Karadeniz Sahil Yolu?nu su bast?

Giresun?da, Karadeniz Sahil Yolu kapsam?nda yayalar?n plajlara ula?malar?n? sa?lamak i?in deniz seviyesinde yap?lan alt ge?itler, sular alt?nda kald?.


Giresun?da, Karadeniz Sahil Yolu kapsam?nda yayalar?n plajlara ula?malar?n? sa?lamak i?in deniz seviyesinde yap?lan alt ge?itler, sular alt?nda kald?.
?evre ?rg?tleri ve uzmanlar ba?ta olmak ?zere y?re halk? taraf?ndan, yap?m? ?evreye verece?i zararlar ve projede bulunan hatalar nedeniyle kar?? ??k?lan yol Ba?bakan taraf?ndan a??lm??t?.
Giresun Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Niyazi B?y?k, Karadeniz Sahil Yolu ?ehir i?i ge?i?i plajlar mevkisinin yakla??k 2 y?l ?nce ula??ma a??ld???n? hat?rlatt?. Karadeniz Sahil Yolu?nun yap?lmas?yla, plajlara ula??m?n yayalar a??s?ndan tehlikeli bir hal ald???n? ifade eden B?y?k, ?Yayalar?n plajlara g?venli ?ekilde ula?malar? i?in F?SKOB?RL?K Entegre Tesisleri, E?itim Fak?ltesi ve Engelliler Okulu mevkisine 3 alt ge?it in?a edildi. Alt ge?itler, ne yaz?k ki hatal? proje sonucu deniz kodu seviyesinde yap?ld?? dedi.
B?y?k, burada b?y?k bir m?hendislik hatas? yap?ld???n? vurgulayarak, ?Sular alt?nda kalan alt ge?itleri vatanda?lar kullanam?yor. Kullanmas? da zaten m?mk?n de?il. Alt ge?itler bu ?ekilde hizmet veremez? diye konu?tu.
?Karayollar?na, ?st ge?it yap?lmas? i?in ba?vurduk?
Kullan?lamayan alt ge?itlerin durumu ile ilgili Karayollar? Trabzon B?lge M?d?rl????ne bilgi verdiklerini anlatan B?y?k, bu alana ?st ge?it yap?lmas? i?in m?racaatta bulunduklar?n? kaydetti.
B?y?k, ortak noktaya yap?lacak bir ?st ge?it ile yayalar?n ge?i? g?venli?inin sa?lanabilece?ine dikkati ?ekerek, plajlara ula??m sorununun bu ?ekilde ??z?lece?ini belirtti. (HABER MERKEZ?)
Karadeniz ?k?y?m yolu?nu ba?bakan a?m??t?

?lk kez 1986 y?l?nda g?ndeme gelen ve o tarihten bu yana yap?m? s?rd?r?len ve Karadeniz halk?n?n ve uzmanlar?n kar?? ??kmas?na, s?ren davalara ra?men tamamlanan Karadeniz Sahil Yolu Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan 07.04.2007?de a??ld?. B?ylece uzun tart??malar?n ard?ndan; Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakan? Faruk ?zak??n ?namus belas?? ve ?ak?ls?z proje? olarak nitelendirdi?i, Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m??n ?Aptalca m?hendislik eseri? itiraf?yla hatal? buldu?u, ?evre ve Orman Bakan? Osman Pepe?nin ise ?yolu bu ?ekilde yapan?n elleri k?r?ls?n? dedi?i Karadeniz Sahil Yolu, a??lm?? oldu.
Karadeniz Sahil Yolu?nun toplam maliyeti 411.51 milyon dolar olan bilim insanlar?n?n ve mahkemenin ?planlama ve ?ehircilik ilkelerine, imar ve k?y? mevzuat?na, kamu yarar?na ayk?r?? buldu?u sahil yolu her ?eye ra?men yap?ld?.
www.evrensel.net