Suriye sald?r?s?n? ABD mi d?zenledi?

Suriye hava sahas?n?n 6 Eyl?l?de ihlal edilmesine ili?kin yeni bir iddia daha ortaya at?ld?.


Suriye hava sahas?n?n 6 Eyl?l?de ihlal edilmesine ili?kin yeni bir iddia daha ortaya at?ld?. Suriye topraklar?na y?nelik sald?r?n?n, ?srail Hava Kuvvetleri taraf?ndan de?il, ABD sava? u?aklar?nca d?zenlendi?i iddia edildi.
Halen ?gizem?ini koruyan olaya ili?kin ?srailli sa?c? gazete Jerusalem Post, ?Suriye?ye 6 Eyl?l?de d?zenlenen hava ak?n?, ABD Hava Kuvvetleri taraf?ndan ger?ekle?tirildi. Suriye?de n?kleer tesisi hedef alan ABD sava? u?aklar?, s?z konusu tesisi yok etti. ?srail u?aklar?n?n operasyondaki g?revi ise ABD sava? u?aklar?n? kamufle etmekti? ifadelerini kulland?.
N?kleer tesis yok edildi
?srailli gazete iddias?n? Arap uydu kanal? El Cezire?nin konuya ili?kin haberine dayand?r?rken, El Cezire?nin internet sitesinde yer alan haberde, ?srailli ve Arap ?g?venilir? kaynaklar?n, ?ABD sava? u?aklar?n?n, taktik n?kleer silah ta??d???n? s?ylediklerini? de aktard?.
?srailli gazete ayr?ca, ?Ayn? kaynaklar, ?srail F-15 ile F-16 jetlerinin, ABD u?aklar?n? kamufle etti?ini s?yledi. Her bir Amerikan u?a??n?n birer taktik n?kleer silah ta??d???n? belirten kaynaklar, Suriye?de n?kleer bir tesisin vuruldu?unu ve yok edildi?ini de ifade etti? diye yazd?.
Haberinde, Suriye hava sahas? ihlaline ili?kin ekim ay? ba??nda ?srail ordusunun sans?r koydu?unu ve olay?n halen gizemini korudu?unu hat?rlatan J. Post, ?srail?in olay? ?gayriresmi? olarak do?rulamas?na kan?t olaraksa, ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert?in, olay s?ras?nda yine hava sahas? ihlal edilen T?rkiye?den diledi?i ??zr?? hat?rlatt?.
S?r perdesi
Suriye hava sahas?n?n 6 Eyl?l?de ihlal edilmesi olay?na ili?kin bug?ne de?in bir?ok iddia g?ndeme geldi. Olaya ili?kin Suriye?den yap?lan ilk resmi a??klamada, ?6 Eyl?l ?ar?amba g?n? Suriye hava sahas?n? ihlal eden ?srail sava? u?aklar?n?n, ate? a??larak savu?turulduklar?? bildirilmi?ti.
Bir g?n sonra da, ?srail u?aklar?n?n sadece Suriye de?il, T?rkiye hava sahas?n? da ihlal etmi? olduklar? ve hatta yak?t tanklar?n? G. Antep ile Hatay?a b?rakt?klar? ortaya ??kt?. Ankara, olaya ili?kin ?srail?den ?kerhen? a??klama istedi. ??z?r? de haftalar sonra geldi.
?srail?in, olay? resmi olarak halen do?rulamam?? ve ayd?nlatmam?? olmas?; konuya ili?kin iddialar?n da pe?i s?ra gelmesine neden oluyor. Bug?ne de?in ortaya at?lan iddialar aras?nda; ?srail?in, Suriye?de Kuzey Kore yard?m?yla kuruldu?u iddia edilen n?kleer tesisi vurdu?undan, ?srail?in, Suriye?deki hedefleri vurmas? i?in T?rkiye ordusunun deste?ini ald???na de?in bir?ok ?do?rulanmam??? bilgiye yer verildi.
Amerikan medyas?nda yer alan haberlerde de, sald?r? i?in ABD ile ?srail?in istihbarat payla??m? yapt???, ?srail?in ?ran?dan Hizbullah?a giden silahlar? hedef ald??? ve hatta Suriye?nin, olay?n ard?ndan vurulan n?kleer tesisini ta??d???na ili?kin iddialar?n arkas? kesilmedi. Ancak Suriye, bu iddialar?n hepsini yalanlad? ve olay? BM?ye ta??m?? durumda. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net