Tabasco sular alt?nda

Meksika?n?n Tabasco eyaleti son y?llar?n en b?y?k felaketini ya??yor. Eyalette etkili olan son 50 y?l?n en ?iddetli ya???lar? nedeniyle yar?m milyon insan?n evinden oldu?u, on binlerce ki?inin mahsur kald??? bildirildi.


Meksika?n?n Tabasco eyaleti son y?llar?n en b?y?k felaketini ya??yor. Eyalette etkili olan son 50 y?l?n en ?iddetli ya???lar? nedeniyle yar?m milyon insan?n evinden oldu?u, on binlerce ki?inin mahsur kald??? bildirildi. Son 50 y?l?n en k?t? sel felaketi nedeniyle bir ki?i ya?am?n? yitirirken, kurtarma ?al??malar?n?n da s?rd??? ifade edildi.
Tabasco?daki haber kaynaklar?, sa?anak ya??? nedeniyle Tabasco?nun tamamen su alt?nda kald???n? s?ylerken, on binlerce ki?inin ise evlerinde ya da bar?naklarda mahsur kald???, ?at?lara ??kanlar?n helikopterlerle kurtar?lmaya ?al???ld??? ??renildi.
Meksika Devlet Ba?kan? Felipe Calderon da, ?nceki gece televizyonda yay?nlanan konu?mas?nda, durumun ?ola?an?st? a??r? oldu?unu ifade ederek, ??lkemiz tarihindeki en k?t? felaketlerden biri? diye konu?tu. Calderon ayr?ca, afet b?lgesi Tabasco?yu ziyaret ederek, daha fazla askeri destek ve yard?m vaadinde de bulundu.
Ya??? uyar?s?
Bu arada uzmanlar, Tabasco?da ilerleyen g?nlerde daha fazla ya??? uyar?s?nda bulunuyor. Eyalette, i?me suyu ile ula??m hizmetleri de dahil olmak ?zere t?m kamu hizmetlerinin durdu?u ifade edilirken, kurtarma ?al??malar?n?n ise g??l?kle s?rd?r?ld??? s?ylendi.
Eyalet ba?kenti Villahermose ve di?er kentlerin b?y?k g?llere d?n??t???, baz? yerlerde yaln?zca a?a?lar?n tepeleriyle ?at?lar?n g?r?nd??? kaydediliyor. Bir ki?inin ?ld??? afetin ard?ndan s?ren kurtarma ?al??malar?na askerler de kat?l?yor.
Bu arada Tabasco eyaletine kom?u olan g?neydeki Chiapas b?lgesinin de felaketten etkilendi?i ifade edildi.
Sel sular?n?n Chiapas?ta da etkili oldu?u s?ylenirken, Zapatistlerin konu?lanm?? oldu?u b?lgedeki selden en az 100 bin ki?inin etkilendi?i kaydedildi.
?New Orleans gibiyiz?
Di?er yandan Tabasco Valisi Andres Granier ise 2.1 milyon n?fuslu eyaletin yar?s?ndan fazlas?n?n felaketten etkilendi?ini a??klad?. Eyaletin y?zde 70?inin sular alt?nda kald???n? ve ?r?nlerin tamam?n? kaybettiklerini anlatan Granier, afeti ?Ayn? New Orleans gibiyiz? diye tarif etti.
ABD?nin New Orleans kentini vuran Katrina Kas?rgas?, ?lkenin son y?llarda ya?ad??? en b?y?k felakete neden olmu?, ?lkenin g?ney b?l?m?n? d?ven ?iddetli f?rt?na nedeniyle binlerce ki?i ?lm??, y?z binlercesi ise evinden olmu?tu.
Bu arada Meksika?da etkili olan ya???lar?n Karayipleri vuran ve kas?rgaya d?n??en Noel F?rt?nas??yla ilgisi olmad??? belirtiliyor. (DI? HABERLER)
Noel, kas?rgaya d?n??t?: 113 ?l?

Karayipler?i vurduktan sonra Atlantik Okyanusu?nda ilerleyen Noel F?rt?nas?, g??lenerek kas?rga seviyesine y?kseldi. F?rt?na nedeniyle ?lenlerin say?s? 113 oldu. ABD Ulusal Kas?rga Merkezi, saatte yakla??k 75 kilometre h?zla esen f?rt?nan?n Bahamalar?dan Bermuda?ya y?neldi?ini ve 1?inci seviyede kas?rga halini ald???n? duyurdu. Bu arada, b?lgede ge?en ay etkili olan Felix Kas?rgas??ndan sonra ?en ?ld?r?c? f?rt?na? olan Noel?in ?zellikle sel, toprak kaymas? gibi afetlerle Dominik Cumhuriyeti?nde 73, Haiti?de 40 ki?inin hayat?na mal oldu?u ve toplam can kayb?n?n 113?e y?kseldi?i bildirildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net