Filistinlilerin ac?s? katillere ?e?lence? oldu!

?srail askerlerinin, Filistin?de katlettikleri sivillerin foto?raflar?n? ?ekip, birbirlerine g?nderdikleri ve bu durumun orduda ?yeni hobi? haline geldi?i ortaya ??kt?.


?srail askerlerinin, Filistin?de katlettikleri sivillerin foto?raflar?n? ?ekip, birbirlerine g?nderdikleri ve bu durumun orduda ?yeni hobi? haline geldi?i ortaya ??kt?.
?srail?de yay?nlanan Marif gazetesi ?nceki g?n, ?srail i?gal askerlerinin, ?ld?rd?kleri Filistinliler?in foto?raflar?n? cep telefonu arac?l???yla birbirlerine yollad?klar?n? ve bu insanl?kd??? g?r?nt?leri cep telefonlar?n?n ekranlar?nda kulland?klar?n? yazd?. Haberinde, ?srailli katillerin, Filistin?de ?ekti?i foto?raflara da yer veren Marif gazetesi, ?Askerler, cep telefonlar?nda aile ?yelerinin foto?raflar? yerine ?ld?rd?kleri Filistinlilerin g?r?nt?lerini kullan?yorlar. Bu durum ?zellikle Gazze-?srail s?n?r boyunda g?rev yapan ?srail askerleri aras?nda olduk?a yayg?n? ifadelerini kulland?.
Konuya ili?kin ?srail ordusu s?zc?s? ile g?r??en ve s?zc?n?n olaydan ?bihaber? oldu?unu belirten gazete, ?Foto?raf de?i?imi, ?srail askerleri aras?nda yen hobi haline geldi. B?ylece bizi ter?ristlere kar?? galip olduklar?na inand?rmaya ?al???yorlar? diye belirtti.
?te yandan bir ba?ka ?srailli gazete Ma?ariv de yer alan haberde de, Filistinlilerin cenazelerinin resmini ?eken bir ?srailli askerin ifadelerine yer verildi. ?srailli asker, foto?raflar?n kendisine ?zafer duygusu? verdi?ini s?yleyecek kadar ileri gitti.
?srail ordusu ise a??klamas?nda, ?olay?n soru?turuldu?unu? ileri s?rd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net