Prof. Dr. Nusret Fi?ek an?ld?

T?rkiye?de halk sa?l??? kavram?n?n geli?mesinin ?nc?lerinden Prof. Dr. Nusret Fi?ek, ?l?m?n?n 17. y?ld?n?m?nde an?ld?.


T?rkiye?de halk sa?l??? kavram?n?n geli?mesinin ?nc?lerinden Prof. Dr. Nusret Fi?ek, ?l?m?n?n 17. y?ld?n?m?nde an?ld?.
Fi?ek i?in ilk olarak Cebeci Asri Mezarl????ndaki kabri ba??nda bir anma t?reni d?zenlendi. O?lu Prof. Dr. Kurthan Fi?ek?in yan? s?ra ??retim ?yeleri, hekimler ve aile dostlar?n?n kat?ld??? t?rende sayg? duru?unda bulunulmas?n?n ard?ndan bir konu?ma yapan Hacettepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi Halk Sa?l??? Anabilim Dal? Ba?kan? Prof. Dr. Zafer ?ztek, Fi?ek?i sayg? ve ?zlemle and?klar?n? s?yledi. 3 Kas?mlar?n kendileri i?in ?zel bir anlam? oldu?unu ifade eden ?ztek, bu y?lki t?rende Fi?ek?i, ilk kez ocak ay?nda ya?am?n? yitiren e?i Perihan Fi?ek ile birlikte and?klar?n? belirtti.
Nusret Fi?ek i?in ikinci t?ren Hacettepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi K?lt?r Merkezi?nde d?zenlendi. ?ztek burada yapt??? konu?mada da, halk sa?l??? uzmanl???n?n T?rkiye?ye kazand?r?lmas?, sa?l?k hizmetlerinin sosyalle?tirilmesi ve n?fus planlamas? ?al??malar?n?n Fi?ek?in eseri oldu?unu belirtti.
Kazan?mlar geriye gidiyor
T?rk Tabipleri Birli?i Ba?kan? Prof. Dr. Gen?ay G?rsoy ise Fi?ek?in yapt?klar? ve eserlerinin T?rkiye?de h?l? var oldu?unu belirtti. G?rsoy, ?Ancak, T?rkiye?nin sa?l?k sistemiyle ilgili b?rakt??? eserler ne durumda diye bak?nca, i?imizi h?z?n kapl?yor. Bu yolda kazan?lan bir?ok ?ey geriye do?ru gidiyor? dedi.
Sa?l?k sisteminin uluslararas? sermayeye terk edildi?ini belirten G?rsoy, son olarak g?ndeme gelen Hastane Birlikleri Yasa Tasar? ile devlet hastanelerinin m?tevelli heyetlere devredilmek istendi?ini kaydetti.
T?rende son olarak, mesleklerinde ?zverili ve ba?ar?l? ?al??malardan yapmalar?ndan dolay? Nusret Fi?ek ?d?lleri?ne lay?k g?r?len hekimlere ?d?lleri verildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net