kaleminde kurumu? boya sanki dudaklar?mdan akm?yor s?zc?kler

Silah tekellerinin Ortado?u?da y?llard?r yaymaya ?al??t?klar? sava?ta, b?lgenin gelecek y?zy?lda kendi ihtiya?lar?na cevap vermesi i?in T?rkiye, Irak, ?ran??n mutlaka yeniden yap?land?r?lmas? gerekti?i I. Payla??m Sava???ndan beri biliniyor.


Silah tekellerinin Ortado?u?da y?llard?r yaymaya ?al??t?klar? sava?ta, b?lgenin gelecek y?zy?lda kendi ihtiya?lar?na cevap vermesi i?in T?rkiye, Irak, ?ran??n mutlaka yeniden yap?land?r?lmas? gerekti?i I. Payla??m Sava???ndan beri biliniyor.
I. Payla??m Sava???nda varl?klar? silah ?retme ve pazarlamaya dayanan ?lkelerin yan?nda yer alanlar Osmanl? imparatorlu?unu b?y?k bir maceraya s?r?klemi?ti. Sonu?ta sadece Osmanl? ?mparatorlu?u i?inde ya?ayan onlarca halk?n savunmas?yla bug?n T?rkiye Cumhuriyeti?nin kapsad??? alan kurtar?labildi.
?nsan burada ister istemez Osmanl? Saray??n?n me?hur Damad? Enver Pa?a?y? ve onun ?l?m?ne neden oldu?u 450 bin gencecik Anadolu ?ocu?unu an?ms?yor. Ard?ndan dudaklar?ndan Alman ?airi B. Brecht?en ?u dizeler ak?yor:
?Duvara tebe?irle yaz?lan/Sava? istiyoruz!/En ?nce vuruldu/bunu yazan?
Bug?n de ba?ta ABD ve AB ?lkelerindeki b?y?k silah tekellerinin haz?rlad??? Ortado?u hatta, ?in ve eski Sovyet topraklar?n?n da t?m?n? kapsayan bir yeni yap?land?rma plan?nda taraf olan g??ler var. Osmanl? Devleti d?neminde I. Payla??m Sava???nda Alman silah ?irketleri i?in Suriye, L?bnan ve Irak?tan tutun Hazar Denizi ile Aral G?l? ?evresindeki topraklardan Moskova?ya uzanan oradan da Ukrayna?ya inen bir alan? s?zde Osmanl??ya kazand?racaklard?.
?Bu alandaki karde?lerimizi kurtararak, Osmanl??n?n yeniden eski g?c?ne eri?ti?ini d?nyaya kan?tlanmas? gerekir? diye sava?? istediler. Bu deli sa?mas? s?ylemle ?lkeyi, Alman ?irketler ??kar?na sava?a s?r?klediler. Sonu?; Osmanl? saltanat?n?n bitimi olmakla kalmad?.
Anadolu, Ortado?u ve Balkanlar?da milyonlarca insan?n ?l?m?ne, sakatlanmas?na ve peri?an olmas?na neden oldu. Bu alanlardaki t?m topraklar y?llarca kullan?lamaz hale geldi. Yollar, k?pr?ler, ?ehir, kasaba ve k?yler yerle bir edildi, ormanlar, bah?eler, ekin alanlar? k?l edildi. O sava? bug?n d?nya kamuoyunda T?rkiye?nin ba??n? a?r?tan Ermeni, K?rt, Suriye ve Yunanistan ile ya?anan Akdeniz adalar sorununun kayna??n? olu?turdu.
T?rkiye ba?ta olmak ?zere bu alanlar, son y?llarda toparlanabildi. Geli?en ?a?a uygun olarak kendi gereksinimlerini kendisi ?retmeye ba?lad??? andan itibaren d?nya ?retiminin hakemli?ini yapan silah tekelleri, bu alanlarda s?rekli ellerinde haz?r bulunan kaos ve sava? planlar?n? yerli i?birlik?ileriyle masaya sermeye ba?l?yorlar ve ba?lad?lar.

K. Irak denklemi
?u son g?nlerde iyice t?rmanan T?rkiye ile Irak K?rdistan?? olay? da, bu silah tekellerinin masaya serdikleri hakimiyet planlar?ndan ba?ka bir ?ey de?il. Her konu?mada ?K?rtler karde?imizdir? deniyor ama, g?nlerdir K?rtlerin yo?un ya?ad??? Irak s?n?r?ndan Irak K?rdistan??na havadan ve karadan toplar ya?d?r?l?yor. S?zde ter?ristlerin pe?indeler.
Bu k?? g?n? her taraf?n buz ve karla kapl? oldu?u ?s?n?n eksi 30 ile 40 dereceye kadar d??t??? da?l?k alan?nda ter?rist durur mu? Hele kendisinin kald??? alan havadan bombard?man ate?ine tutulacaksa, orada kalmas? i?in bilerek ?l?m? bekliyor olmas? gerekir. E?er burada birileri, hem T?rkiye, hem de Irak K?rdistan?? topraklar?nda bulunuyor ve Barzani ile Talabani?nin d???nda ?rg?tlenerek hareket ediyorsa (?yle oldu?unu d?nya biliyor) bilerek ?l?m? bekler mi?
Bu silahlarla ?len kim? Bu topraklarda binlerce y?ld?r birlikte ya?am?? karde?lerimiz; ad? T?rk, K?rt, Arap, Ermeni, Laz, G?rc? etniklerden gelenler. Yok olan, verimsizle?en ekin alanlar? hepimizin, y?k?lan k?pr?ler, evler, kasabalar, k?l olan bah?eler, ekin alanlar? hepimizin el eme?i g?z nurudur.
Medya, k?yl?lerin evlerinin nas?l yar?ld???n?, pencerelerinin k?r?ld???n?, ?at?lar?n?n u?tu?unu g?steriyor. ?lenler yaralananlar, sakat kalanlar ve sakat do?acak olanlar bizim ?ocuklar?m?z. Burada ?ocuklar?m?z i?in Naz?m Hikmet?in ?u dizelerini an?msamamak olur mu;
?Kap?lar? ?alan benim/kap?lar? birer birer/G?z?n?ze g?r?nemem/g?ze g?r?nmez ?l?ler. /.../ ?al?yorum kap?n?z?/ teyze, amca, bir imza ver/?ocuklar ?ld?r?lmesin/?eker de yiyebilsinler.?

Sava? isteyenler rant sa?layanlard?r
Bug?n Irak topraklar?na girerek karde? sava?? isteyenler, sava?tan rant sa?layanlard?r. T?rkiye?deki siyasi partilerin ba?lar?ndakilerin ?arlatanl???na ald?rmamak gerek. Onlara ?unu sormak gerek; ?Senin ?ocu?un var m?, ?at??ma alan?nda asker olan??
Kald? ki bizim insani g?revimizin, onlar?n ?ocuklar?n? da bar?? i?inde huzur i?inde ya?amas?n? istemek ve sa?lamak oldu?unu biliyoruz. ??nk? bizim y?re?imiz insan sevgisinden olu?mu?tur. Bizim sava? yoluyla rant elde etme ve ?n yapma diye bir derdimiz yok. Bu sava? ????rtkanlar?n? g?r?r ve onlar?n sesini duyunca insan ister istemez Alman ?airi Bertoldt Brecht?ten II. Payla??m Sava???nda yazd??? ?u dizeleri m?r?ldan?yor:
?Almanya tepeden t?rna?a silahlan?rsa bir kere/?ok b?y?k belalar gelecek ba??na/ve davulcu sava??n? ba?latacak.
Gene de Almanya?y? sizler savunacaks?n?z/ tan?mad???n?z o yabanc? ?lkelerde/ sava?acaks?n?z sizin gibi insanlarla.
Davulcu sa?ma sapan s?z edecek kurtar??tan/ama e?i g?r?lmemi? olacak ?lkedeki bask?/Ve o kazanabilir/?ok kazanabilir sava?tan gayr?/Yitirilince davulcunun sava??/kazan?lm?? olacak Almanya?n?n sava??.?
TV ekran?nda Ali K?rca?n?n program?nda bir eski general mutlaka sava? istiyordu. H?k?met ad?na orada bulunan milletvekili ise ?Siz daha ?nce bir, iki kez de?il, onlarca kez Irak topraklar?na en modern silahlarla girdiniz. Ne elde ettiniz? Sonucu T?rkiye?nin s?rt?na yeni bor? y?kmaktan ba?ka ne i?e yarad??? dedi. Emekli general, hemen milletvekilinin s?z?n? keserek ??yle ba??rd?: ?Biz ?? ayda 4 bin 800 ki?i ?ld?rd?k. Tezkere bekletilmeden uygulanmal?. ?lk ba?ta Barzani ile Talabani?n yerleri ba?lar?na y?k?lmal??

?Bilir d???nmesini de?
Burada da insan ister istemez Z?lf? Livaneli?nin m?zikle?tirdi?i, yine B. Brecht?in ?u dizelerini an?ms?yoruz:
?Tank?n?z ne g??l? generalim/Siler s?p?r?r bir orman?/Y?z insan? ezer ge?er. Ama bir kusurcu?u var/?ster bir s?r?c?/ Bombard?man u?a??n?z ne g??l? generalim/ F?rt?nadan tez gider, filden zorlu Ama bir kusurcu?u var/ Usta ister yapacak/ ?nsan dedi?in nice i?ler g?r?r, generalim/ Bilir u?urmas?n?, ?ld?rmesini, insan dedi?in/Ama bir kusurcu?u var/Bilir d???nmesini de?
Evet, sava? ?l?m getirir. ABD 1990 y?ll?ndan bu yana, her bayram ve her y?lba?? Irak, Libya, Afganistan, Filistin, L?bnan topraklar?n? kendisi veya ?srail eliyle vurdu. Irak konusunda son zamanlarda t?m Irak halk? ve yeni parlamentosu ?zellikle de Irak K?rdistan B?lge Y?netimi ile aras?ndaki ?eli?ki derinle?ti. ABD?nin bunlarla ?at??ma olana?? yok. Y?llard?r m?ttefiki olan T?rkiye ordusunu o alana ?ekerek veya ?ektirerek. Bir ta?la iki ku? vuracak. Hem T?rkiye?yi hem de yeni Irak parlamentosunu ba?ta K?rdistan yerel y?netimi olmak ?zere d?zene sokmak istiyor. Y?llard?r Amerika ad?na T?rkiye ve Ortado?u?da silah temsilcili?i yapanlara da b?ylece g?n do?du. ?ocuklar?m?z?n kan? ?zerinden b?y?k para kazanacaklar.
Evet sava? ?l?m getirir ve getiriyor da. Yine Naz?m Hikmet?in sesiyle sava?a kar?? ??kal?m hep birlikte:
?Hava kur?un gibi a??r/ Ba??r ba??r/ba??r?yorum/O diyor ki bana/ Sen kendi sesinle k?l olursun ey!/ Kerem gibi yana, yana /.../Deeeert ?ok, hem dert yok/Y?reklerin kulaklar? sa??r/.../ Hava kur?un gibi a??r/.../Ben diyorum ki ona/ K?l olay?m Kerem gibi yana yana/Ben yanmasam/ sen yanmasan/biz yanmasak/nas?l ??kar karanl?klar ayd?nl??a/Hava toprak gibi gebe/Hava kur?un gibi a??r/Ba??r, ba??r, ba??r?yorum/Ko?un kur?un eritme?e ?a??r?yorum...?
Ben t?m T?rkiye ve Irak halk?n? (K?rt, T?rk, Ermeni, Arap, ?erkez, S?ryani, Acem k?sacas? her etnikten, her inan?tan inananlar?) sava? tekellerinin ve onlar?n yerli i?birlik?ilerinin planlar?n? bozmak i?in, gelecek nesillerimize dost, ?zg?r ve karde??e ya?anan bir T?rkiye, bir Irak, k?sacas? bir Ortado?u, bir d?nya b?rakmak i?in ?Bar?? istiyoruz! Sava?a hay?r!? sloganlar?yla, pankartlar?yla soka?a d?k?ld?klerini g?rmek istiyorum. Selam olsun bar??? savunanlara!
Molla Demirel
www.evrensel.net