Erdo?an??n sans?r ?srar?

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, h?k?met olarak ald?klar? yay?n yasa??n?n Dan??tay taraf?ndan durdurulmas?na sert tepki g?stererek, sans?r uygulamas?na gerek?e olarak ??lkenin birli?ini? g?sterdi.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, h?k?met olarak ald?klar? yay?n yasa??n?n Dan??tay taraf?ndan durdurulmas?na sert tepki g?stererek, sans?r uygulamas?na gerek?e olarak ??lkenin birli?ini? g?sterdi.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, AKP Genel Merkezi?nde d?zenlenen Geni?letilmi? ?l Ba?kanlar? Toplant?s??ndaki konu?mas?nda, yasa??n y?r?tmesinin durdurulmas? ve iptali i?in Dan??tay?a ba?vuran Kanalt?rk televizyonunu isim vermeden ele?tirdi.
?H?k?metimiz, ter?r?n o ac?mas?z sahnelerini sergileyen g?rsel medyaya kar?? yay?n yasa?? getirmek istiyor. Hukuki yollar? ?al??t?r?yor. Verilmi? haklar var; bu haklar?n? kullanmak istiyor? diyen Erdo?an, ?malum televizyon kanal??n?n ba?vurdu?unu belirterek ??yle devam etti: ?Bunlar bizi d???nd?r?yor. D?nyan?n hi?bir ?lkesinde bunun benzerini g?remezsiniz. ??te b??ak buraya dayan?yor. Ni?in bu ad?mlar at?l?yor, ?lkemizin birli?i beraberli?i i?in bu ad?mlar at?l?yor. Burada bize verilmi? olan yetkileri kullanmak durumunday?z. Ter?rle ilgili yay?nlara b?t?n kurumlar?n hassasiyet g?stermesini bekliyoruz. Bu hassasiyet b?t?n kurumlar?m?zda g?sterilmezse, i?te biz burada ba?ka t?rl? d???nmeye ba?lar?z. Yani bu, h?k?mete kar?? tav?r tak?nma anlam?na gelir.?
Konu?mas?nda, Kuzey Irak?a ili?kin geli?meleri de?erlendiren Erdo?an ??G?ndemimizdeki konu bir sava? de?il, bir operasyondur. Temenni ederiz ki, bu operasyona hi? gerek kalmaz?? diye konu?tu. ?l ba?kanlar?na seslenen Erdo?an, ?Sizlerden, bulundu?unuz b?lgelerde bu hassas konunun akl?selim i?inde kalmas? i?in de azami gayret g?stermenizi rica ediyorum. Her att???m?z ad?m? bin d???nece?iz, bir ataca??z ve pir ataca??z? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net