Rusya semalar?nda Lufthansa krizi

Rusya, Alman havayolu ?irketi Lufthansa Havayollar??na ba?l? kargo u?aklar?n?n, hava sahas?nda u?mas?n? yasaklad?.


Rusya, Alman havayolu ?irketi Lufthansa Havayollar??na ba?l? kargo u?aklar?n?n, hava sahas?nda u?mas?n? yasaklad?. Karar?n ard?ndan Berlin ile Kremlin aras?ndaki ili?kiler gerildi. Rusya daha sonra, karar?n? k?sa s?reli?ine erteledi?ini a??klasa da, yasa??n iki hafta i?inde yeniden g?ndeme gelmesi bekleniyor.
Rusya?n?n yasak karar?yla Alman havayolu ?irketi Lufthansa?ya ba?l? kargo u?aklar?n?n u?u? s?relerini uzatm?? oluyor. Lufthansa?dan yap?lan a??klamaya g?re, Rusya?n?n hava sahas?n?n kullan?m?n? engellemesi, ?irketin yak?t maliyetini haftada 280 bin Avro y?kseltiyor. Rusya, ?irketin ?u anda Kazakistan?da yer alan b?lgesel merkezini Sibirya?daki Krasnoyarsk?a ta??mas?n? istiyor.
AB?ye ?ikayet
Bu arada Almanya h?k?meti ise konuyla ilgili olarak Avrupa Birli?i?ne (AB) ?ikayette bulunabilece?ini a??klad?. Almanya Ula?t?rma Bakanl??? S?zc?s?, ?Ba?ka ?lkelerin de (bu konuda) sorunlar ya?ay?p ya?amad???n? ??renmek istiyoruz? dedi.
Lufthansa Havayollar??ndan bir yetkili ise, ?Der Spiegel? dergisine yapt??? a??klamada yasak nedeniyle firman?n ?ciddi oranda zarar etti?ini? bildirdi. Ayn? yetkili, ?Japonya, ?in ve Singapur?a y?nelik u?u?lar?m?z?n rotas?n? de?i?tirmek zorunda kald?k. Bu da u?u? zaman?n? uzat?yor ve ?ok fazla paraya mal oluyor? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net