Condeleezza Rice, ?defol? sloganlar? ile kar??land?

ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice??n Ankara ziyareti, ?Rice T?rkiye?den defol?, ?Katil ABD Ortdao?u?yu terk et? sloganlar?n?n at?ld??? protestolarla kar??land?.


ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice??n Ankara ziyareti, ?Rice T?rkiye?den defol?, ?Katil ABD Ortdao?u?yu terk et? sloganlar?n?n at?ld??? protestolarla kar??land?. Rice?? protesto eden sendika, meslek odalar?, parti ve kitle ?rg?tleri, ?halklar?n karde?li?i? vurgusu yapt?lar.
Ankara?da ortak eylem
Rice?? ilk protesto saat 12.30?da Y?ksel Caddesi?nde KESK, TMMOB ve TTB?nin ?a?r?s? ile yap?ld?. Eyleme EMEP, ?DP ve SDP?nin de aralar?nda bulundu?u emek ve demokrasi g??leri, dernek ve kitle ?rg?tleri temsilcileri, ayd?n ve sanat??lar da destek vererek, ?Katil Rice defol? yaz?l? pankart?n arkas?nda topland?lar. Eylemde, ?Sava?a hay?r, ya?as?n halklar?n karde?li?i?, ?Katil ABD, i?birlik?i AKP?, ?Katil ABD Ortado?u?yu terk et?, ?Katil Rice T?rkiye?den defol? gibi sloganlar at?ld?.
Eylemde konu?an TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc?, g?z?n? dikti?i t?m ?lkelere kan ve g?zya?? g?t?ren ABD?nin Bakan? Rice??n ?imdi de T?rkiye?de oldu?unu belirtti. Ortado?u?nun ?zg?rle?mesinin yolunun, ba?ta ABD olmak ?zere i?galcilerin b?lgeyi derhal terk ederek, evlerine d?nmeleri oldu?unu hat?rlatan So?anc?, T?rkiye?nin ABD?nin Ortado?u?da yaratt??? batakl??a ?ekilmesine kar?? olduklar?n? s?yledi.
Bu protestonun hemen ard?ndan, BDSP, DHP, EHP, ESP, Kald?ra?, Odak ve Partizan?dan bir grup da ?Katil Rice defol, emperyalizm ve ?ovenizme kar?? ya?as?n halklar?n karde?li?i? yaz?l? pankart a?t?. D?vizlerle de ABD ve Rice??n Ortado?u?yu, T?rkiye?yi terk etmesi istenen eylemde, ?Tezkere geri ?ekilsin?, ?Katil Rice defol? sloganlar? at?ld?.
?stanbul?da protesto edildi
Irak?a kom?u ?lkeler geni?letilmi? toplant?s? i?in T?rkiye?ye gelen ABD D??i?leri Bakan? Condelezza Rice, protestolarla kar??land?.
ESP, DHP, SODAP, EHP, BDSP, HKM, Partizan, Kald?ra?, M?cadele Birli?i?nin de aralar?nda bulundu?u kurumlar Be?ikta??taki U?ur Mumcu An?t? ?n?nde Rice?? protesto etti. ?Irak?ta emperyalist i?gale son! Ya?as?n halklar?n karde?li?i ve birlikte m?cadelesi? pankart? a?arak, ?Irak?ta emperyalist i?gale son?, ??ncirlik ?ss? kapat?ls?n? sloganlar? att?.
?te yandan TKP, Condelezza Rice??n, ?stanbul?da Irak?a kom?u ?lkeler geni?letilmi? toplant?s?n?n yap?laca?? Conrad Otel?in bulundu?u Y?ld?z Park??nda bas?n a??klamas? yapt?. Ellerinde ?Rice defol? harflerini ta??yarak, Condelezza Rice??n kuklas?n? ta??d?lar. A??klamay? yapan Nilg?n ?zdemir, T?rk ve K?rt halk?n?, b?t?n Ortado?u?nun kurtulu?u i?in ABD emperyalizmine kar?? ortak m?cadeleye ?a??rd?. Rice?a seslenen ?zdemir, ??stanbul senin sava?, i?gal ve cinayet planlar?na ev sahipli?i yapmayacakt?r? dedi. A??klaman?n ard?ndan Rice??n kuklas? yere at?ld?. (Ankara-?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net