Onbinler Mogadi?u?dan ka??yor

Afrika?n?n kanl? co?rafyas?nda, i? sava? sarmal?ndaki Somali, son 3 g?nd?r kanl? ?at??malara sahne oluyor.


Afrika?n?n kanl? co?rafyas?nda, i? sava? sarmal?ndaki Somali, son 3 g?nd?r kanl? ?at??malara sahne oluyor. Somali?deki ge?ici h?k?metin ba?bakan?n istifa etmesinin ard?ndan patlak veren ?at??malardaki ?l? say?s? tam olarak bilinmezken, on binlerce sivilin ise yeniden yerlerinden oldu?u bildirildi.
Tan?klar, kent sakinlerinin ?slamc? g??ler ile Etiyopya ve Somali birlikleri aras?ndaki ?at??malar nedeniyle motorlu ta??tlar ve e?eklerle kentten ka?t?klar?n?, ?o?unun, Mogadi?u?nun bat?s?ndaki Afgoye kasabas?na do?ru giderken, bir?ok ki?inin de yolda kurduklar? derme ?atma bar?naklarda ya?amaya ?al??t???n? belirttiler.
BM M?lteciler Y?ksek Komiserli?i, ge?en hafta ba?layan 3 g?nl?k ?at??malar sonucunda Mogadi?u?dan 88 bin ki?inin ka?t???n? a??klam??t?. Daha ?nce de 400 bine yak?n ki?i kenti terk etmi?ti. Yard?m kurulu?lar? ise d?nyan?n de?i?ik b?lgelerindeki s?cak ?at??ma ve kriz b?lgelerinin ?ne ??kmas? nedeniyle, Somali?deki insanl?k dram?n?n yeterince dikkat ?ekmedi?ini belirtiyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net