??ocuklar?m?z nereye gidiyor, fark?nda m?s?n?z??

Hakkari?de ya?anan ?at??malar?n ard?ndan sokaklarda yap?lan g?sterilerin ba? akt?rleri ?ocuklar oldu.


Hakkari?de ya?anan ?at??malar?n ard?ndan sokaklarda yap?lan g?sterilerin ba? akt?rleri ?ocuklar oldu. Kimi zaman okullardan toplanarak g?sterilere g?t?r?len orta??renim ?a??ndaki ?ocuklara asker k?yafetleri giydirilip ?bozkurt? i?aretleri yapt?r?lmas? ise objektiflere en ?ok yans?yan g?r?nt?leri olu?turdu. Uzmanlar ve e?itimciler, bu tip g?sterilerde ?ocuklar? b?ylesi bir cinnet ortam?na dahil etmeye ?al??man?n sadece bu ?lkedeki farkl? kimliklerden ve g?r??lerden insanlar i?in de?il, bir b?t?n olarak ?lkenin gelece?i a??s?ndan b?y?k bir tehlike yarataca??n?n alt?n? ?izdiler. ??ocuklar?m?z nereye gidiyor, fark?nda m?s?n?z?? diye soran uzmanlar, ?ocuklar?n istismar?na kar?? herkesi duyarl? olmaya ?a??rd?lar.
Gen?leri kampla?t?rmay?n
Toplumsal ac?lar?n birlikte ya?anmas?n?n ve ?lke sorunlar? ile ilgili tutum sergilemenin anla??labilece?ini ifade eden ?ukurova ?niversitesi ??retim G?revlisi Sosyolog Prof. Dr. Adnan G?m??, bu duyarl?klar? taraf atmosferinde sembollerle gen?leri kampla?t?rman?n gen?li?in d???nsel geli?imini olumsuz etkileyece?i uyar?s?nda bulundu. Gen?lerin duyarl?l?klar?n?n yanl?? ama?larla bi?imlendirilmesinin do?ru olmad???n? aktaran G?m??, bu t?r d?nemlerde gen?leri okullarda ve onlar?n toplumsal dayan??ma ve karde?lik gelene?i art?racak e?itim verilmesi gerekti?inin alt?n? ?izdi.
Cinnet ortam?na dahil ediliyorlar
E?itim Sen Adana ?ube Ba?kan? G?ven Bo?a, ilk??retim ??rencilerini ?iddet e?ilimlerinin yayg?n oldu?u sokak g?sterilerine katman?n yanl?? oldu?unun alt?n? ?izdi.
Bir yandan okulda ?iddetle m?cadele ederken bir yandan da ?iddet e?ilimi y?ksek, zaman zaman ?fke seline d?n??en y?r?y??lere ?ocuklar?n kat?lmalar?n? istemenin kabul edilmez oldu?unun alt?n? ?izen Bo?a, ??ocuklar? bu g?sterilere kat?lmaya te?vik edenlerin niyetini bilmiyoruz ama bunu ho?g?r?yle kar??layan kimi ?evrelerin, ?ocuklar? bu t?r milliyet?i ve militarist hezeyan?n ?st boyutlara ula?t??? g?sterilere katman?n, ?lkemizin gelece?i a??s?ndan ne t?r tehlikelere gebe olabilece?ini d???nmeleri gerekiyor? dedi.
Bu gidi?at?n ho?g?r?l?, bar????l, ba?kalar?na sayg?l? bireyler yeti?tirme hedefinden de uzak oldu?unu ifade eden Bo?a, bir an ?nce ?ocuklar?n bu tip eylemlerden uzak tutulmas?n? istedi. Bo?a, ?G?steriler yava? yava? farkl? etnik kimliklerden yurtta?lara ve sol e?ilimli kurumlara y?nelmeye ba?lad? bile. ?ocuklar? b?ylesi bir cinnet ortam?na dahil etmeye ?al??mak sadece bu ?lkedeki farkl? kimliklerden ve g?r??lerden insanlar i?in de?il, bir b?t?n olarak ?lkenin gelece?i a??s?ndan b?y?k bir tehlikedir. Bunun fark?na varamayan sorumlular? uyar?yoruz, ?ocuklar?m?z nereye gidiyor, fark?nda m?s?n?z?? diyerek yetkilileri sorumlu davranmaya ?a??rd?. (Adana/EVRENSEL)
Erman Ko?ak
www.evrensel.net