Greve m?zikli destek

Grevdeki Telekom i??ilerini, Grupyorum ziyaret etti. Telekom Avrupa Yakas? B?lge M?d?rl??? ?n?ne gelen Grupyorum ?yeleri, grevi desteklediklerini ilan ettiler.


Grevdeki Telekom i??ilerini, Grupyorum ziyaret etti. Telekom Avrupa Yakas? B?lge M?d?rl??? ?n?ne gelen Grupyorum ?yeleri, grevi desteklediklerini ilan ettiler.
Grupyorum ad?na bir konu?ma yapan ?nan Alt?n, insanlar?n haklar?n? istemeyi unuttu?u bir d?nemde Telekom i??ilerinin haklar? i?in m?cadele etti?ini s?yleyerek, ?Hakl? direni?inizde sizleri selaml?yoruz? dedi. Telekom?da grevin ta?eronlar arac?l??? ile k?r?lmaya ?al???ld???n?, polisinde ta?eronlara yard?mc? oldu?unu bildiklerini belirten Alt?n, ?Bask?lara ra?men grevinizi s?rd?r?yorsunuz, bizde Grupyorum olarak sizin yan?n?zda olmaya devam edece?iz. ?a??rd???n?z her yere gelece?iz? diye konu?tu.
Haber-?? 1 No?lu ?ube Sekreteri Ali K???kko?kaya da Grupyorum ?yelerine desteklerinden dolay? te?ekk?r etti. Konu?malar?n ard?ndan Grupyorum ?yelerinin s?yledikleri par?alarla i??iler halay ?ekti.
Ziyaretler s?r?yor
E?itim Sen 4 No?lu ?ube y?neticileri Gaziosmanpa?a Telekom M?d?rl????ndeki grevci i??ileri ziyaret etti. E?itimciler yanlar?nda getirdikleri erzaklar? i??ilere verdiler. ?ube Ba?kan? Ahmet Korkmaz ?Bu grevin ba?ar?ya ula?mas? b?t?n i??i s?n?f? ve kamu emek?ilerinin kazan?m? olacakt?r?? dedi. Telekom ??yeri Ba?temsilcisi Ahmet Karatay da grevin ba??ndan bu yana E?itim Sen ?yelerinin yanlar?nda oldu?unu ve bunun kendilerine g?? verdi?ini ifade etti.
?zmir Buca?da ise EMEP ?zmir il y?neticileri ve Telekom temsilcileri Buca?daki muhtarlar? ziyaret ederek greve destek istedi. ?irinyer Telekom Ba?temsilcisi ?zzet Bozan, patronun grevi k?rmak i?in as?ls?z su?lamalarla halk?, Telekom i??ileriyle kar?? kar??ya getirmeye ?al??t???n? belirterek, muhtarl?klar arac?l??? ile halk?n bilgilendirilmesini istedi. ?zkent, Aydo?du, Karanfil, Murathan ve ?a?da? mahalleleri muhtarlar? da ziyaret ve bilgilendirmeden memnuniyetlerini dile getirerek en k?sa s?rede Muhtarlar Derne?i arac?l??? ile t?m muhtarlara ?a?r? yaparak ziyaret ger?ekle?tireceklerini ve halk? bilgilendireceklerini belirttiler.
Bu arada ?lke genelinde Telekom i??ilerine ziyaretler s?r?yor. Ordu?da EMEP il ?rg?t? grevdeki Telekom i??ilerine destek verdi. Ziyarette konu?an EMEP ?l Ba?kan? Co?kun ?zbucak, grevin ba?ar?ya ula?mas? i?in ellerinden geleni yapacaklar?n s?yledi. Telekom ??yeri Temsilcisi Mehmet Okumu? da ziyaret i?in te?ekk?r etti. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net