?nternet bankac?l??? farelerine rekor ceza

Yarg?tay, internet banka hesaplar? ?zerinden yap?lan doland?r?c?l??a te?ebb?s halinde kalmas?na ra?men a??r ceza verilmesine karar verdi.


Yarg?tay, internet banka hesaplar? ?zerinden yap?lan doland?r?c?l??a te?ebb?s halinde kalmas?na ra?men a??r ceza verilmesine karar verdi.
Yarg?tay 11. Ceza Dairesi, sahte bir banka hesab?na internet ortam?nda ?ifre k?rarak EFT yapmaya ?al??an san???n ?Bili?im sistemindeki verileri de?i?tirmek suretiyle haks?z menfaat elde etme? su?undan mahkum edilmesi gerekti?ine h?kmetti.
Yarg?tay??n verdi?i emsal karar sonras?, internet ortam?nda ?ifre k?rarak banka hesaplar?na girenler 6 y?la kadar hapis cezas? istemiyle yarg?lan?p h?k?m giyecek. ?stanbul 5. A??r Ceza Mahkemesi?nin verdi?i karar? bozan Yarg?tay 11. Ceza Dairesi, internet ortam?nda ?ifre k?rarak EFT yapan san???n ?Nitelikli doland?r?c?l??a te?ebb?s? su?undan de?il, ?Bili?im sistemindeki verileri de?i?tirmek suretiyle haks?z menfaat elde etmek? su?undan yarg?lan?p h?k?m giymesi gerekti?ine karar verdi.
Yarg?tay 11. Ceza Dairesi?nin emsal karar?nda ??yle denildi: ?Bili?im sistemindeki verileri de?i?tirmek suretiyle haks?z menfaat elde edilmesi su?unun san?k taraf?ndan ?ikayet?i ?irketin hesab?ndan sahte oldu?u hesaba intikali an?nda tamamland??? g?zetilmeyerek eylemin te?ebb?s
a?amas?nda kald???ndan bahisle eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmad???ndan bozma sebebi say?lmam??t?r. San?k L.K?n?n yap?lan yarg?lamas? sonunda, nitelikli doland?r?c?l??a te?ebb?s su?unun
de?i?en vasf?na g?re ?Bili?im sistemindeki verileri de?i?tirmek suretiyle haks?z menfaat elde etmek? ve resmi belgede sahtecilik su?lar?ndan yarg?lanmas? gerekti?i bozma nedeni say?lm??t?r.? (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net