Fotoğraf: Evrensel

T?rk-?? eylem i?in yeniden toplanacak

T?rk-?? Ba?kanlar Kurulu?ndan, T?rk Telekom?da T?rkiye Haber-?? Sendikas??n?n s?rd?rd??? greve, maddi ve manevi her t?rl? deste?in verilmesi karar? ??kt?.


T?rk-?? Ba?kanlar Kurulu?ndan, T?rk Telekom?da T?rkiye Haber-?? Sendikas??n?n s?rd?rd??? greve, maddi ve manevi her t?rl? deste?in verilmesi karar? ??kt?.
T?rk-?? Ba?kanlar Kurulu ?nceki g?n T?rk-???te 3.5 saat s?ren toplant?s?nda T?rk Telekom grevini konu?tu. Bu grevin sadece Haber-???in de?il, T?rk-???in grevi oldu?unun alt? ?izilen sonu? bildirgesinde, grevdeki i??iler selamland?.
Bildirgede, Haber-?? Sendikas??n?n hakl? ve makul taleplerine ve iyi niyetli ?abalar?na ra?men, ?al??anlar?n kazan?lm?? haklar?n? ortadan kald?rmay? ama?layan, kurumda sendikas?zla?t?rmay? hedefleyen ve i?yerinde i? bar???n? bozmaya y?nelik i?verenin giri?im ve tutumlar? protesto edildi.
?lkenin i?inde bulundu?u uluslararas? ko?ullara ra?men, T?rk Telekom gibi stratejik bir kurumda, ?srarla uzla?maktan ka??nan ve anayasal bir hak olan grevi sabotaj iddialar? ile y?pratmak isteyen yabanc? sermayeli T?rk Telekom y?netiminin k?nand??? bildirgede, g?venlik g??leri de yasal haklar?n? kullanan i??ilere kar?? duyarl? olmaya ?a?r?ld?.
?T?rk-?? Ba?kanlar Kurulu, hak m?cadelesi veren T?rk Telekom i??ilerini selamlamaktad?r? denilen bildirgede, bu hakl? davas?nda T?rkiye Haber-?? Sendikas??n?n maddi ve manevi olarak yan?nda olundu?unun alt? ?izildi.
?Ba?kanlar Kurulumuz, ?lkemizin i?inde bulundu?u ko?ullar? dikkate alarak, bu grevin, ?al??anlar?n kazan?lm?? haklar?n?n yitirilmeden sonu?lanmas? i?in h?k?met yetkililerini ve T?rk Telekom i?verenini sorumlulu?a ?a??rmaktad?r? denilen bildirgede, bu ?a?r?n?n yan?t bulmamas? halinde T?rk-?? Ba?kanlar Kurulu?nun en k?sa s?rede yeniden toplanarak, eylem kararlar? alaca?? ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net