ROJEV

 • T?rkiye Bar?? Meclisi ?lkedeki sava? ???l?klar?n?n susmas?n? dile getiren bir ?bar?? mektubu? yazarak gazetecilere g?nderdi.


  T?rkiye Bar?? Meclisi ?lkedeki sava? ???l?klar?n?n susmas?n? dile getiren bir ?bar?? mektubu? yazarak gazetecilere g?nderdi. T?rkiye Bar?? Meclisi, b?ylesi bir d?nemde bar??? savunman?n, operasyonlar?n durmas?n?, silahlar?n susmas?n? ve ?iddetin son bulmas?n? istemenin g?? oldu?unu bilerek, ama bunun gerekli ve ka??n?lmaz oldu?unu d???nerek bu ?a?r?y? ayn? zamanda t?m T?rkiye halk?na yapmaktad?r.
  Bug?n T?rkiye?nin d?rt bir yan?nda y?zlerce kilometre yolu kat ederek Ankara?da bir araya gelen emek, bar?? ve demokrasi g??lerinin talebi, ?abas? ve ?a?r?s? da budur.
  Sava? ve ?iddet ara?lar? sorunun ??z?m?nden uzakla?t?r?lmal?, T?rkiye demokratikle?meli, K?rt sorunu bar???? ve demokratik yolla ??z?lmeli, emek?iler rahat bir nefes almal?d?r.
  Benim de ?yesi oldu?um T?rkiye Bar?? Meclisi Sekreteryas? bu ?a?r?y? ba?ta bas?na, gazetecilere, yazarlara ve k??e yazarlar?na yapmaktad?r.
  Ertu?rul ?zk?k?e ve ayn? masada yiyip-i?enlere de yapmaktad?r.
  Di?er kana doymaz, sava? ????rtkanlar?na, ?rk?? ve ?oven tayfaya yapmaktad?r.
  Bu ?a?r?, sava?tan nemalanan, bu ortamda itibar edindi?ini, sesine kulak verildi?ini, okundu?unu, adam yerine konuldu?unu d???nerek avaz? ??kt??? kadar sava? ve ?at??ma ?n g?renlere de yap?lmaktad?r.
  En u? ifadesini Ertu?rul ?zk?k??n ?ahs?nda bulan sava? ????rtkanl???n?n susmas? i?in, bu ?a?r? akl?selim i?in, provokasyonlara gelinmemesi i?in yapmaktad?r.
  T?rkiye Bar?? Meclisi gazeteci ve yazarlara ula?t?rd??? mektupta ??yle demektedir:
  ?Ak?l tutulmas?n?n ya?and??? ko?ullarda, gazeteciden beklenen, duygusundan ?ok akl?ndan s?z?len s?zc?kleri, bu ?lkenin felaketi olacak olan bir sava? ??lg?nl???na ortak olmayan bir dili kullanmas?d?r. Bu dil, ?tekini anlaman?n, ?ok k?lt?rl? toplumsal dokunun e?itlik ve ?zg?rl?k i?inde korunmas?n?n ve birlikteli?in dili olmal?d?r. Gazetecili?in bizzat kendisi bir bar?? mesle?idir. Gazeteci, y?re?ini akl?ndan ve mant???ndan ba??ms?zla?t?rd???nda ?tekiyle empati kurma yetisini kaybeder. ?tekinin ac?s?n? duyamaz, ?yk?s?n? anlatamaz. Sava??n ve ?at??man?n kendisini bir sorun olarak g?remez, olup biteni, neden ve sonu? ili?kileri i?erisinde de?erlendiremez. Bu durum, bir gazeteci i?in mesle?ine sayg?n?n da t?kendi?i noktad?r.?
  Bug?n Ankara?da bir araya gelen on binler de bunu demektedirler.
  Yeni 6-7 Eyl?llerin ya?anmamas?,
  Yeni Mara? katliamlar?n?n,
  ?orumlar?n, Sivas, Mad?mak katliamlar?n?n, ya?anmamas? i?in Ankara?da bir araya gelmekte ve seslenmektedirler.
  Bug?n Ankara?da bir araya gelen emek, bar?? ve demokrasi savunucular? TBMM?de sava? tezkeresinin ??kar?ld???, sava? tamtamlar?n?n ?al?nd??? b?ylesi bir zamanda insanl??? ?lmedi?ini, bar?? ve karde?lik i?in m?cadele edenlerin susmayaca??n? dile getirmekte, sava?a izin vermeyeceklerini hayk?rmaktad?rlar.
  Bu ?a?r? ve m?cadele insani olan?n ba?ar? kazanmas?, ilkelli?in, barbarl???n son bulmas?, ?a?da? normlar?n egemen olmas?n?n yolunun a??lmas? i?in yap?lmaktad?r.
  T?rk-K?rt ?at??mas?n?n ya?anmamas? i?in yap?lmaktad?r.
  Bar??, karde?lik, demokrasi, e?itlik ve ?zg?rl?kten yana tutum alm?? ve bunun ba?ar? kazanmas? i?in yazm?? ve m?cadele etmi? g??lerin bu konuda ?imdi daha da ?srarl? olmas? gerekiyor. Bug?n sa?lam durmak, kararl? ve sa?duyulu hareket etmek ve halk?n bu tutumda birle?mesi i?in m?cadele etmek hepten ?nem kazanm?? bulunuyor. Sava? ve ?iddeti k?r?kleyenlerin T?rkiye?yi ate?in i?ine att?klar?n?, halk? sevmediklerini emek, bar?? ve demokrasi d??man? olduklar?n? daha y?ksek sesle ve daha g??l? olarak dile getirmek durumunday?z.
  Bir?ok gazeteci ve k??e yazar? bu tutuma uygun hareket etti. Ancak da??n?k ve k?s?k sesimiz etki yaratm?yor. Bu durumu de?i?tirmek i?in Ankara?da yap?lan mitingde bunun olanakl? oldu?unu g?sterecektir.
  Bug?n Ankara?da bir araya gelecek olan bizler bunun i?in ?nemli bir ad?m atm?? bulunuyoruz. Bar???n sesi bug?n Ankara?da y?kselmekte ve t?m d?nyaya ula?maktad?r.
  G?nlerdir s?ren sava? naralar?na, operasyonlara, ?at??ma g?r?nt?lerine, z?vanadan ??km?? y?r?y??lere, bayra??n azg?nl??? ?rten bir kamuflaja d?n??mesine, i?yerleri ya?ma giri?imlerine, ac?lar? dindirmenin yolunu bulmak yerine yeni ve toplumsal ac?lar?n ya?anmas?na neden olacak ?rk?? ve ?at??mac? tutuma kar?? bar???n ve karde?li?in, sa?duyunun sesi y?kselecek.
  ?81 D?zce, 82 Musul, 83 Kerk?k? d?vizlerinin ta??nd???, K?rtlerin boy hedefi edildi?i b?ylesi bir zamanda bu ?a?r?lar ve bu mitingler insanl???n ?lmedi?inin g?stergesidir. T?rkiye i?in nefes borusudur, g?ne?tir!
  ?stanbul?da Kitap Fuar??n?n devam etti?i bir zamanda ya?anan ?eli?kinin orta yerindeyiz. Burjuva medya topyek?n sava? naras? at?yor. Bir?ok yazar ve gazeteci askerden de beter tutum al?yor, ?iddeti kutsuyor. Ama i??i ve emek?ilerin, ger?ek ayd?n ve sanat??lar?n verdi?i tarihi bir ders izlenecek bug?n Ankara?da.
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net