3 milyon ar?za gizleniyor

Telekom grevi 19. g?n?n? de geride b?rak?rken ?zmir Telekom i??ileri, e? ve ?ocuklar? ile bir y?r?y?? yapt?.


Telekom grevi 19. g?n?n? de geride b?rak?rken ?zmir Telekom i??ileri, e? ve ?ocuklar? ile bir y?r?y?? yapt?.
Haber-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Ali Akcan??n da kat?ld??? y?r?y??, Konak Emekli Sand??? ?n?nden ba?lad?. ?Ya?as?n Telekom grevimiz?, ?Direne direne kazanaca??z?, ?G?n gelecek devran d?necek, hainler halka hesap verecek? sloganlar?n? atan i??iler, medyaya da ?Sat?lm?? medya istemiyoruz? diyerek tepkilerini g?sterdi.
Kordon?dan Cumhuriyet Meydan??nda bulunan Telekom ?l M?d?rl??? ?n?ne gelen yakla??k 3 bin i??i, taleplerinin yan? s?ra karde?lik ve bar?? i?eren d?vizler de ta??d?. ?lk kez y?r?y??e kat?lan i??i e?lerinin heyecanl? oldu?u g?r?ld?.
?l m?d?rl??? ?n?nde ilk konu?may? yapan T?rk-?? Ege B?lge Ba?kan Yard?mc?s? Tuncay Kire?kaya, ?Haber-?? i??ileri ??-be? kuru?un pe?inde de?il. ?rg?t?ne sahip ??kma m?cadelesi veriyor? dedi.
Haber-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Ali Akcan da ?lkede 20 y?l sonra ciddi bir ?ekilde grev yapman?n kendilerine k?smet oldu?unu belirtti. Telekom i?vereni ile gayriresmi g?r??melerinin devam etti?ini s?yleyen Akcan, ar?zalar?n giderek artt???n?, 2.5-3 milyon dolay?ndaki ar?zan?n kamuoyundan sakland???n? belirtti. Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, taleplerini elde edinceye kadar m?cadeleye devam edeceklerini vurgulad?. Eyleme, T?rk-???e ba?l? sendikalar?n ?zmir ?ube ba?kanlar? ve y?neticileri de kat?l?rken, ?rg?tlenmeye ?al??an Akdeniz Nakliyat Ambar? i??ileri de pankart a?t?. (?zmir/EVRENSEL)
???iler dayan??may? b?y?t?yor
Haber-?? 1 No?lu ?ube ?yesi Telekom i??ileri, Fatih Telekom?da grevde olan arkada?lar?na destek ziyaretinde bulundular. Sara?hane Park??nda d?n toplanan i??iler, buradan sloganlarla Fatih Telekom M?d?rl????ne y?r?d?ler. ???ilere, e?leri ve ?ocuklar? da destek verdi.
Sara?hane Park??nda kortej olu?turan i??iler, ?Y?lg?nl?k yok direni? var?, ?Sabotaj yok direni? var?, ?Telekom?u satanlar vatan haini? sloganlar? ile yakla??k 2 kilometre ileride bulunan m?d?rl??e kadar y?r?d?ler. Yol boyunca halka bildiri de da??tan i??ilere, ?evrede bulunanlar da alk??larla destek verdiler.
M?d?rl?k ?n?nde i??ilere seslenen Haber-?? 1 No?lu ?ube Sekreteri Ali K???kko?kaya, grev ba?ar?ya ula?ana kadar m?cadelelerini kararl?l?kla s?rd?receklerini ifade etti. Grevin ba?lad??? g?nden bu yana kendilerine sabotajc? dendi?ini hat?rlatan K???kko?kaya, ?nceki g?n Bebek?te grev g?zc?lerine yap?lan sald?r?y? hat?rlatarak, sald?r?n?n ard?ndan su?lular? yakalamayan polisin, i??ileri sorgulamas?na tepki g?sterdi. Grevi karalayan medyaya tepki g?steren K???kko?kaya, ?Biz de onlar?n yay?nlar?n? evlerimize sokmayaca??z? diye konu?tu. T?rk-???in greve daha fazla sahip ??kmas?n? beklediklerini belirten K???kko?kaya, ?lke genelinde i? b?rakma eylemlerinin yap?lmas?n? istedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net