Bug?n Ankara S?hhiye?deyiz

KESK, TMMOB ve TTB?nin ?a?r?s?yla, bug?n Ankara S?hhiye?de, ??zg?r, Demokratik, E?itlik?i Bir T?rkiye ??in Ankara?day?z? mitingi d?zenlenecek.


KESK, TMMOB ve TTB?nin ?a?r?s?yla, bug?n Ankara S?hhiye?de, ??zg?r, Demokratik, E?itlik?i Bir T?rkiye ??in Ankara?day?z? mitingi d?zenlenecek. ?T?rkiye?nin ?zg?rl?kten, demokrasiden, e?itlikten, bar??tan ve emekten yana ayd?nl?k insanlar? bir kez daha alanlarda olaca??z? diyen ?a?r?c? ?rg?tler, t?m emek ve demokrasi g??lerini mitinge kat?lmaya, seslerini birlikte y?kseltmeye ?a??r?yor.
Mitinge KESK, TMMOB ve TTB?ye ba?l? ?rg?tlerin yan? s?ra aralar?nda DTP, EMEP, ?DP, SDP, Halkevleri ve ?HD?nin de yer ald??? sendika, siyasi parti ve kitle ?rg?tlerinden olu?an emek ve demokrasi g??leri destek verecek. Mitingi i?in Ankara d???ndan gelenler, saat 10.00?da Hipodrom?da toplanacaklar. Kortejlerin olu?turulmas?n?n ard?ndan saat 10.30?da y?r?y?? ba?lat?lacak. S?hhiye Meydan??na var?lmas?n?n ile saat 13.00?te miting ba?layacak.
Haz?rl?klar? g?nler ?ncesinden ba?layan mitinge kat?lmak i?in d?n ak?am T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan Ankara?ya ara?lar hareket etti. Sava? ????rtkanl??? ve Kuzey Irak?a operasyona kar?? bar?? talebi ba?ta olmak ?zere mitingde K?rt sorununa demokratik ??z?m, tam ba??ms?z bir T?rkiye, emek?ilerin t?m sosyal haklar?n g?vence alt?na al?nmas? gibi talepler dile getirilecek. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net