?ran krizinde Suudi hamlesi

ABD?nin b?lgedeki bir numaral? m?ttefiki Suudi Arabistan, ?ran konusunda devreye girmeye haz?rlan?yor.


ABD?nin b?lgedeki bir numaral? m?ttefiki Suudi Arabistan, ?ran konusunda devreye girmeye haz?rlan?yor. Suudi Krall????n?n, ?b?lgede silahlanma yar???n? engellemek bahanesiyle Tahran?a s?n?rl? zenginle?tirilmi? uranyum sa?lama ?nerisinde bulundu?u? ??renildi. Plan uyar?nca tarafs?z bir ?lkede uranyum zenginle?tirme tesisi kurulmas? ?ng?r?l?yor. Tahran, uluslararas? bask?n?n hafifletilmesi do?rultusunda, Rusya?n?n benzer ?nerisini reddetmi?ti.
Resmi ziyaretler ?er?evesinde ?ngiltere?nin ba?kenti Londra?da bulunan S. Arabistan D??i?leri Bakan? Suud El Faysal, ?Middle East Economic Digest?e (MEED) verdi?i deme?te, ?ran?a zenginle?tirilmi? uranyum sa?lanmas? i?in bir konsorsiyum kurmay? ?nerdiklerini belirterek, teklifin, K?rfez ??birli?i Konseyi (K?K) ?yeleri S. Arabistan, Katar, Bahreyn, BAE, Kuveyt ve Umman?dan geldi?ini belirtti.
Faysal ayr?ca, ?Ortado?u?daki t?m kullan?c?lara y?nelik bir konsorsiyum kurma ??z?m?n? ?nerdik. Bu konsorsiyum, ihtiya?lara g?re her bir santrale gereken miktar? da??tacak ve zenginle?tirilmi? uranyumun atom bombas? yap?m? i?in kullan?lmayaca??n? garanti edecek? dedi. ?ran krizine Suudi ?nerisinin, ?ran ve bu ?lkenin n?kleer faaliyetlerine ili?kin BM G?venlik Konseyi ile Almanya?n?n kat?l?m?yla Londra?da yap?lacak toplant?n?n arifesinde gelmesi de dikkat ?ekti.
?Tahran ilgin? buldu?
Tahran??n ?neriyi ??ok ilgin?? buldu?unu ve ?neriyi d???nd???n? de kaydeden Faysal, ?Onlarla g?r??meyi s?rd?r?yoruz ve olay? yaln?zca ?ran??n enerji ihtiya?lar? a??s?ndan de?il, t?m b?lgenin g?venli?i a??s?ndan ele almalar? i?in bask? yap?yoruz? diye konu?tu. Bu konuya ABD?nin dahil olmad???n? da savunan El Faysal, ?Ancak, ?ran ile Bat? aras?ndaki gerginli?i b?y?k oranda azaltacak olan bu ?neriye kar?? ??kacaklar?n? sanm?yorum? dedi.
K?K?in ?nerisinde, ?yelerce haz?rlanan plan uyar?nca b?lge d???nda tarafs?z bir ?lkeye bir uranyum zenginle?tirme tesisi kurulmas? ?ng?r?l?yor. El Faysal, bu ?lkenin ?rne?in ?svi?re olabilece?ini de belirterek, ?Bu tesis, konsorsiyuma Ortado?u?da atom enerjisini kullanmak isteyen ?lkelere g?nderilmek ?zere n?kleer yak?t ?retecek. Bir?ok ?lke, giderek b?y?yen elektrik ihtiyac?n? kar??lamak i?in atom enerjisini kullanmak istiyor? diye konu?tu.
Londra yak?ndan izliyor
?ngiliz ?The Guardian? gazetesi ise Londra h?k?metinin, Suudi plan?n? ?dikkate ald???n?? belirtirken, ?ngiltere Ba?kan??n?n ?n?m?zdeki g?nlerde ?ran?a y?nelik yeni AB yapt?r?mlar? ?a?r?s?nda bulunaca??n? da bildirdi.
?ngiltere Ba?bakan? Gordon Brown?un, diplomatik ve ekonomik bask?n?n, ?ran rejimi ?zerinde olumsuz etkisi olaca??na inand???n?, ancak a??rla?t?r?lm?? AB yapt?r?mlar? konusunda anla?maya a??k oldu?unu belirten Guardian haberinde, ?ran ve n?kleer faaliyetlerinin, bu hafta sonu Londra?da BM G?venlik Konseyi ?yeleri ile Almanya?n?n yapaca?? 5+1 Zirvesi?nde ele al?naca??n? da hat?rlatt?.
?ran?a y?nelik ambargoyu ge?en hafta hi? olmad??? kadar a??rla?t?ran ABD, BM ile AB?nin de benzer ad?mlar atmas?n? istiyor. AB?nin ?? etkili ?lkesinden Almanya ile Fransa, ?ran?a y?nelik a??rla?t?r?lm?? AB yapt?r?mlar?na s?cak bakarken, ?ngiltere ise bug?ne de?in ??ekimser? bir tav?r tak?nm??t?. Olas? yeni AB yapt?r?mlar? en ?ok ?ran?da i? yapan AB?li ?irketleri etkileyecek. (DI? HABERLER)
Obama, Tahran?a farkl? yakla?acakm??

ABD?de Demokratlar?n ba?kanl?k se?iminde siyah aday aday? olan Illinois Senat?r? Barrack Obama, se?ilirse ?ran?a yakla??m?n?n farkl? olaca??n?, bu ?lke ile do?rudan ili?ki kuraca??n? a??klad?.
Tahran ile diyalogdan yana oldu?u sinyali vermeye ?al??an Obama a??klamas?nda, halihaz?rdaki ABD y?netiminin ?ran?a y?nelik su?lamalar?n? dillendirmesi de dikkat ?ekti.
?Faal diplomasi?
Amerikan medyas?nda yer alan haberlere g?re Obama, Chicago?da bir saat s?ren bir s?yle?ide, se?ilirse ?ranl? liderlerle bir araya gelece?ini belirterek, ?Tahran??n Irak?a kar??maktan vazge?mesi ve ter?rizm ile n?kleer konularda i?birli?i yapmas? durumunda, rejim de?i?ikli?i aramadan bu ?lkeye ekonomik te?viklerde bulunabilece?ini? s?yledi.
?ran ile yeni bir ili?ki kurman?n Irak?ta istikrar? sa?lama ?abalar? i?in ?temel unsur? olaca??n? ifade eden Obama, se?ildi?i takdirde Irak?taki Amerikan askerlerini ?ekerken, ?ran ve di?er b?lge g??leri ile ?faal bir ki?isel diplomasi? kurmay? hedefledi?ini de kaydetti.
?ran??n Irak?taki ?ii gruplar? destekledi?i iddias?n? da tekrarlayan ve bu nedenle Tahran?? ?sorumsuzca? davranmakla su?layan Obama, ?Tahran??n ??pheli n?kleer program? ile ter?rist faaliyetlere deste?inin endi?e yaratt???n?? s?yleyerek, Tahran?dan bu eylemlerden vazge?mesini beklediklerini belirtti. Obama, ancak ?ran??n davran?? de?i?ikli?inin ABD?nin jestleriyle kar??l?k bulmas? gerekti?ini, bunun da bu ?lkenin D?nya Ticaret ?rg?t??ne ?ye olmas?yla ba?layabilece?ini kaydetti. (DI? HABERLER)
Senat?rlerden Bush?a ?uyar?? mektubu

ABD?de 30 senat?r, ?ran?a askeri m?dahale i?in yetkisi bulunmad???n? ve y?netimin ?k??k?rt?c?? s?ylemi konusundaki endi?elerini dile getiren bir mektubu, ABD Ba?kan? George W. Bush?a g?nderdi.
Ba?kanl?k se?iminin aday adaylar? Hillary Clinton ile Joseph Biden??n da aralar?nda bulundu?u 29 demokrat ve bir ba??ms?z senat?r?n imza koydu?u mektupta, sorunun diplomatik yollardan ??z?lmesi istendi. Senat?rler, ??ran?a kar?? tek yanl? bir askeri m?dahale i?in hi?bir parlamenter izin olmad???n?n alt?n? ?izmek istiyoruz? dediler.
Mektuba, ba?kan se?ilirse ?ran konusunda yeni yakla??m? olaca??n? s?yleyen Demokrat Parti?nin aday aday? Barrack Obama imza atmad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net