?am alanlar?n?n keskin ?izgilerle ayr? oldu?u bu y?llarda, hemen her g?n b?y?k isyanlar ??kmaktad?r. 1976 y?l?nda Tembisa isyanlar? s?ras?nda g?rev yapan Andre Stander, h?k?met emriyle ger?ekle?en katliamdan sonra, y?netime isyan ederek kendine bamba?ka bir yol ?izer. 1983 ve 84 y?llar?nda her g?n neredeyse ?? d?rt banka soyarak bir rekora imzas?n? atar. G?ney Afrika h?k?meti i?inse o tam bir utan? kayna??d?r.
www.evrensel.net