K?rfez?de yine Amerikan tatbikat?

ABD?nin, ?ran??n burnunun dibinde K?rfez sular?nda askeri tatbikat yapt??? ??renildi.


ABD?nin, ?ran??n burnunun dibinde K?rfez sular?nda askeri tatbikat yapt??? ??renildi. ABD Deniz Kuvvetleri?nin K?rfez ile a??k sularda ger?ekle?tirdi?i tatbikata Amerikan sava? u?aklar? ile iki sava? u?a?? gemisinin de e?lik etti?i ??renildi.
K?rfez?de 5 g?n s?recek tatbikatlar, ?ran ile ABD ili?kilerinin en gergin oldu?u g?nlerde d?zenlenirken, tatbikat?n Bahreyn?deki Amerikan ?slerinden y?netildi?i de ifade edildi.
Konuya ili?kin a??klamada bulunan Bahreyn?deki Amerikan Deniz Kuvvetleri 5. Filo Komutan? Jay Chambers, ?Senaryo m?cadele, ancak ger?ek d?nya olaylar?na haz?rl?k ?er?evesinde? diyerek, olas? sald?r?y? ima etti.
ABD y?netimi, son y?llarda ?ran yak?nlar?nda ve ?zellikle K?rfez?de bir?ok tatbikat ger?ekle?tirdi.
?ran, ABD tatbikatlar?na f?ze denemeleri ve benzer askeri manevralarla kar??l?k verirken, uzmanlar Beyaz Saray??n b?ylece ?rejim de?i?ikli?i? ?ng?rd??? Tahran?a ?net mesaj verme? amac?nda oldu?unu ifade ediyor.
ABD?nin b?lgede 2003 y?l?ndan bu yana sava? u?a?? gemileri de bulunuyor. H?rm?z Bo?az??nda bulunan iki sava? gemisine en son ge?en ay bir gemi daha e?lik etmeye ba?lad?.
?ngiliz gemisi de yolda
Bu arada ABD?nin tatbikat?yla e? zamanl? olarak ?ngiltere donanmas?n?n en b?y?k u?ak gemilerinden biri olan ?HMS Illustrious??n da gelecek ilkbaharda Basra K?rfezi?nde ?ran??n yak?nlar?nda olaca?? a??kland?.
?ngiltere Savunma Bakanl????ndan konuya ili?kin yap?lan a??klamada, ?Illustrious??n b?lgede ?ngiliz Edinburgh destroyeri ve Westminister firkateyniyle birlikte g?rev yapaca??? bildirildi.
Sava? gemilerinin iki may?n arama gemisi ve ?? destek gemisiyle birlikte K?rfez?de, Hint Okyanusu?nda ve K?z?ldeniz?de alt? ay kalaca??n? belirten ?ngiltere Savunma Bakanl??? s?zc?s?, operasyonun, sava? gemilerinin filo olarak g?rev yapmalar?na ili?kin bir tatbikat oldu?unu bildirdi.
S?zc?, ?Bu tatbikat, bizim d?nyan?n stratejik a??dan son derece ?nemli bir b?lgesindeki sularda g?venli?i ne kadar ciddiye ald???m?z? g?steren bir ?al??ma olacak? dedi.
Bu y?l?n mart ay?nda 15 ?ngiliz askeri K?rfez?de ?ran taraf?ndan esir al?nm??, bu durum b?y?k bir krize yol a?m??t?. Bu olay?n ard?ndan ?ngiltere, b?lgede K?rfez?in kuzeyindeki b?t?n tatbikat ve operasyonlar?n? ask?ya alm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net