Irk?? sald?r?lar yine g?? ettirdi!

?zmir?in Tire il?esine ba?l? G?k?en beldesi Kahrat k?y?nde ya?ayan Mardinli Adan?r ailesi, ?rk?? sald?r?lar?n hedefi oldu.


?zmir?in Tire il?esine ba?l? G?k?en beldesi Kahrat k?y?nde ya?ayan Mardinli Adan?r ailesi, ?rk?? sald?r?lar?n hedefi oldu. ?K?rtlere ?l?m, sizleri ya?atmayaca??z? diyen bir grup taraf?ndan evleri ta? ya?muruna tutulan aile fertleri, olaydan sonra k?y? terk etmek zorunda kald?. Y?llar ?nce Mardin?den g?? eden aile fertleri, ?areyi ?demi??teki akrabalar?n?n yan?na s???nmakta buldu.
Aile Mardin?in Savur il?esinden 11 y?l ?nce ?zmir?e g?? etmi?ti. Bir y?l ?nce e?ini trafik kazas?nda kaybeden ve tar?m i??ili?i ile 9 ?ocu?unu ge?indiren Mevl?de Adan?r??n evi, 29 Ekim gecesi 4 k?yl? taraf?ndan ta? ya?muruna tutuldu. Kahrat Jandarma Karakolu?nu arayarak yard?m istedi?ini belirten Adan?r, 3 sald?rgan?n ka?t???n?, bir ki?inin ise jandarman?n geli?ini g?rmesine ra?men ka?mad???n? ve k?f?r etmeye devam etti?ini vurgulad?.
?Serbest b?rak?ld??
Kahrat Karakolu?na g?t?r?len ve soyad? ??renilemeyen Selahattin isimli sald?rgan?n, ifadesinin al?nd?ktan sonra serbest b?rak?ld??? ??renildi. Adan?r, ?Ertesi g?n ak?am ge? saatlerinde ayn? ki?i taksi i?inde 3-4 ki?ilik bir grupla evimin avlusuna kadar girdi ve ba??rarak ?K?rtlere ?l?m, buras? bizim memleketimiz. Gidin buradan sizleri ya?atmayaca??z, kahrolsun K?rtler? diye ba??rd?lar. Ben ve ?ocuklar?m cam? pencereyi a?madan sabaha kadar korku i?inde uyumadan bekledik? diye konu?tu. Ertesi g?n ?demi??te bulunan akrabalar?n?n yan?na s???nan Adan?r, ?ocuklar?n?n peri?an oldu?unu, kom?ular?n?n bu ?ekilde davranmas?na anlam veremedi?ini belirtti. Kahrat k?y?nde art?k kalamayaca??n? belirten Adan?r, akrabalar?n?n da yard?m? ile ?nsan Haklar? Derne?i ?zmir ?ubesi?ne ba?vuruda bulunarak, 10 y?ll?k evini terk etmesine neden olan sald?rganlar?n cezaland?r?lmas?n? istedi. (?zmir/D?HA)
Fatma Ko?ak
www.evrensel.net