Irak toplant?s?na s?n?r ?tesi g?lgesi

T?rkiye?nin ev sahipli?ini yapt??? Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler Toplant?s??nda Irak??n sorunlar?ndan ?ok T?rkiye?nin PKK sorunu konu?uldu.


T?rkiye?nin ev sahipli?ini yapt??? Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler Toplant?s??nda Irak??n sorunlar?ndan ?ok T?rkiye?nin PKK sorunu konu?uldu. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Irak Ba?bakan? ve BM Genel Sekreterinin yapt??? a??? konu?malar?na da bu konu damgas?n? vurdu. ABD?nin Irak i?gali ve sonu?lar?na hi? de?inilmeyen toplant?da T?rkiye, Irak ve ABD D??i?leri Bakanlar? da ayr?ca bir araya geldi. Toplant?n?n sonu? bildirgesine de T?rkiye?nin Irak?tan taleplerinin yer almas? bekleniyor.
??ra?an?da yap?ld?
Irak?a kom?u ?lkelerin yan? s?ra BM G?venlik Konseyi?nin daimi ?yeleri, AB Komisyonu, ?slam Konferans? Te?kilat? (?KT), Arap Birli?i?ni bir araya getiren Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler D??i?leri Bakanlar? Toplant?s?, ?stanbul?da yap?ld?. ?ran, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, M?s?r, ?rd?n ve Suriye?nin yan? s?ra Birle?mi? Milletler G?venlik Konseyi?nin daimi ?yeleri; ABD, Fransa, ?ngiltere, ?in ve Rusya, G-8 ?lkelerinden Japonya, Almanya, ?talya ve Kanada ile Birle?mi? Milletler, ?slam Konferans? Te?kilat?, Arap Birli?i ve AB Komisyonu?ndan temsilciler; T?rkiye?nin olas? s?n?r ?tesi operasyon karar? ve PKK sorununa kar?? ?are arad?.
Ev sahibi T?rkiye, toplant? nedeniyle BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, Fransa D??i?leri Bakan? Bernard Kouchner, Almanya D??i?leri Bakan? Frank Walter Steinmeier, Irak D??i?leri Bakan? Ho?yar Zebari, ?ran D??i?leri Bakan? Manu?ehr Muttaki gibi ?nemli isimleri a??rlad?.
Erdo?an: PKK i?in acil tedbir
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ise toplant?n?n a??l???nda yapt??? konu?mada ?Irakl?lar karde?imiz? derken; ?ter?re acil tedbir al?nmas? gerekti?i?ni s?yledi.
Irak Ba?bakan? Maliki de, PKK?y? takip ettiklerini, sald?r?lar?n? ?nlemek i?in gereken tedbirleri ald?klar?n? anlatt?. BM Genel Sekreteri Ban ise sorunun diplomatik yolla ??z?m?n?n ?nemini vurgulad?. Konu?mas?nda a??rl?kl? olarak Irak??n toprak b?t?nl???, Irak y?netiminin sorumlulu?u ve ter?rle m?cadele konular?na yer veren Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?Toprak b?t?nl??? ile siyasi birli?ini korumas?, i? bar?? ve g?venli?ini sa?lamas?, Irak kadar kom?ular? i?in de hayati derecede ?nemlidir. Irak?taki olumsuz ?artlar?n s?rmesi, b?lgesel bar?? ve istikrar a??s?ndan da riskler tehditler ?retmektedir. T?rkiye, bu olumsuzluklardan en fazla etkilenen ?lkelerin ba??nda gelmektedir. Bu toplant?da Irak??n ulusal birli?ine ve toprak b?t?nl???ne verilen ?nemin vurgulanmas?, Irak??n istikrara kavu?mas? amac?yla siyasi uzla?ma s?recinin desteklenmesi ?nem arz etmektedir? dedi.
Ulusal ve uluslararas? ter?rle m?cadele edilmeye vurgu yap?lmas? gerekti?ini ifade eden Erdo?an, ?Irak i?indeki ter?rist olu?umlar?n Irak y?netimine verdi?i s?k?nt? kadar, Irak??n belli b?lgelerine yerle?en ter?rist ?rg?tlerin kom?u ?lkelere zarar veriyor olmas? da ?nemli ve acil tedbirler al?nmas? gereken bir s?k?nt? sebebidir. ?fade etmi? oldu?um bu hususlar, her biri ?zerinde dikkatle durulmas? gereken ve Irak??n istikrar?na, Irak halk?n?n huzura kavu?mas?n? arzulayan bizler taraf?ndan desteklenmesi laz?m gelen hayati konulard?r? diye konu?tu. Sorunlar?n ??z?m?nden Irak y?netiminin sorumlu oldu?una dikkat ?eken Ba?bakan Erdo?an ?unlar? s?yledi: ?Irak??n da kom?ular?na kar?? sorumluluklar? ve yerine getirmesi gereken taahh?tleri bulunmaktad?r. Unutmayal?m ki ate? sadece d??t??? yeri yakmaz. Bizlere d??en sadece kendimizi d???nerek ve k?sa vadeli ??karlarla hareket etmek de?il, umumi bir g?venlik ve istikrar ortam? olu?turmak i?in uzun soluklu bir ?ekilde ortak hareket edebilmektir.??
Maliki: Silah yerine diyalog
Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki ise, Irak??n ?ter?rle m?cadelede? i?birli?i yapaca??n? belirterek, diyalogun silah ve g?? yerine kullan?lmas?n? istediklerini s?yledi. Maliki, yapt??? konu?mada, Irak??n tehlikeli d?nemini a?t???n?, zor durumundan kurtuldu?unu ve bug?n daha g??l? oldu?unu ifade ederek, ?zellikle ter?rizmle m?cadeleye kar?? ?nemli ad?mlar at?ld???n? belirtti. 2008 y?l?n? ekonomik kalk?nma ve yeniden yap?lanma y?l? ilan ettiklerini ifade eden Maliki, ?Bu ?er?evede dostlar?m?zdan ve kom?ular?m?zdan daha b?y?k katk?lar bekliyoruz? dedi. Kom?u ?lkeleri ortak s?n?rlarda s?k? g?venlik tedbirlerinin al?nmas? ve s?zmalar?n ?nlenmesi konusunda daha fazla ?nlem almaya ?a??ran Maliki, ayn? zamanda Irak??n egemenli?ine sayg? g?sterilmesini beklediklerini ifade etti.
PKK b?rolar?n? kapat?yoruz
T?rkiye?nin PKK taraf?ndan ?canice baz? tehditlerle? kar?? kar??ya bulundu?unu s?yleyen Irak Ba?bakan?? Nuri el Maliki, T?rkiye ile ili?kilerinin ?imdiki sorunlarla etkilenmeyece?ini ifade etti. ?ki ?lkenin i?birli?i ile T?rk ve Irak halk?n?n ter?re maruz kalmas?n? ?nleyeceklerini ifade eden Maliki, Irak?ta t?m PKK b?rolar?n?n kapat?laca??n? ilan ettiklerini hat?rlatarak, ?rg?te kolayl?k sa?lanmas?n? ?nleyeceklerini kaydetti. Maliki, havaalanlar?nda, s?n?rlarda ve ?rg?t ?yelerinin bulunduklar? b?lgeleri izleyeceklerini ifade ederek, Irak topraklar?n?n hi?bir ?ekilde kom?u ?lkelere sald?r? alan? olarak kullan?lmas?na izin vermeyeceklerin belirtti. Maliki, Irak h?k?metinin desteklenmesi ve g?venlik ve istikrar?n sa?lanmas? i?in verilen s?zlerin yerine getirilmesi ?a?r?s?n? tekrarlad?.
Irak PKK?lileri tutuklayacak
?te yandan toplant?s? s?ras?nda bas?n?n sorular?n? yan?tlayan Irak h?k?met s?zc?s? Ali Debba? ise, Maliki'nin, Ba?bakan Erdo?an'a, yeni ?neriler sundu?unu s?yledi. Debba?, ?neriler hakk?nda baz? ayr?nt?l? bilgiler verdi. Buan g?re, S?leymaniye ve Erbil havaalanlar?nda ?st d?zey g?venlik ?nlemlerial?nacak, PKK mensubu oldu?undan ??phe duyulan herkes tutuklanacak, PKK ile ba?lant?l? oldu?undan ??phe edilen b?rolar?n da kapat?lacak. PKK ?yelerine sa?lanan her t?rl? olas? lojistik destek kesilecek. PKK tehdidinin ortadan kald?r?lmas? i?in bir?ok ad?m at?lacak. (HABER MERKEZ?)
BM?nin g?ndemi de T?rkiye

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun de, T?rkiye ile Irak aras?ndaki son geli?meler i?in b?t?n ilgili taraflar?n ?abas?n?n gereklili?ine i?aret ederek, Irak topraklar?n?n ?s?n?r ?tesi ter?r faaliyetleri? i?in kullan?lmas?n?n kabul edilemez oldu?unu belirtti. T?rkiye?yi bu konuda anlad?klar?n? ifade eden Ban, sorunun ??z?m? i?in daha ?ok ?al???lmas? gerekti?ini, b?ylece taraflar i?in kabul edilebilir bir ??z?me ula??labilece?ini s?yledi.
Bu ?er?eve de, BM?nin de Irak?ta daha g??l? rol oynayaca??n? kaydeden Ban, BM?nin deste?ini art?rarak s?rece katk? sa?lamay? ?mit ettiklerini belirtti.
Sonu? bildirgesinde T?rkiye?nin istedi?i oldu

Toplant?n?n sonu? bildirisi ?zerinde de uzla?maya var?ld?. Bildiride T?rkiye?nin istedi?i y?nde Irak topraklar?n?n ?ter?r? ama?l? kullan?lmamas? dair ?nlemler de yer ald?. T?rkiye?nin hassas oldu?u ?ter?r? konusuna vurgu yap?l?rken, Irak topraklar?ndaki ter?r kaynaklar?n?n kurutulmas?, finans yollar?n?n engellenmesi, Irak?a y?nelik veya Irak?tan gelen silah ge?i?lerinin ?nlenmesi, s?n?rlar?n kontrol alt?na al?nmas? gibi hususlara yer veriliyor. Kat?l?mc? bakanlar?n ?ter?r?n her t?rl?s?n? k?nad?klar?? bildiride, Irak??n toprak b?t?nl??? ve siyasi birli?i ile egemenli?i ve ba??ms?zl???n?n korunmas? gerekti?ine de dikkat ?ekiliyor.
Zebari: ?stirkrar?m?z? bozmay?n

T?rkiye, ABD ve Irak, Irak?a Kom?u ?lkeler D??i?leri Bakanlar? Toplant?s? ?er?evesinde ??l? zeminde bir araya geldi. Al?nan bilgiye g?re, D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Bababcan, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ve Irak D??i?leri Bakan? Ho?yar Zebari ??le saatlerinde g?r??t?. G?r??menin ard?ndan Ho?yar Zebari, bas?n mensuplar?na yapt??? a??klamada, Irak y?netiminin PKK ile m?cadelede T?rkiye'ye yard?ma haz?r oldu?unu s?yleyerek, bunun T?rkiye, ABD ve Irak'?n yak?n i?birli?iyle m?mk?n oldu?unu kaydetti. PKK'yi engellemek, izole etmek ve etkisiz hale getirmek i?in elle tutulur baz? ?nlemler ald?klar?n? s?yleyen Zebari, Irak'?n egemenli?i ve toprak b?t?nl???ne b?t?n ?lkelerin sayg? duymas? gerekti?ini ifade etti. Zebari, bug?nk? toplant?n?n amac?n?n Irak'?n istikrar?n?n sa?lanmas? oldu?unu belirterek, "Kom?ular?m?zdan istikrar?n bozulmas?na yol a?acak ?ekilde hareket etmemelerini bekliyoruz" diye konu?tu.
Cheney: PKK?yi ??zece?iz

ABD Ba?kan Yard?mc?s? Dick Cheney, PKK sorununun Bush ve Erdo?an g?r??mesinde ele al?naca??n? belirterek, ?Bunu ??zece?imizi san?yorum? dedi. Dallas kentinde konu?ma yapan Cheney, T?rkiye?nin olas? s?n?r ?tesi operasyonuna ili?kin olarak ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice?in, sorunun ??z?m? i?in halen T?rkiye?de aktif ?ekilde ?al??t???n? s?yledi. Ba?bakan Erdo?an??n, Ba?kan George Bush ile 5 Kas?m?da Washington?da g?r??ece?ini de belirten Cheney ?Bu, zor ve karma??k bir problem, ?zerinde ?al???yoruz. Bunu ??zece?imizi san?yorum? dedi.
DTP?li vekiller askerler i?in Irak?a gitti

Hakkari?de ya?anan ?at??mada PKK taraf?ndan al?konulan 8 askerin serbest b?rak?lmas? i?in DTP harekete ge?ti. Milletvekilleri Aysel Tu?luk, Fatma Kurtulan ve Osman ?z?elik s?n?r? ge?erek Federal K?rdistan B?lgesi?ne gitti. Baz? DTP?li y?neticilerin de s?n?r? ge?ti?i bildirilirken, DTP?lilerin ?nceki g?n T?rkiye?den ayr?ld?klar? ifade ediliyor. DTP kaynaklar? konu ile ilgili a??klama yapmazken, milletvekillerinin KDP ve YNK yetkilileri ile g?r??ece?i ve ard?ndan askerlerin teslim al?nmas? i?in giri?imlerde bulunaca?? ??renildi. (D?HA)
www.evrensel.net