Barzani?den ?stanbul toplant?s?na ?a?r?: ??z?m i?in bizimle ?al???n

Kuzey Irak?taki K?rt B?lgesel Y?netimi Ba?bakan? Ne?irvan Barzani, ?stanbul?da Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler Toplant?s??n?n ba?lamas?ndan hemen ?nce bir a??klama yaparak, ?Toplant?ya kat?lacak d??i?leri bakanlar?n? ??z?m bulmak i?in bizimle ?al??maya ?a??r?yorum? dedi


Kuzey Irak?taki K?rt B?lgesel Y?netimi Ba?bakan? Ne?irvan Barzani, ?stanbul?da Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler Toplant?s??n?n ba?lamas?ndan hemen ?nce bir a??klama yaparak, ?Toplant?ya kat?lacak d??i?leri bakanlar?n? ??z?m bulmak i?in bizimle ?al??maya ?a??r?yorum? dedi.
Ne?irvan Barzani, ?stanbul?daki Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler Toplant?s? ?ncesi kat?l?mc?lara y?nelik bir ?a?r? yapt?. Toplant?y? olumlu kar??lad?klar?n? belirten Barzani, ?Sayg?de?er diplomatlar ve ilgili taraflar?n halen Irak-T?rkiye s?n?r?nda ya?anan gerilimlere ??z?m bulunmas?na yard?mc? olaca??n? umuyoruz? ?eklinde konu?tu.
PKK?ye k?nama
K?rt Y?netiminin PKK?nin T?rkiye i?erisindeki ?iddet eylemlerini en kuvvetli bi?imde k?nad???n? belirten Barzani, ?T?m b?lgedeki bar?? ve istikrara zarar veren ve kimsenin yarar?na olmayan bu t?r eylemler i?in hi?bir bahane yok. Modern uygar d?nyada bu t?r ?iddet i?in yer yok? dedi. Amerikan Associated Press ajans?, Ne?irvan Barzani?nin bu a??klamas?n?n son haftalarda Irakl? K?rt yetkililerin PKK?ya yapt??? en sert ele?tiri oldu?u yorumunu yapt?.
Askerlerin durumu
Ne?irvan Barzani, K?rt y?netiminin T?rkiye ile bar?? ve i?birli?i istedi?ini belirterek ?T?rk halk?na dostluk elini uzatmay? arzulad?klar?n? s?yledi. T?rk halk?n?n PKK eylemlerinden duydu?u hayal k?r?kl???n? anlad?klar?n? belirten Barzani, ?Uzun bir s?reden beri devam eden bu sorunun tek ??z?m?n?n m?zakerelerde ve uzla?mada oldu?una inan?yoruz? ?eklinde konu?tu. Barzani ??yle devam etti: ?PKK?n?n T?rk askerlerine y?nelik ?iddete tamamen son vermesinde, silahlar? b?rakma isteklili?ini a??k bir bi?imde dile getirmesinde ve m?zakere masas?nda bulu?mas?nda ?srar ediyoruz.
T?m rehinelerin serbest b?rak?lmas? i?in elimizden geleni yap?yoruz.? (HABER MERKEZ?)
T?rkiye?nin davetine Talabani?den ret
Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani, Irak?a kom?u ?lkeler toplant?s?na kat?l?m i?in T?rkiye?nin kendisine g?nderdi?i davete olumsuz yan?t verdi.
Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani?nin Irak?a kom?u ?lkeler toplant?s?na kat?lma iste?i Ankara?y? harekete ge?irdi. T?rkiye?nin Ba?dat B?y?kel?ili?i, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n onay?yla Celal Talabani?yi ?stanbul?daki toplant?ya davet etti. Ancak Irak Devlet Ba?kan? Talabani bu davete olumsuz yan?t verdi.
Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani Ba?dat?ta g?r??t??? D??i?leri Bakan? Ali Babacan?a ?stanbul?daki toplant?ya kat?lmak istedi?ini s?ylemi?ti. Ancak Ali Babacan bu g?r??mede Talabani?ye resmi bir davette bulunmam??t?.
Bu geli?menin ard?ndan, T?rkiye?nin Ba?dat B?y?kel?ili?i, Irak Cumhurba?kan??n? 3 Kas?m Cumartesi g?n? Abdullah G?l??n ev sahipli?indeki ??le yeme?ine davet etti. Abdullah G?l??n onay?yla yap?lan davette Talabani?ye yemekte 6 dakikal?k bir konu?ma yapabilece?i de belirtildi. Talabani ise bu teklife olumlu yan?t vermedi. Talabani?nin bu yan?t?n?n ard?ndan ?stanbul toplant?s?na kat?lmayaca?? kesinle?mi? oldu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net