Bush: Erdo?an?? bekliyorum

ABD Ba?kan? George Bush, gazetecilere a??klamas?nda, ?Da?lardan gelen insanlar?n T?rk askerlerine zarar vermesinin ?n?ne ge?ilmesi i?in birlikte ne yapabilece?imize ili?kin ?nemli bir konuda Ba?bakan Erdo?an??n ziyaretini bekliyorum? dedi.


ABD Ba?kan? George Bush, gazetecilere a??klamas?nda, ?Da?lardan gelen insanlar?n T?rk askerlerine zarar vermesinin ?n?ne ge?ilmesi i?in birlikte ne yapabilece?imize ili?kin ?nemli bir konuda Ba?bakan Erdo?an??n ziyaretini bekliyorum? dedi. Bush, Erdo?an?la iyi ve ?ze y?nelik bir g?r??me yapacaklar?n? ve kendisiyle Oval Ofis?te g?r??meyi bekledi?ini belirtti.
ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Sean McCormack, Beyaz Saray?da Ba?bakan Erdo?an ile ABD Ba?kan? Bush aras?nda yap?lacak g?r??meye, ABD D??i?leri Bakan? Rice, T?rkiye, ?srail ve Filistin y?netimini kapsayan ziyaretini s?rd?r?yor olaca?? i?in ABD D??i?leri Bakanl??? olarak, Bakan Yard?mc?s? Negroponte?nin kat?lmas?n? ?nereceklerini kaydetti.
McCormack, Rice??n, Ankara?y? ziyareti s?ras?nda, Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve Ba?bakan Erdo?an ile g?r??me f?rsat? bulaca??na i?aret etti. PKK konusundaki bir soruya kar??l?k, bu sorunun hem T?rkiye hem de ABD i?in ?derin endi?e? yaratt???n? belirten McCormack, Rice??n ziyareti s?ras?nda, ?PKK sald?r?lar?n?n durdurulmas? ve uzun d?nemde, Irak topraklar?nda faaliyet g?steren bu ter?rist ?rg?t?n ortadan kald?r?lmas?? konular?n?n ele al?naca??n? kaydetti.
?PKK?ye telkinlerde bulunuyoruz?
ABD?nin Irak?taki kuvvetlerinin ?iki numaral?? komutan? Korgeneral Ray Odierno da, d?zenledi?i brifingde, ?Biz PKK?ya, T?rk askerlerini serbest b?rakmas? ve a??klad??? ?ate?kese? uymas? konusunda g??l? ?ekilde telkinde bulunuyoruz? diye konu?tu. Durumdan kayg? duyduklar?n? belirten Korgeneral Odierno, ?Kuzey Irak?taki durumu her g?n Irakl? ortaklar?m?zla yo?un ?ekilde tart???yoruz. EUCOM?un (ABD?nin Avrupa Komutanl???) da, bu konuda ve istihbarat payla??m?nda NATO m?ttefikimiz T?rkiye ile yak?n ?ekilde ?al??t???n? biliyoruz? dedi.
?Gerginli?i azaltmaya ?al??t?klar?n?? anlatan Odierno, ?Biz, Irakl? ortaklar?m?za ?tam saha bask?? uyguluyoruz. EUCOM?un da T?rkiye ile ?al???rken ?tam saha bask?? yapt???n? biliyoruz? ifadelerini kulland?.
Odierno, herhangi bir askeri ad?m?n s?z konusu olup olmad???n?n sorulmas? ?zerine ise, ?Bu konu diplomatik olarak ??z?lmeli? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net