K?RVEME MEKTUPLAR

 • Kirvem,?u s?ralar memleket semalar?nda esen r?zg?rlara bak?l?rsa tansiyon hayli y?ksek! Ya?ad???m?z son ac? olaylardan sonra kimileri bu tansiyonu daha da y?kseltip neredeyse yang?na k?r?kle ko?man?n heyecan?yla


  Kirvem,
  ?u s?ralar memleket semalar?nda esen r?zg?rlara bak?l?rsa tansiyon hayli y?ksek! Ya?ad???m?z son ac? olaylardan sonra kimileri bu tansiyonu daha da y?kseltip neredeyse yang?na k?r?kle ko?man?n heyecan?yla ?Allah, bismillah!? deyip dere tepe, ?ay?r ?imen dinlemeden solu?u tez elden Irak topraklar?nda alman?n bezirg?nl???yla ?kalem?lerini sanki ?kama? niyetiyle kullan?p kendi ?k??e?lerinden ver yans?n kan damlat?rken, ?te taraftan kimileri de, ?keskin sirke k?p?ne zarar? ya da ??fkeyle kalkan zararla oturur? d?sturuyla at?lacak her ad?m?n hesab?n?, kitab?n?, muhasebesini serinkanl?l?kla ak?l s?zgecinden ge?irip b?ylece elo?lunun uzatt??? ?zoka?y? yutmamak veya mandepsiye basmamak i?in temkinli, ihtiyatl? davranman?n daha do?ru olaca??n? ve en ?nemlisi de ?sava?? ????rtkanl???yla sorunlar?n daha da karma??k boyutlara ula?aca??n?, ?stelik daha ?nceleri de bilmem ka? kez s?n?r ?tesinde ger?ekle?tirilen ?operasyon?lar?n sorunlar?n ??z?m?ne katk? sunmad??? gibi, i?leri daha da ??kmaz sokaklara do?ru s?r?kledi?ini, ayr?ca her ge?en g?n?n ard?ndan kartopu misali b?y?meye devam eden cari a??klar y?z?nden, zaten ne zaman nerede t?kezleyece?i belli olmayan ekonomik yap?m?z?n tepetaklak olabilece?ini s?yleyip endi?elerini dile getiriyorlar.
  K?sacas?: Bu ahvalde memleketin tad? tuzu her anlamda ka?m?? durumdayken ayn? zamanda da bu ?mu?lak? gidi?at nedeniyle toplum olarak neredeyse t?m?yle ?hipertansiyon? saflar?nda debelenen ya da ?har? ba??na vuran? birer ?sinir k?p?? vatanda?lar kesildik!
  Peki bu g?nlere acaba neden, nas?l, ni?in gelip toslad?k Kirvem?
  Yanl?? te?his?
  Kirvem senin de bildi?in gibi t?p literat?r?ne g?re herhangi bir hastal???n tedavi edilebilmesi i?in evvelemirde bulgulardan yola ??k?l?p m?mk?n mertebede hem erken, hem de do?ru ?te?his? konulduktan sonra eldeki olanaklar ?l??s?nde tedaviye ge?ilmesinin ne denli ?nemli oldu?unu, taa fi tarihinden itibaren Hipokrat??n ve onun pe?i s?ra ayn? dalda y?r?yen t?m ?torun?lar?, bu ger?e?in alt?n? ?izip, s?yleyip durmu?lar:
  ?ncelikle do?ru d?r?st bir te?his, sonra tedavi?
  Kirvem, hani tarih sayfalar?n? kurcalay?p ?ok daha eskilere gitmeden, en az?ndan ?u son ?eyre?ini beraberce ya?ad???m?z zaman diliminde ben, sen, o, k?sacas? bizler, yani bu ?lkenin ?vatanda??lar? olarak hepimiz kendi pay?m?za d??en maddi, ama bunun ?ok daha ?tesinde yeri asla doldurulamayacak ?manevi? kay?plar? maalesef beraberce ya?ad?k.
  Ne ki ?lkeyi y?neten en ?b?y?k? ?apkal?s?ndan taa en ?ahin ?tayy?r?l?s?ne kadar uzanan yelpazede Millet?in Meclisi?nde y?llarca ?taht? kuran hepsi de ma?allah birbirinden ?akil? bu kadrolar?n, gerek k?rs?lerden gerekse meydanlardan memleketin t?m dertlerine ?are, onulmaz yaralar?na derman olacaklar?n? z?rt p?rt tekrarlay?p sonu?ta gele gele toslad???m?z ?duvar?a bak?l?rsa, anla??lan o ki zaman? ?resmen? pi? edip durmu?uz?
  Evet Kirvem, ?u g?nlerde yine ayn? inatla, ayn? ?Nato Kafa Nato Mermer!? tavr?m?zla meselelerimizin ??z??n? g?rmezlikten gelip bu minvalde direnirken, yine g?r?nen o ki, ?dedi?imiz t?m bu ?bedel?lerden hi? mi hi? ders almam???z?
  Netekim? Bug?n-yar?n ?k?l??? ku?an?p Allah Allah nidalar?yla t?m?yle Ba?dat??n yolunu tutar m?y?z bilemiyorum, ama umut ederim ki yanl?? hesaplar?n eninde sonunda g?n?n birinde Ba?dat?tan ?geri tepme?sinin ?cereme?sini, proforma faturas?n? yine millet?e daha ?ok kan, daha ?ok g?zya??, daha ?ok fakirle?erek in?allah ?demeyiz?
  ?yleyse?
  ?yleyse Allah hepimize ak?l fikir versin, biz kullar?n? yanl?? te?hislerden korusun, amin!!!
  M?g?rdi? Margosyan
  www.evrensel.net