2. Uluslararas? ???i Filmleri Festivali ba?lad?

D?SK, Sine-Sen, Halkevleri, T?m Bel-Sen, Hamok, KESK ve SES?in de aralar?nda bulundu?u komitenin d?zenledi?i ve 1-4 Kas?m tarihleri aras?nda ger?ekle?ecek olan 2. Uluslararas? ???i Filmleri Festivali Antakya?da ba?lad?.


D?SK, Sine-Sen, Halkevleri, T?m Bel-Sen, Hamok, KESK ve SES?in de aralar?nda bulundu?u komitenin d?zenledi?i ve 1-4 Kas?m tarihleri aras?nda ger?ekle?ecek olan 2. Uluslararas? ???i Filmleri Festivali Antakya?da ba?lad?.
Antakya K?lt?r Merkezi?nde ba?layan 2. Uluslararas? ???i Filmleri Festivali a??l???na Halkevleri Genel Ba?kan? Abdullah Ayd?n, baz? y?netmen ve sinema oyuncular? d???nda ?ok say?da sendika ba?kan? ve sivil toplum ?rg?t? kat?ld?.
Komite ad?na a??l??? yapan Ali Doran, d?nyan?n d?rt bir yan?ndaki neoliberalizm kar??t? hareketin deneyimini payla?mak istediklerini ve sinema d?nyas?nda sosyal ger?eklik ak?m?n?n yeniden de?er bulmas?na katk? sunmak as?l hedefleri oldu?unu belirtti. Daha sonra s?z alan Halkevleri Genel Ba?kan? Abdullah Ayd?n, s?m?r?s?z bir d?nya hayaliyle ?al??malar yapt?klar?n? ifade ederek; ?G?n yeniden sokaklara inme g?n?d?r. Dalga dalga y?kselen milliyet?ili?e ve ?ovenizme kar?? direnme g?n?d?r. E?itim, sa?l?k ve sosyal hak taleplerimizi almak i?in 3 Kas?m?da sokakta olaca??z? dedi.
Etkinlik ?Bisikletim? adl? belgeselin izlenmesinin ard?ndan kokteyl ile son buldu. (Antakya/EVRENSEL)
www.evrensel.net