Adalet Bakanl????na ?genelgeyi uygula? bask?s?

Adalet Bakanl????n?n, cezaevleri i?in ??kard??? 45/1 genelgesinin uygulanmamas?n? protesto eden tutuklu yak?nlar?, tecritin ve disiplin cezalar?n?n kald?r?lmas?n?, genelge ile verilen tutuklular?n haftada on saatlik sohbet haklar?n?n uygulanmas?n? istediler.


Adalet Bakanl????n?n, cezaevleri i?in ??kard??? 45/1 genelgesinin uygulanmamas?n? protesto eden tutuklu yak?nlar?, tecritin ve disiplin cezalar?n?n kald?r?lmas?n?, genelge ile verilen tutuklular?n haftada on saatlik sohbet haklar?n?n uygulanmas?n? istediler.
Adalet Bakanl????n?n kendi ??kard??? genelgeyi uygulamamas? ?zerine Ankara?ya gelen, DHP, ESP, H?C, Odak, ?MP, Partizan ?evrelerinden tutuklar? yak?nlar? d?n sabah ?10 saatlik sohbet hakk? uygulans?n? yaz?l? pankart a?arak, Y?ksel Caddesi?nde topland?lar. ?Disiplin cezalar? kald?r?ls?n?, ?tecrit i?kencedir? yaz?l? d?vizler a?an tutuklu yak?nlar?, cezaevlerinde 45/1 genelgesinin uygulanmas?n? istediler.
Aileler ad?na a??klama yapan tutuklu yak?n? Sezai Demirta?, bug?ne kadar tecrite kar?? ?l?m oru?lar?nda 122 insan?n ya?am?n? yitirdi?ini, Adalet Bakanl????n?n uygulamaya koydu?u 45/1 nolu genelge ile tutuklu ve h?k?ml?lerin 10 ki?ilir gruplar halinde haftada 10 saatlik sohbet hakk? al?nmas?yla ?l?m oru?lar?na son verildi?ini anlatt?. 7 y?ld?r s?ren direni?in sonunda bunun ?nemli bir ad?m, kazan?m oldu?unu, ama tecritin sorun olmaya devam etti?ini kaydeden Demirta?, ancak ge?en on ayl?k s?rece ra?men genelgenin uygulanmad???n?, ?stelik tecritin bir par?as? olarak cezaevlerinde hak ihlalleri, sald?r?lar ve keyfi uygulamalar?n artarak devam etti?ini s?yledi.
Adalet Bakanl????n?n, kamuoyu ?n?nde verdi?i s?zleri yerine getirmedi?ine vurgu yapan Demirta?, cezaevlerindeki sorunlar?n birka? infaz koruma memuru ya da birka? idarecinin i?g?zarl???n?n ?tesinde bir uygulama oldu?unu dile getirdi. Demirta?, ??nsanl???n ya?anacak yeni ac?larla daha fazla yara almas?n?n ?n?ne ge?mek, at?lacak do?ru ve ger?ek?i ad?mlarla m?mk?nken, vakit ge?irilmeden bu ad?mlar at?lmal?d?r? dedi.
A??klaman?n ard?ndan olu?turulan heyetler, Adalet Bakanl???, Ceza ve Tevkifevleri Genel M?d?rl???, Meclis ?nsan Haklar? ve Adalet komisyonlar?na g?r??meye gittiler. Heyetler cezaevlerinde ya?anan sorunlar? ve 45/1 genelgesinin uygulanmas?n? da i?eren taleplerin yer ald??? dosyalar? da g?r??melerde ilettiler. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net