Ba??b?y?k?te y?k?m gerginli?i

Kentsel D?n???m Projesi kapsam?nda yer alan Maltepe Ba??b?y?k?te d?n y?k?m gerginli?i ya?and?.


Kentsel D?n???m Projesi kapsam?nda yer alan Maltepe Ba??b?y?k?te d?n y?k?m gerginli?i ya?and?.
Proje kapsam?nda mahalleye ?antiye kurmak isteyen M?teahhit ve Toplu Konut ?daresi Ba?kanl????na (TOK?) halk tepki g?sterdi. Ba??b?y?k?te yapt?r?lacak konutlar nedeniyle evlerinin y?k?laca??n? belirten ve bunu protesto eden mahalleliye polis m?dahale etti.
TOK??nin, Kentsel D?n???m Projesi ?er?evesinde Ba??b?y?k Mahallesi Trafo Caddesi?nde 5 Blok halinde yapaca?? 210 dairenin in?aat?na kar?? ??kan ve evlerinin belediye ekiplerince y?k?laca??n? s?yleyen halk, ?antiye yak?nlar?nda bir araya geldi. Cadde ??p konteyn?rlar? ile trafi?e kapat?l?rken mahalleliye destek vermek i?in caddenin ba?ka bir noktas?ndan y?r?yen vatanda?lara ise polis m?dahale etti. 3 ki?i g?zalt?na ald?. Polisin uyar?s? ?zerine kapat?lan yoldan konteyn?rlar kald?r?larak yol trafi?e a??ld?.
Temsili mezar yapt?lar
Mahallenin kad?nlar? in?aat alan?na belediye ba?kan?, il?e belediye ba?kan?, mahalle muhtar? ve m?teahhit i?in temsili mezar yaparken, mahalleli evlerini y?kt?rmayaca??n? dile getirdi.
60 ya??nda olan ve 38 y?ld?r Ba??b?y?k?te ya?ad???n? s?yleyen Fethiye Y?ld?r?m, ??lsem de evimden ??kmayaca??m. Ben elektrik, su paras? ?d?yorum. Madem evlerimizi y?kacaklard? neden se?imlerde mahalleye do?al gaz getirdiler? ?eklinde konu?tu. 35 senedir Ba??b?y?k?te ya?ayan Medine A??ko?lu da mahalleye her t?rl? hizmetin getirildi?ini mahallelinin de y?llard?r fatura ?dedi?ine dikkat ?ekti. Ba??b?y?k?te 28 y?ld?r ya?ad???n? anlatan Nazife Y?ld?z, ?Buras? biz geldi?imizde da? ta?t?. S?rt?m?zda su ta??d?k, ta? k?rd?k. Kocam y?llarca ?al??t? sonra emekli maa??yla burada ev yapt?k. ?imdi ne kira ?deyecek ne de buradan gidecek param?z var? dedi.
Mahalleli temsili mezarlar?n yap?ld??? parkta bir araya gelerek bas?n a??klamas? yapt?. Ba??b?y?k Do?ay? Koruma Derne?i Ba?kan? L?tf? Sel, mahalleye ?antiye kurulmas?n? istemedikleri anlatarak evlerini y?kt?rmayacaklar?na dikkat ?ekti.
Avukat Ziya ?elik ise belediye ba?kan?n?n halk? ma?dur etmeyece?ine s?z verdi?ini ancak verdi?i s?z? tutmad???n? s?yledi. ?antiye yap?lmak istenen park?n mahallenin tek bo? alan? oldu?unu anlatan ?elik, ?Bir deprem olsa mahalleli nereye ka?acak. G?ztepe Park??na cami yap?lmak istendi halk aya?a kalkt?. O cami yapt?r?lmad?. Ba??b?y?k?teki halk deprem oldu?unda ne yapacak? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net