Hocalar ?Y?K de?i?meli? diyor

E?itim Sen?in d?zenledi?i Demokratik ?niversite Sempozyumu d?n E?itim Sen Genel Merkezi?nde ba?lad?. 6 ?niversitede 278 ??retim eleman? ile yap?lan anketin sonu?lar? sempozyumun a??l???nda a??kland?.


E?itim Sen?in d?zenledi?i Demokratik ?niversite Sempozyumu d?n E?itim Sen Genel Merkezi?nde ba?lad?. 6 ?niversitede 278 ??retim eleman? ile yap?lan anketin sonu?lar? sempozyumun a??l???nda a??kland?. Anketin sonu?lar?na g?re ??retim elemanlar?n?n y?zde 35?i Y?K??n e?g?d?m organ? haline getirilmesini, y?zde 32?si ise t?mden kald?r?lmas?n? istiyor.
E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, a??l?? konu?mas?nda, 1980?den sonra piyasac? anlay???n ?nce ?niversiteleri ve daha sonra t?m e?itim sistemini ku?att???n? kaydetti. ?niversitelerin piyasan?n ihtiya?lar? do?rultusunda yeniden ?ekillendirildi?ini belirten Din?er, ??niversitelerin ufku, kapitalist s?m?r? sisteminin, kar ve rant? art?rmaya d?n?k giri?imleriyle s?n?rland?r?lm??t?r? dedi.
Din?er, Y?K??n kurulmas?yla birlikte ?niversitelerde anti demokratik ve otoriter y?netim zihniyetinin hakim oldu?una dikkat ?ekti.Y?K??n ?Demokles?in K?l?c?? i?levini g?rd???n? s?yleyen Din?er, Y?K??n ?niversite ?al??anlar?n?n i? g?vencesini de hi?e sayd???n? vurgulad?. Din?er, ??niversitelerimize sahip ??kmak, onlar? birer bilim yuvas? haline getirebilmek i?in at?lacak ilk ad?m, ?niversitelere hakim olan Y?K d?zenine ve Y?K?? kullanarak ?niversitelere hakim olmak isteyen siyasal iktidar?n politikalar?na kar?? durmakt?r? dedi.
E?itim Sen Genel E?itim Sekreteri ?smail Sa?d?? ise Y?K Strateji Raporu ile AKP h?k?metinin haz?rlad??? Kamu Y?netimi Temel Yasa Tasar?s? Tasla?? aras?ndaki benzerli?e dikkat ?ekti. AKP ile Y?K??n birbiriyle ?at???r gibi g?r?nd???n? ancak ?niversitelerin piyasala?t?r?lmas? konusunda hemfikir olduklar?n? s?yleyen Sa?d??, ?E?itim Sen olarak biz, ne Y?K?e ne de AKP?ye mahkum edilen bir ?niversitenin yan?nday?z. Biz, demokratik, kamusal ve ?zerk ?niversite aray???m?z? s?rd?rece?iz? dedi.
Demokratikle?me talebi
Sempozyumun a??l?? bildirisini sunan ?ukurova ?niversitesi ??retim ?yesi Adnan G?m??, 6 ?niversite 278 ??retim eleman? ile yap?lan anketin sonu?lar?n? a??klad?. Ankete g?re ??retim elemanlar?n?n y?zde 35?i Y?K??n e?g?d?m organ? haline getirilmesini, y?zde 32?si ise Y?K??n t?mden kald?r?lmas?n? istiyor. K???k d?zeltmelerle Y?K??n s?rd?r?lmesinden yana olanlar?n oran? ise y?zde 23-26 aras?nda. ??retim elemanlar?n?n y?zde 60-64?? k???k farkl?l?klarla rekt?rlerin do?rudan ??retim elemanlar?nca se?ilmesini ve atanmas?n? talep ediyor. Dekanlar?n belirlenmesinde bu oran y?zde 70?e ??k?yor.
??retim elemanlar?n?n y?zde 74?? akademik veya hem akademik hem de mali ?zerklik isterken, bug?nk? durumun s?rmesinden yana olanlar?n oran? y?zde 20?de kal?yor. ?SS sisteminin bug?nk? gibi kalmas?n? isteyenlerin oran? y?zde 22 iken, ??retim elemanlar?n?n y?zde 78?i ???rencilerin ya kendi alanlar?nda veya t?m alanlarda ?nlerinin a??lmas? ve ba?ar?lar?na g?re istedikleri yere yerle?ebilmeleri? g?r???n? savunuyor. ??retim elemanlar?n?n y?zde 64?? ?niversitelerde t?rban yasa??n?n s?rmesini, y?zde 36?s? ise kald?r?lmas?n? talep ediyor. ??retim elemanlar?n?n y?zde 47?si AB ?yeli?ini desteklerken, Y?zde 46?s? AB ?yeli?ine kar?? ??k?yor. ??retim elemanlar? en ?ncelikli sorunlar?n?n ??cret yetersizli?i? oldu?unu d???n?yor.
Ankete kat?lan ??retim elemanlar? aras?nda piyasala?ma ve ?zelle?meye s?cak bakanlar?n oran? daha y?ksek. ?niversitelerin ekonomi d?nyas? ve piyasalara daha fazla a??lmas?n? isteyenlerin oran? y?zde 47 iken kar?? ??kanlar?n oran? y?zde 29. ?zel ?niversitelerin say?s? ve kamu ?niversitelerindeki paral? programlar?n art?r?lmas?nda da benzer bir tablo g?r?n?yor. Ancak ankete kat?lan E?itim Sen ?yelerinin neredeyse hepsi ?zelle?tirme ve piyasala?t?rma y?n?ndeki e?ilimlere kar?? ??k?yor.
Genel bir da??lma ya?an?yor
Anket sonu?lar?n? de?erlendiren Adnan G?m??, ???retim elemanlar?n?n kafalar?n?n kar???k oldu?u, ?niversite ?zerkli?i ve akademik ?zg?rl?klerin liberalle?meyle i? i?e ge?ti?i, bir yandan akademik ?zg?rl?k istenirken, di?er yandan ?zel ?niversite, SUNY, Bologna, d??sal akreditasyon, gelir getirici etkinliklerin art?r?lmas?, TEKNOKENT ve USAM t?r? olu?umlar?n da kabul g?rd???, genel bir da??lma s?recinin ya?and??? s?ylenebilir? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
Onur Bak?r
www.evrensel.net