SSK?l?ya verilen hizmet ara?t?rmas?

Diyarbak?r Dicle ?niversitesi T?p Fak?ltesi Biyoistatistik Ana Bilim Dal?, SSK?l?lara 36 ilde verilen sa?l?k hizmetiyle ilgili ara?t?rma yapt?.


Diyarbak?r Dicle ?niversitesi T?p Fak?ltesi Biyoistatistik Ana Bilim Dal?, SSK?l?lara 36 ilde verilen sa?l?k hizmetiyle ilgili ara?t?rma yapt?. Yap?lan ara?t?rmada ge?en y?l 2 milyon 833 bin 175 SSK?l? ile e?leri ve ?ocuklar?n?n 26 milyon 787 bin 427 kez doktora gittikleri tespit edildi. Aralar?nda Ankara, ?zmir, Diyarbak?r, Samsun?unda bulundu?u Biyoistatistik Ana Bilim Dal? ??retim ?yesi Prof. Dr. ?mer Sat?c??n?n Ba?kanl????nda ??retim G?revlisi Mutlu Da?da? taraf?ndan yap?lan ?SSK ?al??anlar?n?n ald?klar? hizmet? ad?yla ger?ekle?tirilen ara?t?rmada ki?i ba??na en ?ok re?ete al?nan ilin Samsun, en az re?ete al?nan ilin Ankara oldu?u belirlendi. Devletin bir SSK?l?ya ge?en y?l en fazla Samsun?a ki?i ba??na ortalama 531.38 ?deme yaparken, Ankara?ya ise, 317. 62 lira ?dendi?i saptand?. 36 ilde ge?en y?l 2 milyon 833 bin 175 SSK ?al??an? oldu?u belirlenen ara?t?rmada ?al??anlar?n yakla??k y?zde 37?sinin emekli oldu?u, SSK ?al??anlar? ile e? ve ?ocuklar? i?in toplam 6 milyon 675 bin 857 adet sa?l?k karnesi al?nd??? kaydedildi. Devletin SSK?l?lar?n e? ve ?ocuklar? i?in toplam 121 milyon 971 bin 969 YTL ?deme yapt??? belirtilen ara?t?rmada, SSK ?al??an? ve emeklilerin de devletin yapt??? ?demenin yakla??k y?zde 9?u kadar ek ?deme yapt?klar? ifade edildi.
Kay?t d??? kalan i?yerleri tespit edilip 3 ayl?k rutin denetlemelerin takip edilmesi gerekti?ine de?inilen ara?t?rmada, ??yle denildi: ?H?l? i??i, i?veren, i?yeri tan?ma, i?e ba?lama mevzuat? ve uygulamalar?yla ilgili problem var. 3 aydan fazla primlerini ?demeyen i?yerlerinin e-bildirge s?zle?meleri iptal edilmelidir. ??yeri denetimleri art?r?lmal?d?r.? (?stanbul EVRENSEL)
www.evrensel.net