Merkel?den ani Afganistan ziyareti

Ba?bakan Angela Merkel, d?n Amerikan liderli?indeki NATO i?gali alt?nda olan Afganistan?a ani bir ziyaret ger?ekle?tirdi.


Ba?bakan Angela Merkel, d?n Amerikan liderli?indeki NATO i?gali alt?nda olan Afganistan?a ani bir ziyaret ger?ekle?tirdi. Almanya devlet televizyonu ZDF, Ba?bakan Angela Merkel?in Afganistan?a s?rpriz ziyarette bulundu?unu bildirdi. Alman ?Der Spiegel? dergisi de Merkel?in ziyaretinin ?g?venlik? nedeniyle gizli tutuldu?unu belirtti. Derginin haberine g?re, Alman ordusuna ait u?akla d?n sabah ba?kent Kabil?e ula?an Merkel?in, ?ilk elden bilgi almak ?zere Afganistan?a gitti?i? ??renildi. Merkel?in program?nda, Mezar-? ?erif?te g?rev yapan Alman i?gal askerlerinin de oldu?u ifade edilirken, Alman Ba?bakan??n?, Afganistan?da i?galin ard?ndan iktidara gelen Devlet Ba?kan? Hamid Karzai kar??lad?. Merkel ile Karzai, ?lkedeki son durum ?zerine g?r??melerde bulundu.
Almanya?n?n ABD ?nc?l???ndeki NATO g?c? ISAF b?nyesinde 3 bin dolay?nda askeri g?rev yap?yor. Ancak Alman kamuoyunda Afganistan?da asker bulundurmaya yo?un muhalefet var. Buna ra?men Berlin, ge?en g?nlerde Alman askerlerin g?rev s?resini bir y?l daha uzatm??t?.
?at??malar s?r?yor
Bu arada Merkel, Afganistan?da ?ilk elden bilgi? al?rken, ABD ?nderli?indeki i?gal koalisyonunda g?rev yapan bir askerle Afgan ordusundan bir di?er askerin Taliban g??lerince ?ld?r?ld??? bildirildi. Yap?lan a??klamada, askerlerin ?lkenin g?neyindeki Uruzgan b?lgesinde ?ld??? belirtildi, ancak, ?len koalisyon askerinin milliyeti hakk?nda bilgi verilmedi. Uruzgan?da daha ziyade Hollandal? ve Avustralyal? askerler g?rev yap?yor.
?te yandan Afganistan??n g?neyinde d?n d?zenlenen bombal? sald?r?da ise bir NATO askerinin ?ld???, 2 askerin yaraland??? bildirildi. ISAF?tan yap?lan a??klamada, uzaktan kumandal? bomban?n patlamas? sonucu ?len ve yaralanan NATO askerlerinin milliyeti hakk?nda bilgi verilmedi. Bu b?lgede ise ?o?unlukla ?ngiliz, Amerikan, Avustralyal?, Kanadal? ve Hollandal? askerlerin g?rev yapt??? belirtiliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net