Asgari ?cretli hakk?n? ar?yor

Asgari ?cretle ?al??anlar Derne?i Ba?kan? Kaz?m ?orap, asgari ?cretin ev kiralar?na neredeyse denk oldu?unu belirterek, ?asgari ?cretli g?da, konut, sa?l?k, ula??m gibi ihtiya?lar?n? kar??layamaz durumdad?r? dedi.


Asgari ?cretle ?al??anlar Derne?i Ba?kan? Kaz?m ?orap, asgari ?cretin ev kiralar?na neredeyse denk oldu?unu belirterek, ?asgari ?cretli g?da, konut, sa?l?k, ula??m gibi ihtiya?lar?n? kar??layamaz durumdad?r? dedi.
?orap a??klamas?nda, Kamu-Sen?in a??klad??? a?l?k s?n?r?n?n 860 YTL oldu?una ve asgari ?cretli bir ?al??an?n 419 YTL maa? ald???na dikkat ?ekti. H?k?metin asgari ?creti 2008 y?l? Ocak ay?nda y?zde 6 artt?raca??n? a??klad???n? belirten ?orap, 419 YTL?ye 25 YTL?lik bir art???n kabul edilemez oldu?unu bildirdi.
Asgari ?cret Tespit Komisyonu?nda T??K yetkililerinin de bulunmas?n?n ?ac?? oldu?unu aktaran ?orap, ?Kira bedelinin 385 YTL oldu?unu kabul eden T??K yetkilileri, nas?l oluyor da bir ailenin uygulanacak zamla, yani 444 YTL ile ge?inebilece?ini kabul edebiliyorlar? diye sordu. ?orap, asgari ?cretlilerin ?al??ma ?artlar?n?n a??rl???n?n, ?zl?k haklar?n?n verilmemesinin ve kamu kurumlar?nda ?al??an ?cretlilerin sigortalar?n?n olmamas?n?n yetkili herhangi bir kurumu rahats?z etmedi?ini vurgulad?. ?orap, derneklerinin faaliyetlerinin baz? kesimleri korkuttu?u i?in ?yelerine bask? yap?ld???n? aktard?. ?orap, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl????na asgari ?cretlilerin sorunlar?yla ilgili dilek?e sunduklar?n?, ancak hen?z sonu? alamad?klar?n? s?zlerine ekledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net