S?yleyecek s?z?m?z bitmedi!

T?rk Telekom ?al??anlar??n her birinin ortalama hizmet s?resi 15-25 y?l aras?nda.


T?rk Telekom ?al??anlar??n her birinin ortalama hizmet s?resi 15-25 y?l aras?nda. T?rkiye?de T?rk Telekom olarak yat?r?mlar?n h?z kazand??? 1985 y?l? ve daha sonras?nda, neredeyse yirmi d?rt saat, asgari ?cretle bu kuruma her ko?ulda, kar k?? demeden hizmet verdik. 1990?l? y?llar?n ortalar?nda ba?layan ?zelle?tirmelerle ?al??ma huzurumuz bozuldu ve ?al??ma ?artlar?m?z devaml? biz ?al??anlar?n aleyhine ?ekillendi. Bu ortam ortalama on y?l s?rd? ve yabanc? sermaye sevdal?lar? taraf?ndan, L?bnanl? Oger?e T?rk Telekom?un y?zde 55, alt? bu?uk milyon dolara pe?ke? ?ekildi. Bu ?zelle?tirmeden sonra T?rk Telekom ?al??anlar? olarak ?artlar?m?z g?n ge?tik?e daha da a??rla?t?.
7. D?nem Toplu ?? S?zle?mesi g?r??melerimiz 29 May?s 2007 tarihinde ba?lad?. Defalarca bir araya gelinmesine ra?men, i?verenin kat? tutumu ve sendikal ?rg?tlenmeyi yok etme ?abalar?yla 16 Ekim 2007 tarihinde grev karar? al?nd? ve greve gidildi. Bizler hi?bir zaman ?cret sendikac?l??? ve ?cret i?in grev yapmad?k. Sendikal ?rg?tlenmenin d???nda, ad?na kapsam d??? tip-2 dedi?imiz, ayn? i?i yapan arkada?lar?m?zla ayn? ?creti almak istiyoruz. Biliyoruz ki ayn? ?creti almazsak s?zle?me sonunda sendika k?r?c?l??? ba?layacak.
Grev s?recinde i?verenin biz ?al??anlar?, kablolara taciz, saha dolaplar?na taciz yapan ki?iler gibi g?stermesi, greve kat?lmayan arkada?lar?m?z? grev k?r?c? olarak ?al??t?rarak bizlere kar?? kullanmas? bizleri son derece ?zm??t?r.
Bizler y?llarca bu kuruma emek verdik. Her dikilen direkte, her ?ekilen kabloda ve T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndaki santrallerde eme?imiz var. Y?llarca h?rs?zlarla m?cadele ettik, h?rs?zlarla geceleri karakolluk olduk. Bu kuruma y?llarca biz sahip ??kt?k. Kar k?? demeden i?imize sahip ??karken yabanc? sermaye ve ona sahip ??kanlar bug?ne kadar neredeydiler.
Genel m?d?r yard?mc?m?z, 16 Ekim 2007 gecesi, sabaha kadar uyumad???n? kendi yanda?? t?m gazete ve televizyonlara anlatt?. Unutmas?n ki bizler y?llardan beri uykusuz ve huzursuzuz. Onlar bir gece uykusuz kalm??lar, bizler uykusuz kalmaya devam ediyoruz.
Bizlerin bu emek m?cadelesinde devaml? yan?m?zda olan parmakla say?labilecek yaz?l? ve g?rsel bas?ndan biri ve en ?nemlisi olan gazeteniz Evrensel?e ve Hayat Televizyonu?na sonsuz te?ekk?rlerimizi iletiyoruz.
Bizler bu yola ba? koyduk. T?m olumsuzluklara ra?men yasalar?n bizlere tan?d??? haklar dahilinde emek m?cadelemize devam edece?iz.
Zafer direnen emek?inin olacak!
Direne direne kazanaca??z!
T?rk Telekom ???ileri
www.evrensel.net