Grev n?beti 24 saat s?r?yor

Telekom i??ilerinin grevi ???nc? haftas?na girerken i??iler ekmek ve sendikal ?rg?tl?l?kleri i?in verdikleri m?cadeleye daha bir kararl?l?kla sar?l?yor.


Telekom i??ilerinin grevi ???nc? haftas?na girerken i??iler ekmek ve sendikal ?rg?tl?l?kleri i?in verdikleri m?cadeleye daha bir kararl?l?kla sar?l?yor. Onlar grev k?r?c?lara kar?? sadece g?nd?zleri de?il, geceleri de dahil olmak ?zere 24 saat grevlerinin ba??ndalar.
G?n boyu halka grevlerinin hakl? nedenlerini anlatmaya ?al??an, m?cadelelerini b?y?tmek i?in y?r?y??ler yapan, bildiriler da??tan Telekom i??ilerinin gecesine tan?k olmak i?in ge? saatlerde grev yerlerinde i??ilerle konu?tuk.
Ne g?nd?z?n verdi?i yorgunluk ne de gecenin getirdi?i uyku ta?erona ve her f?rsatta kendilerine sald?ran ?b?y?k medyaya? kar?? m?cadelelerini engellemiyor. ?lk gitti?imiz K???kk?y santralinde kar??la?t???m?z bu kararl?l?k t?m santrallerde var. Grev g?zc?leri demledikleri ?ay? ikram ederken, bir yandan da ya?ad?klar?n? anlat?yorlar. K???kk?y i??isinin g?ndemi ta?eron ?al??t?r?lmas? ve bunun nas?l engellenece?iydi. Bu tart??malarla i??iler g?n boyu ya?anan geli?meleri de?erlendirip, yeni g?ne b?yle haz?rlan?yorlar.
???i grevde birle?ti
Bayrampa?a santraline ula?t???m?zda ise grev g?zc?leri her zamanki yerlerinde radyo dinleyip sohbet ediyorlar. ?Gece g?zc?l?k nas?l gidiyor? sorusunu 22 y?ll?k i??i Ahmet Solak yan?tl?yor: ?Birlik beraberlik olduktan sonra, gece g?nd?z hi? ?nemli de?il.? N?bet arkada?? 21 y?ll?k i??i Halil ?brahim Yamak ise medyaya tepkili: ?Grevin ilk g?n?nde ben kahvelere gidiyorum, e? dostla sohbet i?in. Bana diyorlar ki ?Kablolar? kesmi?siniz?. Biz s?yledik mi ikna olmuyorlar ama televizyondan bir kez duymak yetiyor.? ?lk ba?ta kimsenin greve ??kmak istemedi?ini ve ?crette ??? a?a?? be? yukar? anla?s?nlar? dediklerini anlatan Yamak, Oger? in hedefi sendika olunca b?t?n i??ilerin grevde birle?ti?ini s?yl?yor.
Saat 03.00 sular?nda Esenler Telekom M?d?rl??? ?n?ndeyiz. E?lerinin evde yapt??? yiyecekleri ?ayla birlikte at??t?r?yorlar. M?d?rl?k oldu?u i?in 4 grev g?zc?s? var. Di?er santrallerde oldu?u gibi koyu bir tart??ma devam ediyor. Bu tart??malar ayn? zamanda i??ilerin eksiklerini tamamlamalar? i?in de b?y?k f?rsat olmu?. Ailesinin ?nceleri ?Bu saatte ne n?beti?? diye yad?rgad?klar?n? ama zamanla al??t?klar?n? dile getiren Musa Vazin 27 y?ll?k i??i. Baz? vatanda?lar?n neden a?l?k grevi yapt?klar?n? sordu?unu g?lerek aktaran Vazin, Telekom i??isinin grevi yeniden hat?rlatt???n? s?yl?yor.
Halk zamlara tepkili
23 y?ll?k i??i Mehmet Odaba?? ise Telekom?un son zamanlarda yapt??? zamlar?n halk taraf?ndan tepkiyle kar??land???n? belirtiyor. ?Ben abonelikte ?al???yorum. Vatanda? ilk ?nce bana geliyor. Abonman ?cretine ?ok tepki var. ?stersen hi? konu?ma yine de 14 YTL ?d?yorsun. Son 3-4 ayd?r gelen zam halk? ?ok bezdirdi, usand?rd?. ?ptal edilen telefonlar?n y?zde 90?? bu y?zdendir? diyor.
Mustafa Atasoy ise Telekom?da ?ok yeni. 1 y?ll?k i??i olan Atasoy, grevin gelecekleri ile ilgili oldu?unu dile getirerek devam ediyor, ?Bundan sonra ?al??acak ki?ileri daha fazla ilgilendiren bir grev bu. Hangi ?artlarda ?al??aca??z, sendika ne olacak? Bu greve 23 y?ld?r, 27 y?ld?r ?al??an arkada?lar?m?z g?z? kapal? kat?l?yorsa, benim bu m?cadeleye haydi haydi girmem gerekir. Neticede bu birlik beraberlik i?idir.?
Karalama kampanyas?
Telekom grevine y?nelik medyada yap?lan karalama kampanyas?na en iyi ve net yan?t? R?dvan Kaplan veriyor. Kaplan, Telekom i??isinin ald??? ?creti abartarak anlatan Oger y?neticilerine soruyor. ?908 YTL alan bir i??iyim. 7 n?fusum var. Karde?im de geldi, etti 8 n?fus. 500 YTL kira, 15 YTL aidat, 150 YTL elektrik, su, do?al gaz o da bug?nk? ko?ullarda, yar?n ?b?r g?n havalar so?uyacak, ?? ?ocu?umda okula gidiyor. 908 YTL?ye nas?l ge?inece?im? ?ocuklar?m?z?n insanca ya?ayabilece?i ko?ullar istiyoruz. Evimize g?t?recek bir ekme?imiz olsun. Ayba??nda kiram?z? onurlu bir ?ekilde ?deyebilelim. Ev sahibi ikide bir kap?m?za gelmeden bunu yapabilelim.? Telekom i??ilerinin y?zde 70?e yak?n?n?n kirada ya?ad???n? anlatan Kaplan, ?Telekom i??ilerine hain diyen Oger bu parayla i??ilerin nas?l ya?ayaca??n? a??klamak zorundad?r? diye konu?uyor.
Son dura??m?z ise Gaziosmanpa?a Telekom M?d?rl???. Y?lba??ndan sonra emekli olacak olan Selahattin ?ahin, ta?eronun amac?n?n grup ar?zalar?n? gidermek oldu?unu, di?er ar?zalar? ise sanal olarak kapatt?klar?n? s?yl?yor. ?ahin ?u ?rne?i veriyor: ?Mesela bizim saha dolab?na araba vurmu?. Saha dolab? ka??t gibi yerde. Burada en az 300-400 ar?za vard?r. ?imdi bu abonelerin telefonu ?al???yor mu? Hay?r. Ama sanal olarak burada ar?za g?r?nm?yor.?
24 y?ld?r Telekom?da teknisyen olarak ?al??t???n? ve 1246 YTL ?cret ald???n? s?yleyen Selahattin ?ahin, b?brek hastas? olan e?inin durumunu anlat?yor: ?S?rekli diyalize giriyor. 1 ayl?k masraf? 1800 YTL. Sa?l?k yasas? ge?erse buna dayanma g?c?m yok. Sa?l?k yard?m? da kesilirse kim kar??layacak?? (?stanbul/EVRENSEL)
Grevi k?ramayacaklar

Haber-?? Anadolu Yakas? ?ube Ba?kan? Turgut Akta?, ta?eronlar?n emniyet yard?m?yla grevi k?rmaya ?al??t?klar?n? s?yledi. Bu ama?la m?d?rlerin halk? ve esnaf? i??ilere kar?? k??k?rtt???n? dile getiren Akta?, ?Buna ra?men grevimizi kararl?l?kla s?rd?r?yoruz. Halka ve esnafa grevin nedenlerini a??kl?yoruz ve bu k??k?rtmay? bo?a ??kart?yoruz. Ne olursa olsun grevimizi s?rd?r?yoruz ve k?r?lmas?na asla izin vermeyece?iz? dedi. Ger?ekleri ??renen vatanda?lar?n Telekom m?d?rl?klerine ?ikayet dilek?eleri verdi?ini ifade eden Akta?, ?Bu onurlu m?cadeleyi kan?m?z?n son damlas?na kadar s?rd?rece?iz? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
Can Denizci / Sinan Ceviz
www.evrensel.net