???iler aileleriyle y?r?yecek

?zmir?de grevde bulunan Telekom i??ileri bug?n, e?leri ve ?ocuklar? ile birlikte bir y?r?y?? ve bas?n a??klamas? yapacak.


?zmir?de grevde bulunan Telekom i??ileri bug?n, e?leri ve ?ocuklar? ile birlikte bir y?r?y?? ve bas?n a??klamas? yapacak.
Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan ile T?rk-???e ba?l? sendikalar?n da kat?laca?? y?r?y?? saat 13.00?te Konak Emekli Sand??? Binas? ?n?nden ba?layacak. Cumhuriyet Meydan??ndaki ?l Telekom M?d?rl??? ?n?nde sona erecek y?r?y?? sonras? bas?n a??klamas? yap?lacak.
BEKEV aileleri ziyaret etti
Bu arada Buca Evka-1?de Kad?n K?lt?r Evi Y?netici ve ?yeleri Telekom i??ilerinin evlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde e?lerinin hakl? m?cadelelerinde sonuna kadar yanlar?nda olduklar?n? belirten i??i aileleri, ?Derdimiz para de?il, ?cret e?itsizli?i ama bu halk taraf?ndan yeterince bilinmiyor? dediler. Kocas?n?n 25 y?ld?r Telekom?da ?al??t???n? s?yleyen Hayriye Han?m, ??zelle?tirmeden sonra e?imi teknisyen yard?mc?l???ndan al?p yemekhaneye verdiler. Bu da patronlar?n hizmet anlay???na nas?l bakt???n? g?steriyor? dedi.
Ba?ka bir i??i e?i ise grevin kendilerine ?ok ?ey ??retti?ini, ?zelle?tirmelerin ne anlama gedi?ini daha iyi anlad???n? belirtti. BEKEV ?yesi kad?nlar da grevin amac?n? anlatan bir yaz? haz?rlay?p Evka?da da??tacaklar?n? dile getirdiler. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net