AB kural?yla ticaret T?rkiye?yi vuruyor

TMMOB Makina M?hendisleri Odas? (MMO) ve Tekstil M?hendisleri Odas? (TMO), g?mr?k birli?i uygulamas? ve Avrupa Birli?i anla?malar? uyar?nca ???nc? ?lkelere kar?? ortak g?mr?k tarifesi uygulamakla y?k?ml? k?l?nan T?rkiye?nin, ?nemli tutarlarda g?mr?k vergisi ve e?de?er vergiden mahrum kald???n? bildirdi.


TMMOB Makina M?hendisleri Odas? (MMO) ve Tekstil M?hendisleri Odas? (TMO), g?mr?k birli?i uygulamas? ve Avrupa Birli?i anla?malar? uyar?nca ???nc? ?lkelere kar?? ortak g?mr?k tarifesi uygulamakla y?k?ml? k?l?nan T?rkiye?nin, ?nemli tutarlarda g?mr?k vergisi ve e?de?er vergiden mahrum kald???n? bildirdi.
MMO ve TMO taraf?ndan ger?ekle?tirilen ?2. Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makineleri Kongresi Sonu? Bildirgesi?nde, tekstil makineleri sekt?r?n?n ba?ka sekt?rlere y?nelik ?retim yapma olana??n?n bulunmad??? ve devlet deste?ine gereksinim duyuldu?u belirtildi.
Yap?lan d?zenlemelerle 768 ?r?n ?e?idinin ithalat? s?ras?nda ?TSE standard? aranmas? zorunlulu?u?nun kald?r?ld???na vurgu yap?lan bildirgede, ?S?z konusu d?zenleme ile pamuk ipli?i denetim d???na ??kar?lm?? ve sekt?r, T?rkiye pazar?na giren kalitesiz ithalatla kar?? kar??ya b?rak?lm??t?r. Denetimsiz ithalat nedeniyle tekstil sekt?r?, standart d???, d???k kaliteli, d???k fiyatl? pamuk ipli?i ithalat? nedeniyle sekt?r haks?z rekabete maruz kalarak krize girmi?tir. Ayn? ?ekilde pamuk ?reten ?ift?inin hasad? tarlada kalm??; bir?ok tekstil fabrikas? kapanm??t?r? denildi.
T?rkiye makine ithalat??s?
T?rkiye?nin d?nyan?n en b?y?k tekstil makineleri ithalat??s? konumunda bulundu?u belirtilen bildirgede, tekstil makinelerinin yerli ?retimin ihtiyac?n? kar??lamaktan uzak kald???; dokuma, iplik, bask? ve konfeksiyon makineleri gibi y?ksek katma de?eri bulunan makinelerin T?rkiye?de ?retilmedi?i belirtildi. T?rkiye?de makine imalat ve ihracat??s?ndan ?ok ithalat??s?n?n bulundu?u kaydedilen bildirgede, ??yle denildi: ??thalat ?r?n gruplar?nda tekstil makineleriyle T?rkiye, 2003 y?l?ndan beri d?nya ithalat?nda ilk s?ralarda yer almaktad?r. T?rkiye?nin tekstil ve deri makineleri ihracat?yla ithalat? aras?nda 10 kat gibi ?ok y?ksek bir fark bulunmaktad?r. Tekstil makinelerinde ihracat?n ithalat? kar??lama oran? 2003 y?l?nda y?zde 3 iken, bu de?er 2006 y?l?nda y?zde 17?ye ??km??t?r. Bu bir geli?me olmakla birlikte d???k bir d?zeyi ifade etmektedir. Tekstil makinelerindeki ithal girdi (hammadde ve ara mal) oran? y?zde 45?tir ve 2001 kriz y?l? hari? ithalatta hep art?? ger?ekle?mi?tir.? G?mr?k Birli?i ve Avrupa Birli?i anla?malar? uyar?nca T?rkiye?nin, ???nc? ?lkelere kar?? ortak g?mr?k tarifesi uygulamakla y?k?ml? k?l?nd??? ifade edilen bildirgede, ?B?ylece T?rkiye, AB?nin ???nc? ?lkelere uygulad??? g?mr?k vergilerini ayn? ?artlarda uygulamak zorunda kalm??t?r. T?rkiye AB?nin kurallar?yla yapt??? ticarette g?mr?k vergisi ve g?mr?k vergisine e?de?er vergilerden de mahrum kalmaktad?r? denildi.
(EKONOM? SERV?S?)
??z?m ?nerileri
 • 9-20 Ekim 2007 tarihlerinde Gaziantep Ticaret Odas? Konferans Salonu?nda ger?ekle?tirilen ve 16 kurum, kurulu? ve ?niversite taraf?ndan desteklenen kongrenin sonu? bildirgesinde ??z?m ?nerileri ??yle s?raland?:
 • AB tekstil ve konfeksiyon ?r?nlerindeki ?ok d???k g?mr?k tarifeleri, T?rkiye aleyhine sonu?lar vermektedir. Tekstil sekt?r?n? koruyucu ?nlemler ivedilikle al?nmal?d?r.
 • Genel olarak imalat sanayi ?zel olarak da tekstil makineleriyle teknik tekstil teknoloji ve yat?r?mlar? kamu taraf?ndan planlanmal? ve gerekli te?vikler devreye sokulmal?d?r.
 • Kalite ve verimlili?i art?r?c? ?zel makineler yapan yat?r?mlarla ihtisasla?m?? ve ger?ek AR-GE departmanlar?na sahip makine imalat??lar? desteklenmelidir.
 • Genel olarak imalat sanayi ?zel olarak da tekstil makineleri ile teknik tekstil teknoloji ve yat?r?mlar? kamu taraf?ndan planlanmal? ve gerekli te?vikler devreye sokulmal?d?r.
 • Yerli ?retimin egemen k?l?nmas? te?vik edilmelidir. Yerli sanayi ?retiminin geli?tirilmesinde devlet deste?i sa?lanmal?d?r.
 • Yanl?? uygulanan te?vik politikalar? sonucu baz? tekstil alt sekt?rlerinde arz fazlas?n?n olu?mas?na neden olmaktad?r. Bu nedenle te?vik politikalar? yeniden g?zden ge?irilmeli ve d?zenlenmelidir.
 • Sekt?r?n sahip oldu?u eski teknolojinin modernizasyonuna y?nelik yat?r?mlar hedeflenmelidir.
 • Tekstil ve konfeksiyon sanayine y?nelik bir AR-GE enstit?s? kurulmal?, bu enstit? arac?l???yla sekt?r-?niversite-meslek kurulu?lar? aras?nda i?birli?i geli?tirilmelidir.
  www.evrensel.net