c?z?rt?

kevin?a pala


Buzda Dans?? herkes benim gibi b?y?k ?a?k?nl?k i?inde mi izledi bilemiyorum. Kevin Costner??n memlekete geldi?ini bilmeyecek kadar cahil bir an?mda gafil avland?m ??nk?. Kendimi ??yle bir diyalo?un i?inde buluverdim o anda:
- O Kevin Costner m?, Buzda Dans?la canl? ba?lant? kuran?
- Evet. Kevin Costner T?rkiye?de ya..
- Neden T?rkiye?de? Buzda Dans?a kat?lmak i?in mi gelmi??
- Hay?r konser vermek i?in ?stanbul?da..Kevin Costner?? y?llard?r bir sinema oyuncusu kimli?iyle tan?yan biri olarak, ayn? dakika i?inde kendini m?zi?e verdi?ini, ?stanbul?a konser vermeye geldi?ini, gelmi?ken Buzda Dans?a konuk oldu?unu g?rmek, kolay sindirilecek bir ?ey de?il. Kabul edelim. Y?llar?n? televizyona verip her t?rl? abuklu?a al??m?? olan biri i?in bile kolay de?il.
Neyse ki ?abuk al??t?m. Onun i?in de, gazetecilerin ?n?nde yan?nda s?r?tan bir Melih G?k?ek?le verdi?i r?portajlar da ?a??rtmad? beni art?k, g?nlerce haberi yap?lan filmdeki Atat?rk rol?n? oynayaca??n? orac?kta gazetecilerden duymas? da. Zenger Pa?a Kona???nda ?aka olsun diye bo?az?na pala dayanmas? e?lendirdi tabii. An?tkabir?i ziyaret edip ??ehitler ?lmez, vatan b?l?nmez? slogan?yla kar??lanmas?n? da garipsemedim.
?nsan nelere al??m?yor.
Mesela bizim kanallar?m?z da, d?nyan?n ciddiye almad???, hi?bir filmde rol bulamayan oyuncular? televizyon st?dyolar?nda ko?turup evimizin ba? k??esinde konuk ettirmeye al??t? art?k. Van Damme, buraya yerle?ti galiba, biliyorsunuz. Daha sonra filmlerde de oynad?, ama ben Van Damme??, d?v?? filmlerinin k?rk y?ll?k oyuncusu, b?t?n Uzakdo?ulular? d?ven beyaz adam? bir tek sahneyle hat?rl?yorum nedense: Biri Bizi G?zetliyor evinde, kot pantolonuyla rahats?z rahats?z otururken... Evet bundan ?nceki BBG?lerden birine, Van Damme d?nyayla ba?lant?s? kopuk yar??mac?lara yap?lan s?rprizlerden biri olmu?tu. Onlar?n ba?lant?s?n? kurmu?tu, d?nyayla.
B?yle bir s?m?rge psikolojisi ekran? kolay kaplay?veriyor i?te. Herkeste bir ezilme, b?z?lme, kendini Kevin Costner?a ya da ?tekine be?endirme ?abas?. Onu a?m?? bir tek ki?i g?rd?m, Sema ?elebi. Buzda Dans??n j?ri ?yesi. ?Kevin?la buz pateni yapm??t?k? diye anlat?rken, ?Nas?l kay?yordunuz? dediler. ?Onu Kevin?a soracaks?n?z? deyiverdi.

hat?rla ile sevgili
Bu haftan?n tart??ma yaratan dizisi, Hat?rla Sevgili oldu. 38 y?ll?k, 1968 ku?a??n?n ?nemli siyasi cinayetlerinden Taylan ?zg?r?? konu alan b?l?m?n ?zerine, ?zg?r??n ablas? Hale ?zg?r K?y?c? tepki g?steren bir a??klama yapt?. Ailesi olarak Taylan ?zg?r cinayetinin ayd?nlat?lmas? i?in 38 y?ld?r m?cadele verdiklerini s?yleyen K?y?c?, ?T?rkiye?nin unutmad???, unutulmas?na izin vermedi?imiz bu faili bilinen cinayeti kanal?n?z?n yap?m? olan bu dizide ve uydurma bir a?k hikayesinde garnit?r olarak kullan?lmas?na, malzeme yapman?za s?ylenecek s?zlerimiz elbette olacak ve elbette ki bunun da bir bedeli olacak? demi?ti. Bu s?zler ?zerine bir ?ey s?ylemek zor. K?y?c??n?n tepkisi anla??l?r ve hakl?. Di?er yandan, dizi yap?mc?lar?n?n ve senaristlerin i?i de ?ok zor. Sonu?ta bir belgesel yapm?yorlar, bir a?k hikayesinin merkezinde oldu?u bir ?yk? anlatmaya ?al???yorlar. Bunu yaparken de, tarihi olaylar? da fonda ak?tmaya ?al???yorlar. Hatta bunun i?in, ?imdiye kadar hi? yap?lmad??? kadar titiz bir senaryo ?al??mas? yapt?klar?n? biliyoruz. B?yle olunca, dizinin biraz iki k?sm? var gibi g?r?n?yor. Hat?rla k?sm? ile Sevgili k?sm?. Kimi izleyicilerin ilgisini bir k?sm?, di?erinin ilgisini ?teki k?sm? ?ekebilir. Sevgili k?sm? zaman zaman sinir bozucu olsa da, izleyicilerin b?y?k ?o?unlu?unun ilgisini b?ylece yak?n tarihin ?ok ?nemli bir d?nemine ?ekmeyi ba?ard???n? da g?z ard? etmemek laz?m. Marifet, bu ikisini birle?tirebilmekte tabii ki. B?yle bir sorumlulu?u ?stlenmenin, bu derece zor ve yap?lmam?? bir i?e giri?menin b?yle zorluklar? var.

KAMPANYA - bari ?ocu?u yakmay?n!
Televizyonlarda daha neler g?rece?imiz konusunda kafam?z her ge?en g?n daha da kar???yor. ?Yok bundan daha fazlas?n? yapamazlar? dedi?iniz g?n, bir s?rpriz gelebiliyor ??nk?. ?ar?amba g?n? Seda Sayan??n program?n? izleyenleri de b?yle bir s?rpriz kar??lad?. Canl? yay?n? izlemeye gelen bir seyirci do?um yapt?! Sabahlar?n Sultan? adl? program?nda konuk sanat?? Hamiyet ?ark?s?n? tam seslendirmeye ba?lam??t?, bir anda st?dyodaki seyirciler aras?ndan ???l?klar duyulamaya ba?land?. Seda Sayan??n st?dyosuna seyirci olarak gelen 7 bu?uk ayl?k hamile bir kad?n?n erken do?um sanc?lar?n?n ba?lay?nca, Seda Sayan da ???l?k atmaya ba?lad?. Seda Sayan hi? istifini bozmad?, ?Canl? yay?nda do?uruyor. Sonunda diye diye do?urttum. ?ocu?un ad? Sabahlar?n Sultan? olacak? diye ba??rmaya ba?lad?. Hamile kad?n ambulansa g?t?r?ld?, Hamiyet ?ark?s?na devam etti.
Biz zaten yand?k, o haliyle Seda Sayan izlemeye gelen annenin de durumu ortada. Bari canl? yay?nda do?an ?ocuk Seda Sayan?s?z ortamda b?y?s?n.
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net