Feldkamp: Performans?m?z iyi

Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, sakatl?klar? ge?en ve tak?mla beraber ?al??malara ba?layan Lincoln ve Linderoth?un Gaziantep deplasman?nda oynay?p oynamayacaklar?na orada karar vereceklerini s?yledi.


Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, sakatl?klar? ge?en ve tak?mla beraber ?al??malara ba?layan Lincoln ve Linderoth?un Gaziantep deplasman?nda oynay?p oynamayacaklar?na orada karar vereceklerini s?yledi.
Galatasaray??n d?n yapt??? antrenmandan sonra bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan Feldkamp, Lincoln ve Linderoth?un tak?mla beraber ?al??malara ba?lad???n? belirterek, ??yle konu?tu: ?Bir sorunla kar??la?mazsak bizimle beraber Gaziantep?e gelecekler. Oynarlar m? oynamazlar m?, o karar? sonra verece?iz. Antrenmana Hakan??n da kat?lmas?n? arzu ederdik, ama maalesef doktorlar?m?z hen?z a?r?lar? tam ge?medi?i i?in kat?lamayaca??n? s?ylediler. G?rd???n?z gibi buradaki arkada?lar?m?zla gayet olumlu ?al???yoruz. Ama son durumu Gaziantep?te kararla?t?raca??z.?
Derbi yorumu
Bir bas?n mensubunun, derbi ile ilgili sorusunu Alman ?al??t?r?c?, ?Ertu?rul hoca ya da Zico ile bu toplant?y? yapm?yorsunuz. Bu sorular? onlara sorman?z laz?m. Benim yap?lacak o kadar ?ok i?im var ki, bu tak?mlarla ilgili yorum yapamam. Bu ma? bizi hi? ilgilendirmiyor. Biz kendimizi d???n?p, kendimiz i?in oynamak zorunday?z. ??imiz, g?revimiz bu? diye yan?tlad?.
?Hasan 3 mevkide de oynayabilir?
Bir bas?n mensubunun, ?Sakatl?klar? d?zelen Lincoln ve Linderoth?un oynama ihtimali Hasan ?a???n durumunu etkiler mi?? sorusunu ise Feldkamp ?u ?ekilde yan?tlad?: ?Lincoln ve Hasan ayn? pozisyonda oynam?yorlar. Linderoth da onun oynad??? mevkide de?il. Hepsinin g?revi birbirinden farkl?. Hasan ?a? ?ok klas bir futbolcu. Hem Lincoln, hem de Linderoth?un yapacaklar?n? yerine getirebilecek bir oyuncu. Sabri?nin oynad??? yerde de g?rev alabilir. Sadece kaleci tek mevkide oynar, ama Hasan, 3 mevkide de oynayabilecek bir futbolcu.?
?En iyi kadroyu sahaya s?rece?im?
Alman ?al??t?r?c?, S?per Lig, UEFA Kupas? ve T?rkiye Kupas??nda m?cadele eden tak?m?n?n performans?n? iyi g?rd???n? s?yledi. Feldkamp, ?Ligde lideriz. Oynad???m?z di?er kupalarda da iyi durumday?z. ?u an dile?im de buydu? dedi.
Bir bas?n mensubunun ?n?m?zdeki hafta UEFA Kupas??nda Helsinborg ile yapacaklar? ma?? d???nerek Gaziantepspor?a kar?? baz? futbolcular? dinlendirmeyi d???n?p d???nmedi?i y?n?ndeki soruyu yan?tlayan Alman teknik adam, ?Hay?r. En iyi kadroyu sahaya s?rece?im. Kupa ma??nda da o d???nce i?indeydim. Kupa ma??nda oynatt???m oyuncular da hem fiziksel, hem d???nsel olarak ma?a haz?r ve en iyi durumda olan futbolculard?? ?eklinde yan?t verdi.
Sar?-k?rm?z?l? tak?m?n teknik direkt?r? ayr?ca, gen? oyuncular? da g?rmek gerekti?ini vurgulad?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net