Maliye ?pardon? dedi

Maliye Bakanl????n?n emriyle on binlerce esnaf?n hesab?na blokaj koyan bankalar, Maliye?nin iste?ini ?yanl??? anlam??.


Maliye Bakanl????n?n emriyle on binlerce esnaf?n hesab?na blokaj koyan bankalar, Maliye?nin iste?ini ?yanl??? anlam??.
Yay?mlad??? bir tebli?le vergi bor?lusu 130 bin esnaf?n banka hesaplar?na blokaj koyduran Maliye, finansal i?leri kilitlendi?i i?in ma?dur olan esnaf?n artan tepkileri ?zerine, bir yaz? g?ndererek, ?bankalar? uyard??. Maliye, vergi borcu bulunan esnafa y?nelik haciz i?leminin s?rekli bir uygulama
olmay?p sadece tebli? tarihindeki paran?n bloke edilmesiyle s?n?rl? oldu?u uyar?s?nda bulundu. ATO Ba?kan? Sinan Ayg?n ise esnaf?n bu kapsamda el konulan paralar?n?n iadesini istedi.
Ankara Ticaret Odas? (ATO) Ba?kan? Sinan Ayg?n yapt??? yaz?l? a??klamada, Maliye Bakanl??? Gelir ?daresi Ba?kanl????n?n, 130 bin esnaf?n hesaplar?na ?usuls?z? blokaj koyan bankalara uyar?c? nitelikte bir mektup g?nderdi?ini bildirdi. Konuya ili?kin Gelir ?daresi Ba?kan? Mehmet Akif Ulusoy ile bir
telefon g?r??mesi yapt???n? bildiren Ayg?n, kendisinden ?banka hesaplar?na haciz? uygulamas?ndan vazge?ilmesini istedi?ini kaydetti. Gelir ?daresi Ba?kan??ndan esnaf?n can?n? yakan usuls?z banka uygulamalar?na son verilmesi i?in bankalara yaz? yaz?ld???n? ??rendi?ini ifade eden Ayg?n, ?Bu g?ne kadar yap?lan usuls?z hacizler ne olacak? Bunlar?n iadesi gerekir. Aksi halde haks?z olarak vatanda??n paras?na el konulmu? olur? dedi.
?S?rekli haciz olmaz?
Maliye Bakanl????n?n kendi yay?nlad??? tebli?de ihtiyati haciz ve haciz bildirilerinin, bor?lunun tebli? tarihinde banka hesaplar?nda mevcut olan varl?klar?n? kapsad???na dikkat ?eken Ayg?n, ?Yani Maliye?nin bir ki?iyle ilgili bankaya bug?n yapt??? haciz i?leminin ertesi g?n ge?erlili?i kalmaz.
Ge?erli olmas? i?in Maliye?nin yeni bir haciz i?lemi yapmas? gerekir? diye konu?tu.
Ayg?n ??yle dedi: ?Oysa bankalar yasad??? olarak haciz i?lemini s?rekli k?ld?. Hesapta o g?n para yoksa, haciz i?leminin bitmesi gerekirken, sonraki g?nlerde banka hesaplar?na yatan paralara da el koydu.
Blokeler h?l? ??z?lm?yordu. Bu yasal de?ildi. Bankalar s?n?r ?tesi uygulama yap?yordu. Binlerce esnaf bu nedenle ma?dur oldu. 130 bin esnaf ?eklerini senetlerini ?deyemediler. Birbiri ard?na kara listeye d???yorlar. Bundan sonra kredi kullanamayacaklar. Bunun sorumlusu olan bankalar ?imdi ne yapacaklar? Maliye, bankalar? uyarmakta neden ge? kald???
Uygulama yasal de?il
Banka hesaplar?na haciz koyma uygulamas?n?n derhal durdurulmas? gerekti?ini dile getiren ATO Ba?kan? Ayg?n, ?Tebligat yoluyla vergi m?kellefine borcunu ?de ?a?r?s? yapmadan, banka hesaplar?n?n bloke edilmesi, vergi literat?r?nde yumurta veren tavu?u kesmek ya da kaz? ba??rtarak yolmakt?r? dedi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net