SU

 • Okulun ilk g?n?nde 5. s?n?f?n ?n?nde dururken, ??retmen ?ocuklara bir yalan s?yledi. ?o?u ??retmen gibi, ??rencilerine bakt? ve hepsini ayn? derecede sevdi?ini s?yledi.


  Okulun ilk g?n?nde 5. s?n?f?n ?n?nde dururken, ??retmen ?ocuklara bir yalan s?yledi. ?o?u ??retmen gibi, ??rencilerine bakt? ve hepsini ayn? derecede sevdi?ini s?yledi. Ancak bu imkans?zd?, ??nk? ?n s?rada oturdu?u yerde bir yana kayk?lm??, ismi Teddy Staddot olan k???k bir o?lan vard?. Bayan Tamson bir y?l ?nce Teddy?i incelemi?ti ve di?er ?ocuklarla iyi oynamad???n?, elbiselerinin kirli oldu?unu ve s?rekli kirli dola?t???n? g?zlemi?ti. ?lave olarak Teddy h?r??n olabiliyordu. Bu ?yle bir noktaya geldi ki Bayan Tamson onun ka??tlar?n? b?y?k k?rm?z? bir kalemle i?aretlemekten, kal?n ?arp?lar yapmaktan ka??d?n ?st?ne en d???k derece koymaktan zevk al?rd??
  Bayan Tamson?un okulunda her ?ocu?un ge?mi? kay?tlar?n?n incelenmesi gerekiyordu ve Teddy?nin kay?tlar?n? en sona b?rakt?. Ancak onun hayat?n? g?zden ge?irdi?inde bir s?rprizle kar??la?t?. Teddy?in birinci s?n?f ??retmeni ??yle yazm??t?: ?Teddy g?lmeye haz?r parlak bir ?ocuk, ?devleri derli toplu ve temiz yap?yor ve ?ok terbiyeli, onun etrafta olmas? ?ok e?lenceli?. ?kinci s?n?f ??retmeni ??yle yazm??t?: ?Teddy m?kemmel bir ??renci, arkada?lar? onu ?ok seviyor ama annesinin ?l?mc?l bir hastal??? oldu?u i?in evdeki ya?am? ?ok m?cadele i?inde ve ac?yla ge?iyor?. ???nc? s?n?f ??retmeni ??yle yazm??t?, ?Teddy?nin annesinin ?l?m? onun i?in ?ok zor oldu. Teddy elinden gelenin en iyisini yapmaya ?al???yor ama babas? ona ilgi g?stermiyor ve e?er baz? ad?mlar at?lmazsa evdeki ya?am? yak?nda onu ?ok etkileyecek?. Teddy?nin d?rd?nc? s?n?f ??retmeni ??yle yazm??t? ?Teddy i?ine kapan?k ve okulda derslere ?ok fazla ilgi g?stermiyor. ?ok fazla arkada?? yok ve bazen s?n?fta uyuyor?.
  Bayan Tamson durumu kavrad? ve kendinden utand?. ??rencileri ona g?zel kurdelelerle ve parlak ka??tlarla sar?lm?? Noel hediyeleri getirdi?inde bile kendini ?ok k?t? hissetti, Teddy?ninki hari?. Teddy?nin hediyesi bir marketten ald??? kal?n, kahverengi ambalaj ka??d? ile beceriksizce sar?lm??t?. Bayan Tamson onu di?er hediyelerin ortas?nda a?maktan ac? duydu ve paketten ta?lar?ndan baz?lar? d??m?? elmas ta?l? bir bilezik ve ?eyre?i dolu olan bir parf?m ?i?esi ??kar?nca ?ocuklardan baz?lar? g?lmeye ba?lad??Ama o bilezi?in ne kadar g?zel oldu?unu hayk?rd???nda ?ocuklar?n g?lmesi engellendi, bilezi?i takt?, parf?m? bileklerine s?rd?. Teddy o g?n okulda kald?, ??retmenine ?unu s?ylemek i?in ?Bayan Tamson, bu g?n ayn? annem gibi kokuyordunuz?. ?ocuklar gittikten sonra, Bayan Tamson en az bir saat a?lad??
  O g?nden sonra, okuma, yazma, aritmetik ??retmeyi b?rakt?. Bunun yerine ?ocuklar? hayata dair e?itmeye ba?lad? ve Teddy?e ?zel bir dikkat g?sterdi. Onu s?rekli te?vik etmeye ?al??t?, Teddy ise bu ?zel ilgiye s?ratle yan?t veriyor daha ?ok ?al???yordu. Y?l?n sonuna kadar Teddy s?n?ftaki en zeki ve ?al??kan bir ?ocuk oldu. Ve t?m ?ocuklar? ayn? derecede seviyorum yalan?na kar??n Teddy art?k g?zdesi olmu?tu. Bir sene sonra, Bayan Tamson kap?s?n?n alt?nda Teddy?den gelen bir not buldu, ona h?l? t?m ya?am?nda sahip oldu?u en iyi ??retmeni oldu?unu s?yl?yordu. Alt? y?l sonra yine bir not geldi Teddy?den, liseyi bitirdi?ini, ikinci oldu?unu ve h?l? hayat?ndaki en iyi ??retmeni oldu?unu yaz?yordu. Yine d?rt y?l sonra gelen notta kolejden en y?ksek notla mezun oldu?unu, h?l? en iyi ??retmeni oldu?unu yaz?yordu?Ve yine bir not geldi y?llar sonra, bu kez fak?lte diplomas?n? ald???n? yine kar??la?t??? en favori ??retmen oldu?unu yaz?yordu ve notun alt?nda Teddy?nin ad? uzuncayd? art?k?. ?Thedef Staddot. T?p Doktoru? ve evlenme t?reninde damad?n annesine ayr?lan yerde oturup oturamayaca??n? soruyordu.
  Bayan Tamson bunu kabul etti ve koluna ta?lar? d??m?? bilezi?i Teddy?nin annesinin kokusunu s?rd?. Birbirlerini kutlad?lar ve Doktor Teddy, Bayan Tamson?un kula??na ??yle f?s?ldad? ?Bana inand???n?z i?in te?ekk?r ederim, ?nemli oldu?umu hissettirdi?iniz i?in, ?evkatiniz i?in?. Bayan Tamson g?zlerinde ya?larla f?s?ldad? ?Yanl?? ?eylere sahiptin, bir fark yaratabilece?imi, e?itmenin ne oldu?unu sen bana ??rettin?.
  Teddy Staddot, Des Moines?deki Staddot Kanser binas? olan Lowa Tedhadis?te kanser ?zerine ara?t?rmalar yapan bir t?p doktorudur ?imdi?
  Selma A?abeyo?lu
  www.evrensel.net