MERCEK

 • ??inde bulundu?umuz d?nemin ?lke g?ndemine ?damga vuran? en ?nemli geli?mesinin,


  ??inde bulundu?umuz d?nemin ?lke g?ndemine ?damga vuran? en ?nemli geli?mesinin, T?rk k???k ve orta burjuva kesimleri ba?ta olmak ?zere kitlelerin bir kesimini sokaklara ve alanlara ?ekmeyi ba?aran devlet ve h?k?met hamlesi oldu?u rahatl?kla s?ylenebilir. K?rt inkarc?s? ?ovenizmin kendini ?mahalle? ve sokakta yeniden ?retmesi ?zerinde ba?ar?lan bu hamle, devlet ve sermaye g?c? ve olanaklar?n? dayanak almaktad?r. ?ovenist bir dalgaya d?n??en bu hareketin ?geni?leyen etkisi? alt?nda, politik m?cadele alan?nda yer alan hemen her kesimden yazar, politikac?, sosyolog, toplum bilimci, tutum belirlemeyi s?rd?r?yorlar. Bunlardan baz?lar? -E. ?zk?k gibi en keskin ?zel harp?i kesilenleri- i?gal ve yay?lmadan yana tutum al?rlarken, baz?lar? da bu dalgan?n g?c? kar??s?nda t?m?yle ?sindiler?. Bu gibilerinin tutumlar? ?zerine gazetemizde ?e?itli yorumlar yap?ld?. Ancak bunlar?n i?inde bir kesimin tutumu ?zellikle ?nem ta??yordu. Bunlar, ?i??i s?n?f? ?rg?t?? olarak bilinen i??i sendikalar?n?n ?st y?neticileriydiler. ??lerinden ?bir elin be? parma?? kadar? say?lacak olanlar? ??kar?ld???nda, b?t?n ?tekileri, ?en sava???, en sald?rgan, en s?ven? sermaye temsilcisi politikac?larla ayn? safta yer alarak, ?s?n?r ?tesi topraklara askeri harekat i?in tezkere?yi de, Irak K?rdistan??n?n i?gali anlam?na gelecek askeri politikalar? da desteklemekte sak?nca g?rmediler.
  Sendika ?st b?rokrasisinin bu tutumu, i??ilerin bir kesiminin grevde olduklar?, baz? i??i kesimlerinin sendikal ?rg?tlenmelerinin patronlar taraf?ndan tan?nmamas?na tepki eylemleri ?rg?tledikleri bir d?nemde, daha da dikkat ?ekiciydi.
  Sendika ?st b?rokrasisi, ?yesi alt sendikalarda ?rg?tl? i??ilerin toplus?zle?me hakk?, ?cret, ?al??ma s?resi, emeklilik sorunu gibi taleplerle ba?latt?klar? eylemler kar??s?ndaki kay?ts?zl?klar?na kar??n, generallerle h?k?metin, ?ter?re kar?? m?cadele? gerek?esiyle k??k?rtt?klar? ?ovenist hareketin bir K?rt kar??tl???na d?n??mesine, dolays?z olarak g?? verdiler, bu hareketin yan?nda yer ald?lar. ???i s?n?f? ve emek?ilerle ?lkemiz ve b?lgemiz halklar?n?n bug?nk? ve gelecekteki ya?am?n? dolays?z etkileyecek bu tutum, bunlar?n sermayenin i??i s?n?f? i?indeki ?rg?tlenmesinin unsurlar? olduklar?n? bir kez daha g?sterdi. Bu o denli a??kt? ki, bunlar ?rne?in, 11 ay boyunca grevde olan Aky?l i??ilerini, onlar Ankara?da sendikalar?n kap?s?na dayanm?? olmalar?na kar??n, y?z?st? b?rakabiliyor, Telekom emek?ilerinin iki haftay? ge?en grevine kar?? sermaye cephesinden gelen sald?r?lar kar??s?nda sessizli?e b?r?n?yor, bu grevin g?? kazanarak i??i ve emek?ilerin sermaye taraf?ndan gasp edilen haklar?n?n geri al?nmas?n?n bir dayana?? olmas? i?in en k???k bir ?aba g?stermiyorlard?. Bunlar, bir y?l? a?k?n s?redir devam etmekte olan Novamed grevini g?rmezden geldikleri gibi, Telekom emek?ilerinin eylemi kar??s?nda da, Be?ikta?l? bir grup ?muhtar??n g?sterdikleri duyarl?l??? dahi g?stermediler.
  Ancak, ?i??i sendikas? y?neticisi? olanlar? da dahil, sermayenin ?e?itli temsilcilerinin ve kimi s?zde ilerici-sosyal demokrat ayd?n ?evrelerinin ?ovenist sisin yaratt??? karanl???n ard?na yerle?erek y?r?tt?kleri politika ve bunun sa?lad??? sokak hareketi, bu karanl?k ortam?n a??lamayaca?? anlam?na da gelmiyor. Aksine, b?ylesi bir ortamda ortaya ??kan i??i eylemlerini, ?karanl??? y?rtan g??? kapsam?nda g?rmek gerekir. Her ne kadar, bu eylemler i?indeki i??i ve emek?iler kendi talepleri i?in m?cadeleyi K?rtlere y?nelik bask? politikalar?na kar?? ??k?? ile birle?tirmeyi hen?z ba?aramamaktaysalar da -ki bunun ?ok y?nl? nedenleri bulunuyor- onlar?n eylemi, sermaye cephesine kar??, onun ?oven gerici, yay?lmac? ve sald?rgan politikalar?na kar?? nereden ilerlenebilece?ini g?stermesi bak?m?ndan ??reticidir. ??nk? bu eylemler i?indeki emek?iler, birbirlerinin etnik kimli?ini birlikte m?cadelenin engeli g?rmemekte, kar??lar?ndaki sermaye, devlet ve h?k?met g?c?n? geriletmeden taleplerini elde edemeyecekleri bilinciyle hareket etmektedirler. Bu hareket g?? kazand??? oranda ?ovenist gericili?in p?sk?rt?lece?i a??kt?r ve bu da ileri i??i ve emek?iye ?nemli sorumluluklar y?klemektedir.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net