S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 13

S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 13

Fotoğraf: MA

Ama? PKK de?ildir, PKK sadece bahanedir. T?rkiye?nin as?l hedefi BOP?ta etkin bir rol almakt?r


Av. Mensur I??k (?HD Mu? ?ube Ba?kan?)

T?rkiye?nin bug?ne kadar G?neye 24 defa s?n?r ?tesi operasyon yapt???n? ve baz? s?n?r ?tesi operasyonlar?n 50 bin ki?iyle, y?zlerce u?ak ve G?neyli g??ler ile beraber 40-50 g?n s?rd???n? hat?rlamaktay?z. Bu operasyonlardan ne elde edildi ki ne beklenmektedir? Ama? PKK de?ildir, PKK sadece bahanedir. T?rkiye?nin as?l hedefi BOP?ta etkin bir rol almak oldu?u kadar K?rtlerin G?ney K?rdistan b?lgesinde son y?larda elde ettikleri kazan?mlar? yok etmektir; zira G?ney K?rtlerinin kazan?mlar? ba?ta Kuzey K?rtleri olmak ?zere b?t?n K?rtleri etkileyece?i ortadad?r. ?u an G?ney K?rdistan Irak??n her a??dan en g?venli b?lgesidir. Ve o b?lgedeki geli?meler ve yat?r?mlar da birka? y?lda oray? ?ok cazibeli bir yer haline getirecektir. Ki zaten T?rkiye?nin en b?y?k korkusu; birka? y?l i?inde Irak??n siyasi birli?inin ne olaca?? kayg?s?, yani K?rtlerin her an i?in ba??ms?zl???n? ilan etme durumu. Bunlar T?rkiye?nin en ?nemli k?rm?z? ?izgileridir bug?n. Irak??n siyasi birli?i, adeta T?rkiye?nin siyasi birli?inin de teminat? olarak de?erlendirilmektedir.
Operasyon T?rkiye?yi batakl??a s?r?kler
Kapsaml? bir s?n?r ?tesi operasyon, T?rkiye?yi batakl??a s?r?kleyecektir. En ?nemlisi uluslararas? bir kriz ortaya ??kacakt?r. Bug?n T?rkiye?nin yan?nda oldu?unu belirten sadece Suriye devleti vard?r. O da T?rkiye?nin kayg?lar?n? payla?t??? i?indir. En ba?ta BM, ABD, AB, Rusya gibi ?lke ve uluslararas? kurulu?lar b?yle kapsaml? bir operasyona kar?? olduklar?n? belirtmektedirler.
Bizler T?rkiye?nin yapmas? gerekeni ??yle ?zetliyoruz; ba?ta Irak olmak ?zere b?t?n kom?ular?yla kom?uluk hukuku ve ili?kileri ?er?evesinde ili?ki geli?tirmek, 80 y?ld?r ??zemedi?i ve hep d?? mihraklara ba?lad??? K?rt sorununu, K?rtlerin yasal, demokratik temsilcileriyle ??zmek i?in bir ba?lang?? yapmas?, yoksa sorun ?ok farkl? boyutlara kayar ve T?rkiye?de g?venli yer kalmaz. Zira yaran olsa ka??yan ?ok olur laf?n? unutmamak laz?m.
Her ?eyden ?nce kendi tarihimizle y?zle?mek zorunday?z

Zeki ?o?kun (Yazar)

Biraz ?nce ?Akdeniz, Ortado?u Ortak Kimlikler ve Farkl?l?klar? ba?l?kl? bir paneldeydik. Bu co?rafyan?n tarihi de k?lt?r? de ortak ama s?rekli ?at??malarla s?regiden bir tarih. Ve burada s?n?rlar hep a??nan ?eyler ama ayn? zamanda bizi ay?ran ?eyler de.
Bu noktadan sonra bir s?n?r ?tesi askeri bir harekat hangi boyuta ve hangi kapsamda kime y?nelik olursa olsun bar??a ve bu ortak kimli?e zarar verecektir. Daha do?rusu bir sava? durumundan s?z ediyoruz. D???nen, yazan ve daha do?rusu kendi kimli?ine benli?ine sahip olan herkes askeri operasyonlara kar??d?r ve buna kar?? olmak zorunday?z. Biz her ?eyden ?nce kendi tarihimizle ve kimliklerimizle y?zle?mek zorunday?z.
Bu toplumun dilinde dertle?me diye bir s?z vard?r. Bu bir ar?nmay? da sa?lar.
Hayat?n, tarihin hatta siyasetin sizde yapt??? tahribat? d??ar? atman?n yoludur. Dolay?s?yla bizim bir askeri operasyon de?il, bizim kendi kendimizle, birbirimizle dertle?memiz, s?yle?memiz laz?m ki s?rt?m?zdan kamburu atabilelim.
T?rkiye?yi ate? ?emberine sokmak isteyenler var

Adnan Serdaro?lu (Birle?ik Metal-?? Genel Ba?kan?)
Silahlar b?rak?lmal?, T?rkiye Cumhuriyeti?nde herkes karde??e ya?amal?. S?n?r ?tesi operasyonun sorunu ??zece?ine inanm?yorum. Silah t?ccarlar?n?n a?z?n?n salyalar?n? ak?tarak, toplumu gererek bu t?r ?eyler yap?lmamal?, as?l olarak silahlar?n b?rak?lmas? sa?lanmal?. Sava??n ?zellikle emek?ilere hi?bir faydas? olmayaca??n? bilmemiz gerek. Y?llard?r s?ren sava?ta verilen canlar?n, harcanan paralar?n sorunun ??z?m?ne katk?s? olup olmad???n? iyi d???nmeliyiz. S?n?r ?tesiyle her ?eyin d?zelece?ini s?yleyerek toplumu kand?rman?n, germenin kimseye faydas? olmaz. Bar?? ortam?n? sa?layacak d?zenlemelerin yap?lmas?n?, yeni ?l?mler ya?anmas?n?n ?n?ne ge?ilmesini istiyoruz. T?rkiye?yi ate? ?emberine sokmak isteyenler var. Bu oyunlara d??memek gerekiyor. Bu y?ntemin ?rnekleri ?ok fakat sonu? vermedi. Bar?? ortam? ile sorunlar?n ??z?ld???n? g?steren bir?ok ?rnek var. Bar???n getirece?i g?zellikleri g?rmemiz gerekiyor.
Gidi?at? sa?l?kl? bulmuyorum

Mustafa Kundak?? (T?rk-?? Ege B?lge Temsilcisi)
S?n?r ?tesi harekat?n ba?ar?l? olaca??na inanm?yorum. Ama bir an ?nce bir ?eyler yap?lmal?d?r. ?nsanlar ayakta. Sokaklara bak?yorum, gen?ler ge?iyor ellerinde bayraklar. Bu durumu sa?l?kl? bulmuyorum. Bir an evvel ??z?m i?in bir ?eyler yap?lmal?.
Herkes kendi alan?nda sorunun ?iddetle ??z?lemeyece?ini dile getirmeli

S?rr? S?reyya ?nder (Sinema y?netmeni)
San?r ?tesi harekat tabii ki ??z?m de?ildir. Bir i? sava?a giden yolun ta?lar?n? d??emekten ba?ka bir i?e yaramayacakt?r. Sorunun kayna?? g?r?lmedi?i i?in on y?llard?r olumsuzluklar ya?anmaya devam ediyor. Demokratik, kat?l?mc?, e?it, ?zg?rl?k?? bir anlay??la sorunun yap?sal ?z?ne inmek gerekir. Herkes kendi alan?nda, bu sorunun ?iddetle ??z?lemeyece?ini y?ksek sesle dile getirmeli. Bu itirazlar belki bir ortak platformda dile getirilmeli. Ortak paydas? yaln?zca bu olan, mesaj?, ?nermesi net, k?sa olan m?mk?n oldu?unca geni? bir itiraz cephesi yarat?lmal?. ??erisinde M?sl?man?ndan ?erkezine, askerinden i??isine varana de?in herkesi kucaklayacak bar????l bir itiraz dili olu?turulmal?.
YARIN: Sinema sanat??s? ?lyas Salman, Ayhan Bilgen, Doz Yay?nc?l???n sahibi Ali R?za Vural, Genel-?? Toplu S?zle?me Daire Ba?kan? ?smail ?zhamarat, BES Genel Ba?kan? Mustafa ??nar

İLGİLİ HABERLER

19 Ağustos 2018 04:32
Yücel Sarpdere, ABD'li Rahip Andrew Brunson krizi sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin yazdı.
19 Ağustos 2018 04:29
Aydın Çubukçu, geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Mısırlı Marksist iktisatçı ve düşünür Samir Amin'i yazdı.
19 Ağustos 2018 04:26
'Türkiye nasıl ABD’nin kendi istediği gibi 'iyi bir müttefik' olmasını arzu ediyorsa, ABD de Türkiye’nin sözünü dinleyecek iyi bir müttefik istiyor..'
19 Ağustos 2018 02:44
Tugay Bek, geçtiğimiz gün Adıyaman'daki çatışmada yaşamını yitiren askerleri ve Valilik tarafından yapılan 'Dost ateşi' açıklamasına ilişkin yazdı.
18 Ağustos 2018 18:47
AKP MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Erdoğan MYK üyelerini belirledi.

Toplam Query: 41