03 Kasım 2007 00:00

Hollywood yazarlar? grev yapacak

ABD?de televizyon ve film senaryosu yazarlar?, 20 y?ll?k aradan sonra isim hakk? sorunlar? nedeniyle grev yapacak.

Paylaş

ABD?de televizyon ve film senaryosu yazarlar?, 20 y?ll?k aradan sonra isim hakk? sorunlar? nedeniyle grev yapacak. Amerika Yazarlar Birli?i?nin Ba?kan? Patric Verrone?nin d?n kapal? kap?lar ard?nda yap?lan toplant?da grev karar?yla ilgili a??klamay? yapt??? bildirilirken, ?Avrupal? Jigolo: Deuce Bigalow? adl? filmin yazar? Dave Gerrett, toplant?da ortak duygular?n hakim oldu?unu, hi? kimsenin grev istedi?ini sanmad???n?, ancak insanlar?n m?zakere komitesinin arkas?nda oldu?unu s?yledi.
Amerika Yazarlar Birli?i kurulunun bug?n bir araya gelerek, grev ?a?r?s?nda bulunaca??, grevin ne zaman ba?layaca??na karar verece?i ve bunu ?yelerine duyuraca?? belirtildi. Sinema Filmleri ve Televizyon Yap?mc?lar? Derne?i Ba?kan? Nick Counter ise grev karar?n?n kendileri i?in ?a??rt?c? olmad???n? ifade ederek, yazarlar birli?iyle bir araya gelip hafta sonuna kadar anla?maya varmaya haz?r olduklar?n? kaydetti. Greve kar?? olan deneyimli yazarlardan Janis Hirsch, grev karar?ndan ?z?nt? duydu?unu, ancak bu konuda birli?i destekleyece?ini s?yledi.
Amerikan Yazarlar Birli?i kurulu m?zakare heyetine, 12 bin ?yesi ad?na, gerekirse grev karar? alma yetkisi vermi?ti. Hollywood?da yazarlar en son 1988?de grev yapm??t?. Yazarlar?n olas? grevinde televizyonlar?n elinde, ?zellikle de en ?ok izlenen saatlerde g?sterilen film ve televizyon ?ovlar?ndan yeterince stok oldu?u i?in ilk a?amada etkilenmeyece?i bildiriliyor. Yazarlar ile yap?mc?lar aras?nda en fazla ihtilafa neden olan konunun DVD gelirlerinden yazarlara ?denen pay oldu?u belirtiliyor. Yazarlar ayr?ca internet ve dijital platformda film materyallerinin sat??lar?ndan elde edilen gelirlerden pay istiyor. (K?LT?R SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

2. Uluslararas? ???i Filmleri Festivali ba?lad?

SONRAKİ HABER

Gazeteci Kürşat Akyol, memleketi Ödemiş'te toprağa verildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa