Y?K protestosuna ?a?r?

Kocaeli ?niversitesi ??rencileri 6 Kas?m ?ncesi yapt?klar? bas?n toplant?s? ile ?niversitenin t?m bile?enlerini yapacaklar? eyleme ?a??rd?lar.


Kocaeli ?niversitesi ??rencileri 6 Kas?m ?ncesi yapt?klar? bas?n toplant?s? ile ?niversitenin t?m bile?enlerini yapacaklar? eyleme ?a??rd?lar. 6 Kas?m?da An?tpark yerle?kesinde bas?n a??klamas? ger?ekle?tirecek olan gen?ler paras?z, bilimsel, demokratik e?itim talebini yineleyecekler.
E?itim Sen Kocaeli ?ube binas?nda ger?ekle?tirilen bas?n toplant?s?nda ??renci Kolektifleri ad?na s?z alan ?zg?r Can, y?llard?r her h?k?metin se?im ?ncesi kald?raca??n? iddia etti?i Y?K??n 25 y?ld?r varl???n? s?rd?rd???n? belirtti. Y?K??n bask?c?, antidemokratik bir rejim kurdu?unu dile getiren Can ??niversiteler bilim yuvalar? olmal?d?r? diye konu?tu.
Son ?l?mlerle toplumdaki gerginli?in iyice artt???n? s?yleyen Emek Gen?li?i y?neticisi Meltem Akyol da ?sava? ???l?klar? estiriliyor. T?rk ve K?rt halk? aras?nda d??manl?k tohumlar? ekiliyor. ?ki halk?n d??manl???n? isteyen g??ler b?l?nmeyi k?r?kl?yor. Bar?? ve karde?lik i?in ?rk?? politikalardan vazge?ilmeli. Yeni ?l?mlerin olmas?n? istemiyoruz? dedi. Binlerce Telekom i??isinin Oger i?vereninin ta?eronla?t?rma, i?ten atma tehdidine kar?? grevde oldu?unu belirten Akyol, ?Bu 6 Kas?m?da Kocaeli ?niversitesi ??rencileri olarak Telekom i??isinin hakl? m?cadelesinin yan?nda oldu?umuzu hayk?raca??z? diye konu?tu.
Bas?n a??klamas?na E?itim Sen, BES, Emekli-Sen, EMEP, Halkevi, SDP ve ?DP y?neticileri de kat?larak, ??rencilere destek verdi. (Kocaeli/EVRENSEL )
www.evrensel.net