Grev k?r?c?ya polis kalkan?

?stanbul ?mraniye?de grevde olan Telekom i??ileri, grev k?r?c? ta?eronlara g?z a?t?rm?yor.


?stanbul ?mraniye?de grevde olan Telekom i??ileri, grev k?r?c? ta?eronlara g?z a?t?rm?yor. Ta?eronlar ?nceki g?n ?mraniye?de bulunan 082 No?lu saha dolab?nda meydana gelen ar?zay? tamir etmek istediler. Ta?erona engel olmak i?in olay yerine i??iler gelince, polis dolab?n etraf?n? emniyet ?eridi ile kapatt?. Bununla da yetinmeyen polis, iki polis arac?n? da dolab?n ?evresine park etti. Ta?eronlar? ?al??t?rmamakta kararl? olan i??iler ise olay yerinden ayr?lmayarak ta?eronun ?al??mas?n? engelledi.
?mraniye?de Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi?nin telefon hatt?n? sa?layan 082 No?lu saha dolab? grevin ilk g?n? ar?za yapt?. ?mraniye Telekom m?d?r? ve di?er yetkililer, sitede bulunan d?kkan sahipleriyle g?r??erek i??ileri su?lad?lar. ???iler de d?kkan sahipleri ile g?r??erek ma?dur olmalar?n?n nedeninin Telekom yetkilileri oldu?unu anlatt?lar. Daha sonra 300 dilek?e ile Telekom ?l M?d?rl????ne ba?vuran site esnaf?, zararlar?n?n kar??lanmas?n?, ma?duriyetlerinin giderilmesi i?in i??ilerin taleplerinin kabul edilmesini istediler. Telekom y?neticileri, ar?zan?n yap?lmas? i?in yeniden ta?eronu araya soktu. Polis e?li?inde ar?zan?n oldu?u yere giden ta?eron firma yetkilileri kar??lar?nda yine i??ileri buldular. Haber-?? Anadolu Yakas? ?ube Ba?kan? Turgut Akta?, polis ve ta?eron firma yetkilileri ile g?r??erek yap?lan?n grev k?r?c?l??? oldu?unu ve b?yle bir ?eye izin vermeyeceklerini dile getirdi.
Bu arada ?mraniye?de kurulu bulunan de?i?ik tekstil fabrikalar?ndan i??iler, ?mraniye Telekom M?d?rl????ne giderek i??ilere destek verdiler.
Grev g?zc?s?ne sald?r?
Ayaza?? k?y?nde d?rt g?n ?nce bir kablonun ?al?nmas?n?n ard?ndan grev k?r?c?s? ta?eron firma ?nceki g?n ar?zay? gidermek istedi. 63 plakal? ?? ara?la olay yerine gelen ta?eron D?MAS firmas? ?al??anlar?, grev g?zc?s? olan i??iye sald?rd?lar. Grev g?zc?s?n?n arabas?n?n camlar?n? k?rd?lar. Sald?r?n?n ard?ndan Telekom i??ileri, Bebek Telekom M?d?r Muavini Baybars ?nal??n, ?Gerekirse silahlan?n gidin o ar?zay? giderin? dedi?ini iddia ettiler. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net