Futbol da ertelenmesin

S?per Lig?in 11. haftas?na bug?n oynanacak 2 kar??la?mayla devam edilirken, g?n?n ?nemli ma??nda, zirve yar???n?n iddial? 2 ekibi, Fenerbah?e ile Be?ikta? Kad?k?y?de kozlar?n? payla?acak.


S?per Lig?in 11. haftas?na bug?n oynanacak 2 kar??la?mayla devam edilirken, g?n?n ?nemli ma??nda, zirve yar???n?n iddial? 2 ekibi, Fenerbah?e ile Be?ikta? Kad?k?y?de kozlar?n? payla?acak.
Fenerbah?e ??kr? Saraco?lu Stad??nda saat 19.00?da ba?layacak kar??la?ma Lig TV?den naklen yay?nlanacak.
Fenerbah?e
Ligde 19 puanla 4. s?rada yer alan Fenerbah?e, derbi ma?? kazanarak hem zirveye yakla?mak hem de Be?ikta? kar??s?nda Kad?k?y?deki son 7 resmi ma?? kapsayan, 6.5 y?l? a?k?n s?redir kazanamama serisine son vermek istiyor.
Zico y?netiminde derbi ma?larda genelde ba?ar?l? sonu?lar alan Fenerbah?e, son 2 resmi ma?ta ma?lup etti?i Be?ikta? ?n?nde yine galip gelerek, rakibinin ?zerine ??kmay? hedefliyor. Ligin ilk haftas?ndaki ?stanbul B.Bld. yenilgisinin ard?ndan yapt??? son 15 resmi ma?? da kaybetmeyen Fenerbah?e?de, sakatl??? s?ren kaleci Serdar Kulbilge ile ?nceki g?n dizinden atroskopi olan Kezman forma giyemeyecek, ?nder Turac??n?n sakatl??? da s?r?yor. Fenerbah?e?de, sakatl??? ge?en tak?m kaptan? Alex?in ise derbide forma giymesi bekleniyor.
Be?ikta?
Galatasaray ve Trabzonspor ma?lar?n?n ard?ndan, bu sezon ligdeki 3. b?y?k kar??la?mas?n? da deplasmanda yapacak olan Be?ikta? derbi ma? ?ncesi ligde 21 puanla 3. s?rada bulunuyor.
Siyah-beyazl? ekip bug?nk? derbi ma?tan galip ayr?larak zirve yar???nda ?eki?ti?i rakibiyle aras?ndaki puan fark?n? biraz daha a?mak ve ayn? zamanda Kad?k?y?de 6.5 y?l? ge?en kaybetmeme gelene?ini s?rd?rmek amac?nda.
Ertu?rul Sa?lam y?netiminde hen?z ezeli rakiplerine kar?? derbi galibiyetinin sevincini ya?ayamayan Be?ikta??ta, derbi ?ncesi ?brahim Toraman, Nobre ve Serdar Kurtulu??un sakatl?klar? bulunuyor.
S?per Lig?de g?n?n program?:
14.00 G.Birli?i OFTA?-Konyaspor
19.00 Fenerbah?e-Be?ikta?
(SPOR SERV?S?)
Galibiyet say?s?nda Be?ikta? 118-116 ?nde
Fenerbah?e ile Be?ikta?, bug?nk? lig ma??nda 319. kez kar?? kar??ya gelecek.
?ki ekip aras?ndaki 83 y?ll?k rekabette Be?ikta???n galibiyet say?s?nda ?st?nl??? bulunuyor. Bug?ne dek yap?lan 318 ma?ta Be?ikta? 118, Fenerbah?e ise 116 galibiyet al?rken, 84 kar??la?mada taraflar birbirlerine ?st?nl?k sa?layamad?. Bu ma?larda Fenerbah?e?nin toplam 428 gol?ne, Be?ikta? 401 golle kar??l?k verdi. ?ki tak?m en son, bu sezon ba??nda Almanya?n?n K?ln kentinde d?zenlenen TFF S?per Kupa ma??nda kar?? kar??ya gelmi? ve g?len taraf 2-1?lik skorla Fenerbah?e olmu?tu.
1959 y?l?ndan bu yana d?zenlenen lig ma?lar?nda ise taraflar bug?ne dek 100 kez kar??la?t?. Ligdeki galibiyet say?s?nda da, genelde oldu?u gibi Be?ikta???n k?lpay? ?st?nl??? bulunuyor. Ligde siyah-beyazl? ekibin 34 galibiyetine kar??, sar?-lacivertliler 33 kez sahadan galibiyetle ayr?l?rken, ezeli rakipler 33 kez de e?itli?i bozamad?lar. Siyah-beyazl?lar?n ligdeki toplam 107 gol?ne, sar?-lacivertliler 97 golle kar??l?k verdi. ?ki tak?m aras?nda ge?en sezon ligde yap?lan ma?larda ezeli rakipler Kad?k?y?de 0-0 berabere kalm??, ?n?n? Stad??ndaki kar??la?may? ise Fenerbah?e 1-0 kazanm??t?.
Zico: Kazanmam?z gerekiyor
Fenerbah?e Teknik Direkt?r? Zico, bug?n Be?ikta? ile yapacaklar? derbi ma??n kendileri i?in zirve yar??? a??s?ndan ?ok ?nemli oldu?unu s?yledi.
Derbiden galibiyetle ayr?lmalar? gerekti?ine de?inen Zico, ?Evimizde oynayaca??m?z bir ma?tan galibiyetle ayr?lmam?z, hem ligdeki durumumuz, hem de onlar?n ?n?ne ge?memiz ad?na ?ok ?nemli. Kendi oyunumuzu oynamaya ?al??aca??z. Oyun i?inde olumlu ?eyler yap?p, skoru lehimize ?evirip, ma?tan galibiyetle ayr?laca??m?z? d???n?yorum? dedi.
Be?ikta???n, ge?en sezona oranla kadrosunda ve oyun mant???nda de?i?iklikler bulundu?unu, rakiplerinin ayn? zamanda ?ampiyonlar Ligi?nde kendine yer arayan ba?ar?l? bir ekip oldu?unu dile getiren Zico, ??yle konu?tu: ?Bu nedenle sadece fiziksel de?il, duygusal olarak da bir etkile?im var futbolcularda. Duygusal bak?mdan yoruluyorlar. Derbi ma?larda herhangi bir sonucu g?rebilirsiniz. B?yle ma?lar?n sonucunu ?nceden kestirmek zordur. Yapaca??n?z ufak hatalar, sizin i?in olumsuz sonu?lar do?urabilece?i gibi, yapaca??n?z olumlu ?eyler de sizin i?in ?ok olumlu skorlar do?urabilir. O nedenle oyun i?inde dikkatli olmal?y?z. Derbi ma?larda dikkatli olmak ve ayr?nt?lara ?nem vermek gerekiyor.? (SPOR SERV?S?)
Sa?lam: Hedef galibiyet
Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, T?rk hakemlerine g?vendiklerini s?yledi.
Fenerbah?e ile bug?n yapacaklar? derbi ma?? ?ncesi BJK TV ve kul?b?n resmi internet sitesine a??klamalarda bulunan Sa?lam, hi?bir zaman hakemlerle ilgili a??klama yapmad???n? ve T?rk hakemlerine g?vendiklerini belirterek, ?Bu sezona bakarsan?z en ?ok hakem hatas?yla can? yanan tak?m olmam?za ra?men, biz T?rk hakemlerine g?veniyoruz? dedi.
Ertu?rul Sa?lam, her ma?a oldu?u gibi Fenerbah?e m?cadelesine de b?y?k bir ciddiyet ve motivasyonla haz?rland?klar?n? ifade ederek, hedefleri do?rultusunda kazanmalar? gereken bir derbiye ??kacaklar?n? dile getirdi. Derbiden galip ayr?larak ?st s?ralardaki yerlerini koruyup, daha da yukar?lara ??kma hedefinde olduklar?n? kaydeden gen? teknik adam, ?unlar? kaydetti: ?Bug?n elde edece?imize inand???m?z galibiyetle ligdeki iddiam?z? s?rd?rece?imize inan?yorum. ?.Rizespor kar??s?na de?i?ik bir kadro ile ??kt???m?z i?in Fenerbah?e m?cadelesinde dinlenmi? oyuncular sahada olacak. Biz hi?bir ma?? k???msemedi?imiz gibi, hi?bir rakibi ve ma?? da g?z?m?zde b?y?tm?yoruz. Her ma??n kendine ?zg? de?i?ik havas? oldu?u gibi Fenerbah?e derbisinin de taraftar?m?z ve camiam?z i?in ayr? bir ?nemi var.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net