?niversitede piyasala?t?rma bilim cinayetidir

E?itim Sen?in d?zenledi?i Demokratik ?niversite Sempozyumu?nda ?niversite alan?nda h?zla s?rd?r?len piyasala?t?rman?n bilime kar?? bir tehdit oldu?una dikkat ?ekilerek, ??niversitede piyasala?t?rma bilim cinayetidir? tespiti yap?ld?.


E?itim Sen?in d?zenledi?i Demokratik ?niversite Sempozyumu?nda ?niversite alan?nda h?zla s?rd?r?len piyasala?t?rman?n bilime kar?? bir tehdit oldu?una dikkat ?ekilerek, ??niversitede piyasala?t?rma bilim cinayetidir? tespiti yap?ld?. Sempozyumda ?niversitelerin ve bilimin piyasa ?ark?na b?rak?lmamas? gerekti?i vurguland?.
Sempozyumun ??niversitelerdeki D?n???m?n Ekonomi Politi?i? ba?l?kl? oturumunda s?z alan konu?mac?lar, k?resel kapitalizmin ve neoliberal d?n???m?n t?m kamu hizmetlerini oldu?u gibi y?ksek ??renimi de piyasala?t?rd??? ve bilimi metala?t?rd???na dikkat ?ekti. ?Bilim ve ?niversite Politikas?? ba?l?kl? oturumda konu?an Gazi ?niversitesi ??retim ?yesi Kadir Cang?zbay ise ?niversitelerin ?bilimsel bilginin ?retildi?i ve ??retildi?i kurum? oldu?unu an?msatt?. Bilimsel bilginin do?rudan yarar getiren bir bilgi olmayabilece?ini belirten Cang?zbay, ?Bilimsel bilginin ilk ?nce de?i?im de?eri yoktur. Piyasa egemenli?inin ?niversiteye sokulmas?, bilimsel bilginin piyasadaki de?eri ile ?l??lmesi temel bilimlere kar?? i?lenmi? bir cinayettir? uyar?s?nda bulundu.
Ankara ?niversitesi Ara?t?rma G?revlisi Cengiz Ekiz ?standart, kalite, akreditasyon? gibi kavramlarla ?niversitelerin piyasa tahakk?m?ne sokuldu?unu belirterek, bunlar?n reddedilmesi gerekti?ini vurgulad?. Ankara ?niversitesi Ara?t?rma G?revlisi Tar?k Soydan ise ?niversitelerin piyasa ko?ullar?nda ?giri?imci ?niversite? ve ?bilgi ekonomisi fabrikas?? ?eklinde tan?mland???na dikkat ?ekerek, ??niversitelere rekabet bask?s? alt?ndaki sermayenin maliyetlerini azalt?c? ?al??malar yapma rol? veriliyor? dedi. Emekli ??retim ?yesi Taner Timur, ?niversitelerin bu s?re?te kendi ba??na ?sava?mas??n?n m?mk?n olmad???n? vurgulayarak, ??niversite m?cadelesi ?lkedeki genel hak ve ?zg?rl?kler m?cadelesinin bir par?as?d?r. Di?er sendika, dernek, i??i ?rg?tleri ile ortak platformlar kurulmal?, kamuoyu deste?i al?nmal?d?r? diye konu?tu.
Ortak m?cadele vurgusu
Sempozyumda d?zenlenen panelde ?niversite bile?enlerinin sorunlar? da masaya yat?r?ld?. Ankara ?niversitesi Ara?t?rma G?revlisi Mesut Sert ara?t?rma g?revlilerinin i? g?vencesine sahip olmad?klar?n? belirterek, ara?t?rma g?revlilerinin ?Asistan Giri?imi? ad? alt?nda bir ?al??ma ba?latt?klar?n? an?msatt?. Ankara ?niversitesi ?dari Personeli ??kr? G?lfidan ise idari personellerin ciddi sorunlar ya?ad???n? ancak bunlar?n g?r?nmedi?ini belirterek, sorunlar?n ortak oldu?unu, m?cadelenin de ortak olmas? gerekti?ini s?yledi. Ankara ?niversitesi SBF ??renci Derne?i Ba?kan? Onur ?zt?rk de sorunlar?n bir b?t?n oldu?unu ve ancak t?m ?niversite bile?enlerinin birlikte m?cadelesi ile ??z?lebilece?ini kaydetti.
Dokuz Eyl?l ?niversitesi ??retim ?yesi Kemal Kocaba?, 12 Eyl?l darbesinden sonra ?niversitelerde bir korku k?lt?r?n?n hakim oldu?unu belirterek, bu k?lt?r?n demokratik e?itim k?lt?r? ile a??labilece?ini s?yledi. Dokuz Eyl?l ?niversitesi ??retim ?yesi ?zge G?nal da akademisyeninden, i??isine t?m ?niversite emek?ilerinin birlikte hareket etmesinin ?nemine dikkat ?ekti. (Ankara/EVRENSEL)
?E?itimin ticarile?tirilmesi durdurulabilir!?

Sempozyuma Almanya ve Yunanistan?dan kat?lan sendikac?lar da kendi ?lkelerindeki ya?ananlar? anlatt?lar. Yunanistan Orta ??retim ?al??anlar? Federasyonu (OLME) Ba?kan? Grigoris Kalomiris, Yunan Anayasas??ndaki ??niversite e?itiminin devlet eliyle ?cretsiz verilmesi?ni g?vence alt?na alan 16?nc? maddesinin de?i?tirilmek istendi?ini belirtti. Kalomiris, e?itimciler ve ??rencilerin kamuoyu deste?ini de alarak verdi?i m?cadele sonunda maddenin de?i?tirilemedi?ini kaydetti. Yunan h?k?metinin ?niversiteleri piyasala?t?rma giri?imlerini s?rd?rd???n? bildiren Kalomiris, m?cadeleye devam ettiklerini kaydederek, dayan??ma ?a?r?s?nda bulundu. Kalomiris, ?E?itimin ticarile?tirilmesi politikas? yenilgiye u?rat?labilir? vurgusunu yapt?. Alman ??retmenler Sendikas? Y?ksek??retim Ulusal Komitesi Ba?kan? Romuin Reich ise Almanya?da da y?ksek??renimin yava? yava? ?zelle?tirilmek istendi?ini kaydederek, ?Daha nitelikli ve ?cretsiz ?niversite e?itimi i?in m?cadele edebiliriz? diye konu?tu.
Onur Bak?r
www.evrensel.net